W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępnościPowiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej gov.pl/web/psse-wloclawek.


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

- brak lub nieprawidłowy tekst alternatywny w obiektach graficznych i interakcyjnych,

- brak poprawnego wyświetlania elementów po zmianie orientacji wyświetlania strony,

- brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,

- elementy formularzy nie posiadają funkcji usuwania ewidentnych błędów oraz nie informują jednoznacznie o przyczynach i sposobie ich usunięcia,

- brak informacji o automatycznym czyszczeniu pól w formularzach po popełnieniu błędu przy ich wypełnianiu.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pan Kamil Sznabel, kamil.sznabel@sanepid.gov.pl.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. PSSE we Włocławku zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, PSSE we Włocławku niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 dni robocze od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe PSSE we Włocławku może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Procedura składania skarg i wniosków znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PSSE we Włocławku.

Link do strony z procedurą załatwiania skarg i wniosków: https://www.gov.pl/web/psse-wloclawek/podstawowe-informacje

 

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Włocławku, ul. Jana Kilińskiego 16, 87-810 Włocławek

Do budynku na ul. Jana Kilińskiego 16 prowadzi jedno wejście od ul. Jana Kilińskiego. Dojście ma szerokość około 1,75 m, jest utwardzone, łączy chodnik z budynkiem. Budynek jest ogrodzony i posiada furtkę o szerokości 0,9 m. Wejście do drzwi poprzedzone jest pięciostopniowymi schodami z poręczą po prawej stronie.Drzwi wejściowe do budynku ogólnodostępne, rozwierane, są dwuskrzydłowe o szerokości skrzydła 0,70 m. Próg przy wejściowych drzwiach do budynku nie jest równy z polem otwierania drzwi, posiada próg o wysokości 0,04 m. Dzwonek ogólnodostępny przymocowywany z prawej strony drzwi, na wysokości 1,55 m niedostosowany wysokością dla osoby siedzącej na wózku, za pomocą którego mogłaby wezwać pracownika Stacji, który udzieliłby wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej w załatwieniu spraw i opiekę bytową na terenie PSSE we Włocławku.

Bezpośrednio za drzwiami głównymi znajduje się wiatrołap i kolejne drzwi. Wyjście ewakuacyjne znajduje się w przeciwległym krańcu bryły budynku, od strony budynku Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy patio. Drzwi wyjścia ewakuacyjnego do budynku,  rozwierane, są jednoskrzydłowe o szerokości skrzydła 0,90 m. Wejście do drzwi poprzedzone jest sześciostopniowymi schodami z poręczami po prawej i lewej stronie. Próg przy wejściowych drzwiach do budynku nie jest równy z polem otwierania drzwi, posiada próg o wysokości 0,05 m.

Portiernia znajduje się na wprost od wejścia w wiatrołapie. Dalsze przejście zabezpieczone jest drzwiami wyposażonymi w samozamykacz i elektrozamek.

W budynku nie ma windy.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych w budynku.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Włocławku, ul. Płocka 45, 87-810 Włocławek

Do budynku na ul. Płocka 45 prowadzi jedno wejście od ul. Płockiej.  Dojście ma szerokość około 2,25 m, jest utwardzone, łączy chodnik z budynkiem. Budynek jest ogrodzony i posiada furtkę o szerokości 1,4 m. Wejście do drzwi poprzedzone bezpośrednim chodnikiem.Drzwi wejściowe do budynku ogólnodostępne, rozwierane, są jednoskrzydłowe o szerokości skrzydła 0,9 m. Próg przy wejściowych drzwiach do budynku nie jest równy z polem otwierania drzwi, posiada próg o wysokości 0,04 m. Dzwonek ogólnodostępny przymocowywany z lewej strony drzwi, na wysokości 1,66 m dla osoby siedzącej na wózku, za pomocą którego mogłaby wezwać pracownika Stacji, który udzieliłby wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej w załatwieniu spraw i opiekę bytową na terenie PSSE we Włocławku.

Bezpośrednio za drzwiami głównymi znajduje się wiatrołap. Wyjście ewakuacyjne znajduje się na końcu wschodniej strony budynku, od strony ul. Płockiej. Drzwi wyjścia ewakuacyjnego do budynku,  rozwierane, są jednoskrzydłowe o szerokości skrzydła 0,90 m. Wejście do drzwi poprzedzone jest sześciostopniowymi schodami z poręczami po prawej i lewej stronie. Próg przy wejściowych drzwiach do budynku nie jest równy z polem otwierania drzwi, posiada próg o wysokości 0,07 m.

Pokój przyjmowania próbek znajduje się na wprost od wejścia w wiatrołapie.

W budynku nie ma windy.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych w budynku.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku, zapewnia się obsługę osób głuchych, niedosłyszących, głuchoniemych za pomocą środków wspierających komunikowanie się poprzez:

a) korzystanie z poczty elektronicznej – adres poczty: sekretariat.psse.wloclawek@sanepid.gov.pl

b) w formie dokumentu elektronicznego przesyłanego na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu - za pomocą platformy e-PUAP,

c) w formie tradycyjnego listu.

 

Podstawa prawna

ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się

(t.j. z 2017 r. poz. 1824 z późn. zm.)

PSSE we Włocławku na ul. Jana Kilińskiego 16 i na ul. Płockiej 45 posiada parking bez wydzielonego miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych.

{"register":{"columns":[]}}