W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanego RODO, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach informuje, że:

 

1) Administratorem danych przetwarzanych przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Rykach , dalej zwaną Stacją, jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach, dalej zwany Administratorem, z siedzibą w Rykach, ul. Poniatowskiego 2, Nr tel/fax .818651637, e-mail psse.ryki@pis.gov.pl

2) W celu kontaktu z inspektorem ochrony danych w Powiatowej Stacji, mogą Państwo skorzystać z następujących możliwości:

a) elektronicznie na adres dpo@psseryki.idsl.pl

b) listownie na adres 08-500 Ryki, ul. Poniatowskiego 2

c) telefonicznie na Nr telefonu 818651637

3) W Powiatowej Stacji są przetwarzane dane osobowe w szczególności w celu:

a)  realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego polegających na sprawowaniu bieżącego nadzoru sanitarnego oraz prowadzeniu działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska, a także na prowadzeniu działalności oświatowo-zdrowotnej,

b) realizacji uprawnień i obowiązków świadczeniodawców oraz osób przebywających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,

c) wykonywania badań, w tym na zlecenie oraz innych zadań określonych przepisami prawa.

4) W Powiatowej Stacji są przetwarzane dane osobowe w szczególności na podstawie:

a) ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( tj. Dz. U.  z 2019 r. poz. 59),

b) ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tj. Dz. U. Z 2018 r. poz. 151 z późn.zm.), oraz innych ustaw i rozporządzeń wykonawczych powszechnie obowiązujących. W tym ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r, Kodeks postępowania administracyjnego. Dalej zwanym kpa ( tj. Dz. U.  z 2018 r. poz,2096 z późn.zm.).

5) W związku z przetwarzaniem danych w celach i na podstawie wskazanych w punktach 3 i 4, Państwa dane mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

6) Państwa dane będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w punktach 3  i 4 lub wynikających z przepisów prawa, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

7) W związku z przetwarzaniem przez Powiatową Stację Państwa danych w celach i na podstawie przepisów prawa wskazanych w punktach 3 i 4, przysługuje Państwu prawo do;

a) dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania,

b) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych przez Administratora, narusza przepisy RODO.

8) W związku z przetwarzaniem  przez Powiatowa Stację Państwa danych w celach i na podstawie wskazanych w punktach 3 i 4, nie przysługuje Państwu prawo do:

a) żądania usunięcia danych osobowych,

b) przenoszenia danych osobowych,

c) sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO.

9) W związku z przetwarzaniem przez Powiatową Stację Państwa danych na podstawie Państwa zgody przysługuje Państwo prawo do;

a) dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania,

b) żądania usunięcia danych osobowych,

c) przenoszenia danych osobowych,

d) sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,

e) wniesienia skargi do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają  Państwo, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.

10) W przypadku przetwarzania  przez Powiatową Stację Państwa danych w celach określonych w pkt. 3 obowiązek podania danych wynika z przepisów prawa.

11) W przypadku przetwarzania przez Powiatową Stację Państwa danych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą – podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji określonego celu.