W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Środzie Wielkopolskiej (PSSE), 63-000 Środa Wielkopolska, ul. Żwirki i Wigury 1, sekretariat@psse-sroda.pl.

 

2. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) można się kontaktować poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu lub e-mailem na adres: kontakt@kancelariabartkowiak.pl

 

3. Dane osobowe są przetwarzane w ramach działań inspekcyjnych wynikających z ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 195), mających na celu ochronę zdrowia i życia ludzkiego.

 

4. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa. Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnionym na mocy przepisów prawa.

 

5. Mają Państwo prawo do żądania od administratora:

-               dostępu do treści swoich danych,

-               sprostowania danych osobowych,

-               ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

-               przenoszenia danych osobowych do innego administratora,

-               wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

-               usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”).

Ponadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznane zostanie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

6. Odbiorcami, do których mogą być przekazane Państwa dane osobowe, będą strony i uczestnicy postępowań lub organy właściwe do załatwienia spraw na mocy przepisów prawa, którym PSSE sprawy przekazała.

Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane, stanowią podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, z którymi PSSE zawarła umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowników w Urzędzie systemów informatycznych.

 

7. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów, dotyczących archiwizowania danych przez Administratora, w szczególności Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji archiwalnej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 246) oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164 ze zmianami).

 

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
17.02.2021 09:46 Damian Biskupski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Renata Kościelniak
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Klauzula informacyjna 3.0 09.03.2021 14:00 Katarzyna Lepczyńska
Klauzula informacyjna 2.0 05.03.2021 13:12 Damian Biskupski
Klauzula informacyjna 1.0 17.02.2021 09:46 Damian Biskupski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}