W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

System zarządzania

Zarządzeniem Nr 2/2014 Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z dnia 17 marca 2014r. wdrożono System Zarządzania w działalności kontrolnej Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. łódzkiego, zgodny z PN-EN ISO/IEC 17020:2012 0cena zgodności – Wymagania dotyczące działania różnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcję, zapewniający jednolity sposób wykonywania czynności kontrolnych przez pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. łódzkiego. System Zarządzania opisany został w Księdze Jakości dostosowanej do struktury organizacyjnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz w 10 Procedurach Ogólnych, jednolitych dla wszystkich jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa łódzkiego.

Polityka Jakości

Jakość jest podstawowym kryterium działań podejmowanych przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Radomsku, realizującej zadania nałożone ustawą z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a w szczególności:

 • sprawowanie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych oraz zapobieganie powstawaniu chorób zakaźnych i zawodowych,
 • sprawowanie nadzoru nad warunkami zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku,
 • prowadzenie działalności oświatowo-zdrowotnej.

Dążąc do publicznego podkreślenia kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. łódzkiego, umacniając jej wiarygodność i rzetelność działania, deklaruję:

 • udokumentowany i wdrożony System Zarządzania oraz kompetencje pracowników komórek organizacyjnych wykonujących czynności kontrolne, zgodne z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17020:2012 “Ocena zgodności – Wymagania dotyczące działania różnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcję”;
 • działania wykonywane z zagwarantowaniem:
  • bezstronności – z zachowaniem obiektywności, brakiem konfliktów interesów, z zachowaniem niezależności, brakiem uprzedzeń i negatywnego nastawienia, z zachowaniem wyważonego podejścia oraz zachowaniem neutralności i otwartości;
  • niezależności – tzn. z zachowaniem odrębności od zainteresowanych stron, brakiem zaangażowania w jakiekolwiek działania mogące kolidować
   z obiektywnością osądów i rzetelnością działalności kontrolnej;
  • rzetelności – tzn. zgodnie z dobrą praktyką profesjonalną;
  • poufności – tzn. z zachowaniem ochrony wszystkich informacji otrzymywanych lub wytworzonych podczas realizacji działalności kontrolnej.

W celu realizacji polityki jakości zapewniam: środki finansowe dla osiągnięcia założonych celów jakościowych; wykwalifikowany, kompetentny personel, któremu umożliwiam ciągłe doskonalenie; wyposażenie pomiarowe, we właściwy sposób nadzorowane, obsługiwane, wzorcowane i/lub sprawdzane; nadzorowanie wdrożonego Systemu Zarządzania, potwierdzanie jego skuteczności i ciągłe doskonalenie poprzez przeprowadzanie auditów wewnętrznych i przeglądów zarządzania.

Główne cele jakościowe:

 • poprawa stanu sanitarnego powiatu radomszczańskiego poprzez realizację zadań wynikających z bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego,
 • utrzymanie i ciągłe doskonalenie wdrożonego Systemu Zarządzania,
 • podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez uczestnictwo w szkoleniach,
 • podnoszenie poziomu jakości wykonywanych działań.

Szczegółowe cele jakościowe określane są na corocznym przeglądzie zarządzania i podawane do wiadomości pracownikom Pionu Nadzoru Sanitarnego. Polityka jakości jest dostępna wszystkim pracownikom wykonującym czynności kontrolne, którzy znają jej treść i stosują ją w praktyce. Wynagrodzenie personelu nie zależy od wyników przeprowadzonych kontroli. Za System Zarządzania w działalności kontrolnej PSSE w Radomsku odpowiada GSJ –  Aleksandra Wolska.

{"register":{"columns":[]}}