W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Dokumenty i wnioski do pobrania

Żywność

Materiały

Wniosek o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów
wniosek​_zatwierdzenie​_wpis​_do​_rejestru.pdf 0.04MB
Wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej
wniosek​_wpis​_zakładu​_do​_rejestru.pdf 0.05MB
Wniosek o dokonanie zmian w rejestrze zakładów
wniosek​_dokonanie​_zmian​_w​_rejestrze​_zakładów.pdf 0.04MB
Wniosek o wykreślenie zakładu z rejestru zakładów
wniosek​_wykreślenie​_z​_rejestru​_zakładów.pdf 0.04MB
Wniosek o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej środka spożywczego/materiału lub wyrobu przeznaczonego do kontaktu z żywnością
wniosek​_o​_dokonanie​_granicznej​_kontroli.pdf 0.04MB
Rekomendacje dla realizatorów żywienia z zakresu zasad prawidłowego żywienia dzieci w przedszkolach
rekomendacje​_zywienie​_przedszkola.pdf 1.78MB
Żywienie dzieci w żłobkach. Praktyczne wprowadzenie aktualnych norm i zaleceń
zywienie​_dzieci​_w​_zlobkach.pdf 9.08MB
Żywienie dzieci w żłobkach
zywienie​_dzieci​_w​_zlobkach​_ aktualne normy i zalecenia.pdf 9.08MB
Dobra praktyka higieniczna
Dobra​_praktyka​_higieniczna.pdf 0.50MB
Jadłospis dla dzieci w wieku przedszkolnym
Jadlospisy-dla-dzieci-w-wieku-przedszkolnym.pdf 9.71MB
Zasady systemu HACCP oraz GHP GMP w zakladach produkcji i obrotu zywnoscia oraz zywienia zbiorowego
Zasady​_systemu​_HACCP​_oraz​_GHP​_GMP​_w​_zakladach​_produkcji​_i​_obrotu​_zywnoscia​_oraz​_zywienia​_zbiorowego.pdf 1.60MB
5 kroków bezpieczniejszej żywności
5​_krokow​_bezpieczniejszej​_żywności.pdf 0.12MB
Epidemiologia, szczepienia

Materiały

Zamówienie do PSSE na szczepionki HPV
zamowienie​_do​_PSSE​_na​_szczepionki​_HPV.docx 0.03MB
Zamówienie do PSSE na szczepionki HPV
zamowienie​_do​_PSSE​_na​_szczepionki​_HPV.pdf 0.12MB
Karta zgłoszenia Niepożądanego Odczynu Poszczepiennego (NOP)
karta​_zgłoszenia​_nop.pdf 0.62MB
Karta zgłoszenia Niepożądanego Odczynu Poszczepiennego (NOP) wersja edytowalna
karta​_zgłoszenia​_nop​_edytowalna.pdf 0.80MB
Wykaz chorób zakaźnych i zakażeń podlegających zgłaszaniu
wykaz​_chorob​_zakaznych.pdf 0.03MB
ZLK-5 Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej
Form​_ZLK5.pdf 0.91MB
ZLK-4 Zgłoszenie rozpoznania zakażenia HIV/ zachorowania na AIDS/zgonu osoby zakażonej HIV/chorej na AIDS
Form​_ZLK4.pdf 0.11MB
ZLK-3 Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zachorowania(*) na chorobę przenoszoną drogą płciową
Form​_ZLK3.pdf 0.11MB
ZLK-2 Zgłoszenie rozpoznania gruźlicy
Form​_ZLK2.pdf 0.09MB
ZLK-1 Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania(*) zakażenia lub choroby zakaźnej
Form​_ZLK1.pdf 0.09MB
ZLB-3 Zgłoszenie dodatniego wyniku badania w kierunku ludzkiego wirusa niedoboru odporności
Form​_ZLB3.pdf 0.10MB
ZLB-2 Zgłoszenie dodatniego wyniku badania w kierunku gruźlicy
Form​_ZLB2.pdf 0.09MB
ZLB-1 Zgłoszenie dodatniego wyniku badania w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych
Form​_ZLB1.pdf 0.09MB
Zapotrzebowanie​_na​_szczepionki​_pdf
Zapotrzebowanie​_na​_szczepionki.pdf 0.27MB
Zapotrzebowanie​_na​_szczepionki​_docx wersja edytowalna
Zapotrzebowanie​_na​_szczepionki​_docx.docx 0.02MB
Przewodnik po rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych
zranienia.pdf 2.73MB
Choroby zawodowe

Tryb postępowania przy podejrzeniu choroby zawodowej został określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (tekst jednolity Dz.U. 2013 r., poz.1367). Zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej może dokonać: pracodawca, każdy lekarz (lekarz sprawujący opiekę profilaktyczną nad zakładem pracy, lekarz każdej specjalności leczący pacjenta, lekarz stomatolog) lub pracownik aktualnie zatrudniony lub były pracownik (bezrobotny, rencista, emeryt). Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej należy złożyć pisemnie na odpowiednich formularzach stanowiących załączniki do Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 1379).

