W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Oddział Oświaty i Promocji Zdrowia

Oddział Oświaty Zdrowotnej inicjuje i wytycza kierunki przedsięwzięć prozdrowotnych zmierzających do zaznajamiania społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz metodami zapobiegania chorobom poprzez:

  • rozpoznawanie i określenie potrzeb zdrowotnych,
  • wdrażanie, koordynowanie oraz nadzorowanie realizacji krajowych, wojewódzkich i lokalnych programów prozdrowotnych,
  • udzielanie pomocy metodycznej i merytorycznej oraz organizacyjnej placówkom nauczania i wychowania, zakładom opieki zdrowotnej, a także pomoc w prowadzeniu tej działalności,
  • organizowanie i prowadzenie szkoleń metodycznych i merytorycznych związanychz edukacja programów edukacyjnych,
  • prowadzenie poradnictwa metodycznego oraz udostępnianie pomocy dydaktycznych,
  • współpraca z jednostkami samorządowymi, instytucjami publicznymi, organizacjami  pozarządowymi oraz sektorem prywatnym na rzecz edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, dystrybucja materiałów oświatowo-zdrowotnych.

Misja Oddziału Oświaty i Promocji Zdrowia jest realizowana poprzez przygotowywanie, wdrażanie, koordynowanie, monitorowanie:

  • PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH

ich celem jest promowanie zdrowego stylu życia oraz kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań prozdrowotnych dzieci, młodzieży i ogółu społeczeństwa powiatu przemyskiego. Z przeprowadzonych ewaluacji programowych można stwierdzić, że programy realizowane przez placówki oświatowe prowadzone są w sposób ciekawy, budzący zainteresowanie dzieci i młodzieży. Należy zaznaczyć, że rodzice dzieci objętych programami podnoszą swoją wiedzę na w/w tematy oraz wykazują wysokie zaangażowanie. Z przeprowadzonych ocen programowych w szkołach wynika, że Dyrektorzy są mocno zainteresowani kontynuacją realizacji programów w ich szkołach.

  • KAMPANII SPOŁECZNYCH

mają na celu zapoznanie społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, popularyzują zasady higieny, zdrowego żywienia i metod zapobiegania chorobom. Promują szczepienia ochronne.

  • KONKURSÓW
{"register":{"columns":[]}}