W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Dokumenty i wnioski do pobrania

Żywność

Materiały

Wniosek o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów
wniosek​_zatwierdzenie​_wpis​_do​_rejestru.pdf 0.04MB
Wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej
wniosek​_wpis​_zakładu​_do​_rejestru.pdf 0.05MB
Wniosek o dokonanie zmian w rejestrze zakładów
wniosek​_dokonanie​_zmian​_w​_rejestrze​_zakładów.pdf 0.04MB
Wniosek o wykreślenie zakładu z rejestru zakładów
wniosek​_wykreślenie​_z​_rejestru​_zakładów.pdf 0.04MB
Wniosek o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej środka spożywczego/materiału lub wyrobu przeznaczonego do kontaktu z żywnością
wniosek​_o​_dokonanie​_granicznej​_kontroli.pdf 0.04MB
Rekomendacje dla realizatorów żywienia z zakresu zasad prawidłowego żywienia dzieci w przedszkolach
rekomendacje​_zywienie​_przedszkola.pdf 1.78MB
Żywienie dzieci w żłobkach. Praktyczne wprowadzenie aktualnych norm i zaleceń
zywienie​_dzieci​_w​_zlobkach.pdf 9.08MB
Żywienie dzieci w żłobkach
zywienie​_dzieci​_w​_zlobkach​_ aktualne normy i zalecenia.pdf 9.08MB
Dobra praktyka higieniczna
Dobra​_praktyka​_higieniczna.pdf 0.50MB
Jadłospis dla dzieci w wieku przedszkolnym
Jadlospisy-dla-dzieci-w-wieku-przedszkolnym.pdf 9.71MB
Zasady systemu HACCP oraz GHP GMP w zakladach produkcji i obrotu zywnoscia oraz zywienia zbiorowego
Zasady​_systemu​_HACCP​_oraz​_GHP​_GMP​_w​_zakladach​_produkcji​_i​_obrotu​_zywnoscia​_oraz​_zywienia​_zbiorowego.pdf 1.60MB
5 kroków bezpieczniejszej żywności
5​_krokow​_bezpieczniejszej​_żywności.pdf 0.12MB
Epidemiologia, szczepienia

Materiały

Karta zgłoszenia Niepożądanego Odczynu Poszczepiennego (NOP)
karta​_zgłoszenia​_nop.pdf 0.62MB
Karta zgłoszenia Niepożądanego Odczynu Poszczepiennego (NOP) wersja edytowalna
karta​_zgłoszenia​_nop​_edytowalna.pdf 0.80MB
Wykaz chorób zakaźnych i zakażeń podlegających zgłaszaniu
wykaz​_chorob​_zakaznych.pdf 0.03MB
ZLJ-5 Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej
Form​_ZLK5.pdf 0.91MB
ZLK-4 Zgłoszenie rozpoznania zakażenia HIV/ zachorowania na AIDS/zgonu osoby zakażonej HIV/chorej na AIDS
Form​_ZLK4.pdf 0.11MB
ZLK-3 Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zachorowania(*) na chorobę przenoszoną drogą płciową
Form​_ZLK3.pdf 0.11MB
ZLK-2 Zgłoszenie rozpoznania gruźlicy
Form​_ZLK2.pdf 0.09MB
ZLK-1 Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania(*) zakażenia lub choroby zakaźnej
Form​_ZLK1.pdf 0.09MB
ZLB-3 Zgłoszenie dodatniego wyniku badania w kierunku ludzkiego wirusa niedoboru odporności
Form​_ZLB3.pdf 0.10MB
ZLB-2 Zgłoszenie dodatniego wyniku badania w kierunku gruźlicy
Form​_ZLB2.pdf 0.09MB
ZLB-1 Zgłoszenie dodatniego wyniku badania w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych
Form​_ZLB1.pdf 0.09MB
Jednorazowe zapotrzebowanie na preparaty szczepionkowe
jednorazowe​_zapotrzebowanie​_szczepionki.pdf 0.02MB
Przewodnik po rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych
zranienia.pdf 2.73MB
Choroby zawodowe

Tryb postępowania przy podejrzeniu choroby zawodowej został określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (tekst jednolity Dz.U. 2013 r., poz.1367). Zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej może dokonać: pracodawca, każdy lekarz (lekarz sprawujący opiekę profilaktyczną nad zakładem pracy, lekarz każdej specjalności leczący pacjenta, lekarz stomatolog) lub pracownik aktualnie zatrudniony lub były pracownik (bezrobotny, rencista, emeryt). Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej należy złożyć pisemnie na odpowiednich formularzach stanowiących załączniki do Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 1379).

