W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Podstawowe informacje

Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana, na mocy ustawy z dnia 14 marca 1985r. (t.j.Dz.U. z 2023r. poz. 338) do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami: higieny środowiska, higieny pracy w zakładach pracy, higieny procesów nauczania i wychowania, higieny wypoczynku oraz rekreacji, zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku, higieniczno – sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym także zakaźnych i zawodowych.

Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Radomsku kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku, jako organ rządowej administracji zespolonej w województwie, który jest jednocześnie Dyrektorem Powiatowej Stacji, organizującym pracę i odpowiadającym za całokształt jej działalności. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku realizuje zadania przy pomocy podległej mu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radomsku działającej w formie jednostki budżetowej na podstawie:

Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej /t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 338 / wraz z aktami wykonawczymi
Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej /Dz. U. z 2023 r. poz. 991 / wraz z aktami wykonawczymi
Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2022 poz. 1634 z późn. zm./ wraz z aktami wykonawczymi
Statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radomsku nadanego Zarządzeniem Nr 131/2020 Wojewody Łódzkiego z dn. 07 września 2020r. zmienionego Zarządzeniem nr 55/2023 Wojewody Łódzkiego z dnia 21 marca 2023r. 
Decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 1 stycznia 2010r. o wpisie w dniu 01.01.2010r. Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radomsku do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Łódzkiego pod numerem księgi rejestrowej 10-01645, zmienionym na numer księgi rejestrowej 000000023862 w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonym przez Wojewodę Łódzkiego
Regulaminu Organizacyjnego Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Radomsku wprowadzonego Zarządzeniem Nr 7/2023 Dyrektora PSSE w Radomsku z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Radomsku.

{"register":{"columns":[]}}