Pracodawca dokonuje zgłoszenia na druku zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej . Oryginał wypełnionego druku przesyła do: właściwego państwowego inspektora sanitarnego i właściwego okręgowego inspektora pracy, których właściwość ustala się według miejsca, w którym praca jest lub była wykonywana przez pracownika, lub według krajowej siedziby pracodawcy, w przypadku gdy dokumentacja dotycząca narażenia zawodowego jest gromadzona w tej siedzibie.

Lekarz kieruje pacjenta na druku skierowanie na badanie w celu rozpoznania choroby zawodowej. Wypełniony druk wraz z dokumentacją medyczną przesyła do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy. Jeżeli pacjenta kieruje lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę nad zakładem pracy dodatkowo załącza druk karta oceny narażenia zawodowego. Lekarz zgłaszający podejrzenie choroby zawodowej nie ma już obowiązku przesyłania kopii druku skierowania do właściwego powiatowego inspektora sanitarnego i państwowego inspektora pracy. Zgłoszenia tego dokonuje lekarz zatrudniony w jednostce orzeczniczej.

Zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej może również dokonać pracownik lub były pracownik, który podejrzewa, że występujące u niego objawy mogą wskazywać na taką chorobę, przy czym pracownik aktualnie zatrudniony zgłasza podejrzenie za pośrednictwem lekarza sprawującego nad nim profilaktyczną opiekę zdrowotną (Art. 235 § 22 Kodeksu pracy t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1666).

Pracownik aktualnie zatrudniony dokonuje zgłoszenia przez lekarza sprawującego opiekę profilaktyczną nad zakładem pracy. Schemat postępowania jak wyżej.Pracownik aktualnie niezatrudniony dokonuje zgłoszenia na druku zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej. Wypełniony druk przesyła państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu, właściwemu ze względu na siedzibę byłego zakładu pracy.

Materiały

Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej /wypełnia pracownik lub pracodawca/
chzZal​_1.pdf 0.15MB
Skierowanie na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej /wypełnia lekarz/
skierowanie​_badania​_podejrzenia​_choroby​_zawodowej.pdf 0.19MB
Karta oceny narażenia zawodowego
chzZal​_4.pdf 0.17MB
Zawiadomienie o skutkach choroby zawodowej
chzZal​_10.pdf 0.14MB
Wykaz chorób zawodowych
choroby-zawodowe-wykaz.pdf 0.05MB
Ekshumacje, przewóz zwłok
Higiena Komunalna

Materiały

Ogólne wytyczne dla wszystkich podmiotów wykonujących procesy dekontaminacji
OGOLNE​_WYTYCZNE​_STERYLIZACJA.pdf 10.97MB
Plan higieny - Salon Fryzjerski
Plakat​_a3​_instrukcja​_salonfryzjerski​_infografika​_v15​_druk-ver​_ost.pdf 2.01MB
Plan higieny - Salon kosmetyczny
Plakat​_a3​_instrukcja​_salonkosmetyczny​_infografika​_v15​_druk-ver​_ost.pdf 2.02MB
Plan higieny - Salon tatuażu
Plakat​_a3​_instrukcja​_salontetuazu​_infografika​_v15​_druk-ver​_ost.pdf 2.02MB
Wniosek o wydanie opinii (obiekt hotelarski, apteka, placówka oświatowo – wychowawcza i opiekuńcza)
wniosek​_o​_wydanie​_opini​_obiekty​_hotelarskie​_apteki​_oswiatowe​_07​_2021.pdf 0.16MB
Bezpieczeństwo wodne w budynkach /poradnik, instrukcje wdrożeń/
bezpieczenstwo​_wodne​_budynki.pdf 2.30MB
Poradnik-dla-gabinetow-kosmetycznych-fryzjerskich-tatuazu-i-odnowy-biologicznej
Poradnik-dla-gabinetow-kosmetycznych-fryzjerskich-tatuazu-i-odnowy-biologicznej.pdf 4.17MB
Wytyczne dotyczące wymagań sanitarno – higienicznych dla saun
wytyczne​_dla​_saun.pdf 0.32MB
Higiena dzieci i młodzieży

Materiały

Instrukcja​_w​_sprawie​_wymagań​_higieniczno-sanitarnych​_dla​_stacjonarnych​_obozów​_pod​_namiotami​_(2023)
Instrukcja​_w​_sprawie​_wymagań​_higieniczno-sanitarnych​_dla​_stacjonarnych​_obozów​_pod​_namiotami​_(2023).pdf 0.54MB
Wytyczne dotyczące zasad udostępniania wody wodociągowej dzieciom w placówkach oświatowych
wytyczne​_woda​_placowki​_oswiatowe.pdf 1.71MB
Broszura: wszystko o wszawicy
wszawica​_broszura.pdf 2.51MB
Wniosek o wydanie opinii (obiekt hotelarski, apteka, placówka oświatowo – wychowawcza i opiekuńcza)
wniosek​_o​_wydanie​_opini​_obiekty​_hotelarskie​_apteki​_oswiatowe​_07​_2021.pdf 0.16MB
Odbiór budowlany
Udostępnianie informacji publicznej

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Urząd, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonej we wniosku, Urząd powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i określa, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. 

Materiały

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
wniosek​_udostepnienie​_informacji​_publicznej.pdf 0.02MB
Sprawy socjalne
{"register":{"columns":[]}}