Pracodawca dokonuje zgłoszenia na druku zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej . Oryginał wypełnionego druku przesyła do: właściwego państwowego inspektora sanitarnego i właściwego okręgowego inspektora pracy, których właściwość ustala się według miejsca, w którym praca jest lub była wykonywana przez pracownika, lub według krajowej siedziby pracodawcy, w przypadku gdy dokumentacja dotycząca narażenia zawodowego jest gromadzona w tej siedzibie.

Lekarz kieruje pacjenta na druku skierowanie na badanie w celu rozpoznania choroby zawodowej. Wypełniony druk wraz z dokumentacją medyczną przesyła do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy. Jeżeli pacjenta kieruje lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę nad zakładem pracy dodatkowo załącza druk karta oceny narażenia zawodowego. Lekarz zgłaszający podejrzenie choroby zawodowej nie ma już obowiązku przesyłania kopii druku skierowania do właściwego powiatowego inspektora sanitarnego i państwowego inspektora pracy. Zgłoszenia tego dokonuje lekarz zatrudniony w jednostce orzeczniczej.

Zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej może również dokonać pracownik lub były pracownik, który podejrzewa, że występujące u niego objawy mogą wskazywać na taką chorobę, przy czym pracownik aktualnie zatrudniony zgłasza podejrzenie za pośrednictwem lekarza sprawującego nad nim profilaktyczną opiekę zdrowotną (Art. 235 § 22 Kodeksu pracy t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1666).

Pracownik aktualnie zatrudniony dokonuje zgłoszenia przez lekarza sprawującego opiekę profilaktyczną nad zakładem pracy. Schemat postępowania jak wyżej.Pracownik aktualnie niezatrudniony dokonuje zgłoszenia na druku zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej. Wypełniony druk przesyła państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu, właściwemu ze względu na siedzibę byłego zakładu pracy.

Materiały

Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej /wypełnia pracownik lub pracodawca/
chzZal​_1.pdf 0.15MB
Skierowanie na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej /wypełnia lekarz/
chzZal​_2.pdf 0.16MB
Karta oceny narażenia zawodowego
chzZal​_4.pdf 0.17MB
Zawiadomienie o skutkach choroby zawodowej
chzZal​_10.pdf 0.14MB
Wykaz chorób zawodowych
choroby-zawodowe-wykaz.pdf 0.05MB
Ekshumacje, przewóz zwłok

Procedury postępowania, dokumentacja

Ekshumacja polega na wydobyciu zwłok lub szczątków ludzkich z grobu. Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana:
– na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok za zezwoleniem właściwego państwowego inspektora sanitarnego,
– na zarządzenie prokuratora lub sądu,
– na podstawie decyzji właściwego państwowego inspektora sanitarnego w razie zajęcia terenu cmentarza na inny cel,
– na podstawie decyzji wojewody właściwego ze względu na miejsce położenia grobu, wydanej na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej — Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Zwłoki osób zmarłych na choroby zakaźne, których wykaz ustala minister właściwy do spraw zdrowia, nie mogą być ekshumowane na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok, przed upływem 2 lat od dnia zgonu.
Osobami uprawnionym do pochowania zwłok, które mogą złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na ekshumację są:
– pozostały małżonek(a) osoby zmarłej,
– krewni zstępni (potomek w linii prostej: dziecko, wnuk, prawnuk itd.),
– krewni wstępni (przodek w linii prostej: rodzice, dziadkowie, pradziadkowie itd.),
– krewny boczny do czwartego stopnia pokrewieństwa,
– powinowaty w linii prostej do pierwszego stopnia,
– osoba dobrowolnie do tego zobowiązująca się.

Ekshumacja zwłok jest dopuszczalna w okresie od 16 października do 15 kwietnia, we wczesnych godzinach rannych.

