W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Informacja dla osób głuchoniemych

Zasady obsługi osób uprawnionych w kontaktach z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Koninie

§ 1. Zasady określają sposób realizacji ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824).

§ 2. Osoba uprawniona – osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.

§ 3. Do środków wspierających komunikowanie się osób uprawnionyvh z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Koninie, zwanej dalej Powiatową Stacją należą:

§ 4. Komunikowanie się osób uprawnionych z Powiatową Stacją odbywa się w następujących formach:

1. Korzystanie przez osobę uprawnioną z pomocy osoby przybranej:

1) osoba uprawniona ma prawo do skorzystania w kontaktach z Powiatową Stacją z pomocy osoby przybranej (osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw),

2) w przypadku skorzystania przez osobę uprawnioną z prawa, o którym mowa w pkt 1, Powiatowa Stacja nie wymaga przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy) lub SKOGN (sposób komunikowania się osób głucho-niewidomych) przez osobę przybraną,

3) przetwarzanie informacji i dane w czasie korzystania przez osobę uprawnioną z pomocy osoby przybranej ma na celu zapewnienie jej możliwości komunikowania się w kontaktach z Powiatową Stacją.

2. Komunikowanie się za pośrednictwem tłumacza:

1) Powiatowa Stacja zapewnia możliwość korzystania z osób przez pomoc z pomocy wybranego tłumacza migowego lub tłumacza przewodnika,

2) w przypadku braku możliwości zapewnienia realizacji świadczenia przez pracownika Powiatowej Stacji, zapewnia się dostęp do świadczenia usług tłumaczy PJM, SJM lub SKOGN wpisanych do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Wielkopolskiego

3) świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 grudnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.),

4) osoba uprawniona, będąc osobą niepełnosprawną zobowiązana jest zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej formy komunikowania się do Powiatowej Stacji, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych,

5) zgłoszenie, o  którym mowa w pkt 4 powinno zawierać informacje zawarte w formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych zasad osób uprawnionych.

6) zgłoszenia można dokonać:

  • elektronicznie na adres: sekretariat.psse.konin@sanepid.gov.pl
  • faksem na numer: 63 246 49 50
  • w formie papierowej na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koninie, ul. Staszica 16

7) po dokonaniu zgłoszenia, Powiatowa Stacja zapewnia obsługę osoby uprawnionej, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym,

8) w przypadku braku możliwości realizacji świadczenia Dyrektor Powiatowej Stacji zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując inną formę realizacji przysługujących uprawnień.

9) osoba realizująca świadczenie usług tłumacza jest obowiązana zachować w tajemnicy informacje związane z osobą uprawnioną, z wyjątkiem sytuacji, gdy zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia osoby uprawnionej lub innych osób bądź osoba uprawniona lub jej przedstawiciel ustawowy wyrazi zgodę na ujawnienie tajemnicy.

§ 5. Osoba uprawniona ma prawo do swobodnego korzystania z wybranej przez formy siebie komunikowania się.

§ 6. W Powiatowej Stacji udostępnia się dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy, w formie dostępnej dla osób uprawnionych, na ich wniosek.

Materiały

Zgłoszenie dotyczące korzystania ze świadczenia języka migowego
Zgloszenie​_dotyczace​_korzystania​_ze​_swiadczenia​_jezyk​_migowy.pdf 0.50MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
29.03.2021 11:14 Paweł Kujawa
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Paweł Kujawa
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Informacja dla osób głuchoniemych 2.0 24.06.2022 12:56 Paweł Kujawa
Informacja dla osób głuchoniemych 1.0 29.03.2021 11:14 Paweł Kujawa

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}