W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia

Do zadań Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia należy koordynacja oraz nadzór nad działalnością oświatowo-zdrowotną prowadzoną przez zakłady służby zdrowia, placówki szkolno-wychowawcze, a także współpraca w zakresie promocji zdrowia z innymi organizacjami i instytucjami, a w szczególności:


- inicjowanie i wytyczanie kierunków przedsięwzięć zmierzających do zaznajamiania społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, popularyzowania kultury fizycznej, zasad higieny i racjonalnego żywienia, metod zapobiegania chorobom oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy;
- wytyczanie kierunków oraz koordynowanie realizowanych na terenie powiatu działań w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia;
- opracowywanie, realizowanie, monitorowanie oraz ewaluacja programów prozdrowotnych;
- opracowywanie materiałów edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie szkoleń, narad , konferencji oraz konkursów na tematy prozdrowotne;
- współpraca z administracją rządową, samorządową, organizacjami i stowarzyszeniami oraz środkami masowego przekazu w zakresie działań na rzecz zdrowia mieszkańców powiatu;
- gromadzenie i udostępnianie zainteresowanym osobom i instytucjom pomocy dydaktycznych, materiałów informacyjnych o tematyce zdrowotnej;
- pobudzanie aktywności społecznej do działań na rzecz własnego zdrowia;
- realizacja programów koordynowanych przez Departament Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Głównego Inspektoratu Sanitarnego;
- ciągłe doskonalenie zawodowe, uczestnictwo w szkoleniach, naradach, kursach:
- realizacja programów nakierowanych na lokalne potrzeby powiatu;
- analizowanie sytuacji zdrowotnej na terenie powiatu z uwzględnieniem danych demograficznych, epidemiologicznych oraz sytuacji społecznej;
- ocena działalności w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia prowadzonej przez szkoły i inne placówki oświatowo wychowawcze, szkoły wyższe oraz środki masowego przekazu, zakłady opieki zdrowotnej, instytucje i organizacje