W myśl przepisów (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1947) przewóz zwłok i szczątków:
1) koleją, samolotami i statkami w granicach Rzeczypospolitej Polskiej,
2) poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku gdy zgon nastąpił na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- może nastąpić po uzyskaniu pozwolenia właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
2. W przypadku przewożenia zwłok i szczątków poza granice Rzeczypospolitej Polskiej pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje się po uprzednim przedłożeniu wymaganych dokumentów właściwej władzy państwa, na którego terytorium mają być one pochowane, jak również państw, przez których terytorium mają być przewożone, stwierdzających brak przeszkód do pochowania lub wwiezienia zwłok lub szczątków na terytorium danego państwa.
3. Przewóz zwłok i szczątków przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może nastąpić po uzyskaniu zaświadczenia wydanego przez polskiego konsula w państwie, z którego przewóz ten ma nastąpić, stwierdzającego brak przeszkód do wwiezienia zwłok i szczątków na terytorium innego państwa.
4. Na sprowadzenie zwłok i szczątków z zagranicy w celu ich pochowania należy uzyskać:
1) pozwolenie starosty właściwego ze względu na miejsce, w którym zwłoki i szczątki mają być pochowane; pozwolenie jest wydawane po porozumieniu z właściwym państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym;
2) zaświadczenie polskiego konsula, wydane po przedstawieniu pozwolenia, o którym mowa w pkt 1, stwierdzające, że zwłoki i szczątki mogą być sprowadzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Pozwolenia i zaświadczenia są wydawane na wniosek osób, o których mowa w art. 10 ust. 1, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie pozwolenia albo zaświadczenia. W przypadku zgonu na skutek choroby zakaźnej wymienionej w wykazie, o którym mowa w art. 9 ust. 3a, pozwoleń, o których mowa w ust. 1 i ust. 4 pkt 1, nie wydaje się przed upływem dwóch lat od dnia zgonu.
6. Przewóz zwłok i szczątków odbywa się w warunkach zapewniających odpowiednie sanitarne i techniczne bezpieczeństwo przewozu.

Materiały

Wniosek o wydanie zezwolenia na ekshumację
Wniosek​_o​_wydanie​_zezwolenia​_na​_ekshumacje.pdf 0.13MB
zal​_1​_oswiad​_wlasciciela​_zarzadcy​_cmentarz​_w​_spr​_ekshumacji​_zwlok
zal​_1​_oswiad​_wlasciciela​_zarzadcy​_cmentarz​_w​_spr​_ekshumacji​_zwlok.pdf 0.05MB
zal​_2​_oswiadczenie​_własciciela​_zarzadcy​_cmentarzy​_w​_spr​_pochowania​_zwlok
zal​_2​_oswiadczenie​_własciciela​_zarzadcy​_cmentarzy​_w​_spr​_pochowania​_zwlok.pdf 0.05MB
Wniosek o wydanie pozwolenia na przewóz zwłok
Wniosek​_o​_wydanie​_pozwolenia​_na​_przewóz​_zwłok.pdf 0.40MB
Higiena Komunalna

Materiały

Wniosek o wydanie opinii (obiekt hotelarski, apteka, placówka oświatowo – wychowawcza i opiekuńcza)
wniosek​_o​_wydanie​_opini​_obiekty​_hotelarskie​_apteki​_oswiatowe​_07​_2021.pdf 0.16MB
Bezpieczeństwo wodne w budynkach /poradnik, instrukcje wdrożeń/
bezpieczenstwo​_wodne​_budynki.pdf 2.30MB
Poradnik dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie usług fryzjerskich, kosmetycznych, odnowy biologicznej oraz tatuażu
fryzjerstwo​_kosmetyka​_tatuaz.pdf 0.19MB
Wytyczne dotyczące wymagań sanitarno – higienicznych dla saun
wytyczne​_dla​_saun.pdf 0.32MB
Higiena dzieci i młodzieży
Odbiór budowlany
Udostępnianie informacji publicznej

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Urząd, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonej we wniosku, Urząd powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i określa, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. 

Materiały

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
wniosek​_udostepnienie​_informacji​_publicznej.pdf 0.02MB
Sprawy socjalne
{"register":{"columns":[]}}