W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Sprawy do załatwienia

ODBIORY I OPINIE NADZORU ZAPOBIEGAWCZEGO

Zwracając się o odbiór obiektu należy złożyć :

 • podanie zawierające dokładne dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres zameldowania lub nazwa firmy i jej siedziba, numer NIP, Regon, numer telefonu),
 • projekt budowlany lub technologiczny zaopiniowany pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu lub  rzeczoznawcę ds. sanitarnohigienicznych,
 • pozwolenie na budowę lub zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń lub inny dokument wydany przez organ administracji architektoniczno-budowlanej,

W przypadku reprezentowania inwestora przez pełnomocnika dodatkowo:

 • pełnomocnictwo - zgodnie z artykułem 33 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 roku poz. 23),
 • opłata skarbowa za pełnomocnictwo zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015 roku poz. 783)

Podczas kontroli należy przedłożyć do wglądu (w zależności od zakresu wykonanych prac):

 • wynik badania wody
 • oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy;
 • pomiary skuteczności wentylacji mechanicznej lub opinię kominiarską;
 • pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej;
 • protokoły prób szczelności instalacji: wod.-kan., c.o., gazowej;
 • atesty, aprobaty techniczne na użyte w trakcie prac materiały.
ZLECENIE BADANIA PRÓBY WODY

Pobieramy wodę z:

 • przeznaczonej do spożycia przez ludzi
 • z kąpielisk / miejsc wykorzystywanych do kąpieli
 • z basenów

W celu wykonania badań:

 • Klient składa w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Przemyślu, w Oddziale Higieny Komunalnej, Druk- Zlecenie Badań.
 • Warunkiem przyjęcia próbek do badań jest dostarczenie zlecenia wpłata za określone badania w Kasie Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Przemyślu
 • Poboru wody dokonuje przeszkolony próbkobiorca przy użyciu specjalistycznego sprzętu
 • Przed poborem próby wody do spożycia zaleca się kilkuminutowe spuszczenie wody z instalacji
 • W przypadku poboru wody z nowych przyłączy konieczne jest spuszczenie kilku m3 wody (czas od 30 do 60 minut)
 • Próby wody do badań bakteriologicznych podstawowych pobiera się od poniedziałku do środy
 • Próby wody do badań rozszerzonych (monitoringu przeglądowego) pobiera się w poniedziałki
 • Czas oczekiwania na wyniki badań wody wynosi do 3 dni roboczych, na wyniki monitoringu przeglądowego oczekiwanie wynosi do ok. 1 miesiąca
 • Odbiór wyników w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rzeszowie, Oddziale Laboratoryjnym w Przemyślu, przy ul. Mariackiej 4.
JAK ZGŁOSIĆ EKSHUMACJĘ?
 • Wniosek o wydanie zezwolenia wypełnia osoba uprawniona do dysponowania zwłokami lub osoba posiadająca stosowne upoważnienie - dokumenty do pobrania
 • Ekshumacje przeprowadza się w okresie od 16 października do 15 kwietnia we wczesnych godzinach rannych
 • Ekshumacje przeprowadza wyspecjalizowana firma pogrzebowa na podstawie decyzji wydanej przez PPIS
 • O terminie przeprowadzenia ekshumacji należy powiadomić Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu, co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem
 • Upoważniony przedstawiciel PPIS nadzoruje sposób przeprowadzania ekshumacji
JAK ZGŁOSIĆ CHOROBĘ ZAWODOWĄ?
 • Pracodawca ma obowiązek niezwłocznie zgłosić właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu i właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy każdy przypadek podejrzenia choroby zawodowej. Obowiązek ten dotyczy także lekarza podmiotu właściwego do rozpoznania choroby zawodowej.
 • Zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej może dokonać pracownik lub były pracownik, który podejrzewa, że występujące u niego objawy mogą wskazywać na chorobę zawodową.
 • Zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej dokonuje się na formularzu „Zgłoszenie Podejrzenia Choroby Zawodowej”. Formularze do pobrania
 • Właściwy Państwowy Powiatowy Pnspektor Sanitarny, który otrzymał zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej, wszczyna postępowanie, a w szczególności kieruje pracownika lub byłego pracownika, którego dotyczy podejrzenie, na badanie w celu wydania orzeczenia o rozpoznaniu choroby zawodowej albo o braku podstaw do jej rozpoznania, do jednostki orzeczniczej I stopnia.

 

{"register":{"columns":[]}}