W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Podstawowe informacje

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rykach  działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:

1) ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 z późn. zm.);

2) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295, z   późn. zm.);

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.);

4) ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1464);

5) statutu;

6) niniejszego regulaminu;

7)innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących inspekcji sanitarnej
i podmiotów leczniczych.

 

Powiatowa Stacja jest jednostką budżetową będącą podmiotem leczniczym finansowanym z budżetu państwa, w stosunku do którego uprawnienia podmiotu tworzącego posiada Wojewoda Lubelski.

 

1. Siedzibą Powiatowej Stacji jest miasto Ryki.

2. Obszarem działania Powiatowej Stacji jest powiat rycki.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach jest dysponentem środków budżetowych trzeciego stopnia w zakresie wykonywania budżetu państwa.

Do podstawowych zadań Powiatowej Stacji należą w szczególności:

 1. ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowisk;
 2. zapobieganie powstawaniu chorób, w tym zakaźnych i zawodowych;
 3. kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych.

Powiatowa Stacja zapewnia realizację zadań Powiatowego Inspektora, do których należy w szczególności sprawowanie nadzoru nad warunkami:

 1. higieny środowiska;
 2. higieny pracy w zakładach pracy;
 3. higieny procesów nauczania i wychowania;
 4. higieny wypoczynku i rekreacji;
 5. zdrowotnymi żywności, żywienia i produktów kosmetycznych;
 6. higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne;
 7. wprowadzania do obrotu substancji i preparatów chemicznych, prekursorów narkotyków, produktów biobójczych i substancji czynnych oraz ich stosowania
  w działalności zawodowej;
 8. zakazu wytwarzania i wprowadzania do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

- w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości
i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.

 

Zadania, o których mowa  Powiatowa Stacja realizuje w szczególności poprzez:

 1. nadzorowanie oraz egzekwowanie higienicznych warunków pracy w zakładach pracy;
 2. prowadzenie postępowania i dokumentacji w sprawach stwierdzenia choroby zawodowej i wydawanie w tych sprawach decyzji  administracyjnych;
 3. prowadzenie spraw w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego;
 4. sprawowanie nadzoru nad higieną procesów nauczania i wychowania, placówkami oświatowo-wychowawczymi oraz w ośrodkami  wypoczynku dzieci i młodzieży;
 5. nadzorowanie warunków higieny środowiska, obiektów użyteczności  publicznej oraz miejsc  zbiorowego  wypoczynku i rekreacji;
 6. nadzorowanie warunków zdrowotnych żywności, żywienia i produktów kosmetycznych;
 7. prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych;
 8. opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;
 9. działalność zapobiegawczą i przeciwepidemiczną w zakresie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;
 10. opracowanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego;
 11. nadzór nad przestrzeganiem zakresu i terminów szczepień ochronnych;
 12. wydawanie decyzji i wykonywanie innych czynności w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 13. przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;
 14. przygotowywanie spraw związanych z wszczęciem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów;
 15. inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności na rzecz promocji zdrowia;
 16. opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Powiatowej Stacji.

Do zadań Powiatowej Stacji należy także:

 1. prowadzenie spraw pracowniczych, administracyjnych, gospodarczych i finansowych;
 2. prowadzenie spraw związanych ze statystyką publiczną;
 3. wykonywanie zadań z zakresu spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego;
 4. prowadzenie archiwum zakładowego.