W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Najczęściej zadawane pytania

  

Czy pracodawca może odstąpić od przeprowadzenia badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz. 166) pracodawca może odstąpić od wykonywania badań i pomiarów, jeżeli:

 • wyniki dwóch ostatnich badań i pomiarów szkodliwych dla zdrowia czynników chemicznych lub pyłów, wykonanych w odstępie co najmniej dwóch lat, a w przypadku czynników o działaniu rakotwórczym lub mutagennym - co najmniej sześciu miesięcy, nie przekroczyły 0,1 wartości NDS;
 • podczas dwóch ostatnich badań i pomiarów promieniowania optycznego nielaserowego lub laserowego, wykonanych w odstępie dwóch lat, poziom ekspozycji nie przekraczał 0,4 wartości MDE;
 • podczas dwóch ostatnich badań i pomiarów pól lub promieniowania elektromagnetycznego, wykonanych w odstępie dwóch lat, nie stwierdzono występowania stref ochronnych w miejscach wykonywania pracy;
 • podczas dwóch ostatnich badań i pomiarów hałasu lub drgań mechanicznych  wykonanych w odstępie dwóch lat, natężenie czynnika nie przekraczało 0,2 NDN.

Jednak badania i pomiary chemicznych i fizycznych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy wykonuje się każdorazowo, jeżeli nastąpiły zmiany w wyposażeniu technicznym, w procesie technologicznym lub w warunkach wykonywania pracy, które mogły mieć wpływ na zmianę poziomu emisji, poziomu narażenia albo wystąpiły okoliczności, które uzasadniają ich ponowne wykonanie.

W jaki sposób dokonuje się zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu?

Na podstawie Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (tekst jednolity z 1998r. Dz. U. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)

 • pracodawca oraz lekarz podmiotu właściwego do rozpoznania choroby zawodowej jest obowiązany niezwłocznie zgłosić każdy przypadek podejrzenia choroby zawodowej,
 • zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej może również dokonać pracownik, który podejrzewa, że występujące u niego objawy mogą wskazywać na taką chorobę, przy czym pracownik aktualnie zatrudniony zgłasza podejrzenie za pośrednictwem lekarza sprawującego nad nim profilaktyczną opiekę zdrowotną.
Na co zwraca uwagę przedstawiciel stacji sanitarnej w czasie odbioru lokalu?

Sprawdzana jest zgodność obiektu z założeniami projektowymi. Podczas kontroli i przeglądu pomieszczeń inwestor powinien przedstawić szereg dokumentów m.in.: 

 • dokumentację projektową,
 • decyzję – pozwolenie na budowę,
 • oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu prac,
 • umowę najmu lokalu lub akt jego własności, 
 • KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 
 • numery REGON i NIP, 
 • sprawozdanie z badań próbki wody, 
 • umowę na wywóz śmieci, 
 • protokół pomiarów wydajności wentylacji mechanicznej. 

 

Ostatni dokument jest niezwykle ważny, zwłaszcza w lokalach, które są adaptowane. Nieprawidłowo wykonana wentylacja stanowi przyczynę wielu skarg i interwencji ze względu na uciążliwość dotyczącą intensywnego zapachu. Dokonywany jest również przegląd pomieszczeń, w których szczególną uwagę zwraca się m.in. na:

 • funkcjonalność i ilość pomieszczeń oraz ich wyposażenie,
 • podłączenie punktów wodnych do sieci wodno-kanalizacyjnej.

Jeśli odbiór dotyczy obiektu sektora spożywczego sprawdzana jest również dokumentacja GHP/GMP i systemu HACCP, procedury dotyczące zabezpieczenia obiektu przed szkodnikami, orzeczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych personelu.

Co w przypadku, kiedy lokal, w którym planuje się rozpocząć działalność będącą w nadzorze Inspekcji Sanitarnej nie spełnia wszystkich wymagań higieniczno-sanitarnych?

W przypadku, kiedy lokal nie spełnia wszystkich wymagań higieniczno- sanitarnych inwestor jest zobowiązany do wykonania ekspertyzy technicznej, opracowanej przez właściwą jednostkę badawczo- rozwojową albo rzeczoznawcę budowlanego i uzgodnienia jej z właściwym Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym.

Odstępstwa od przepisów warunków technicznych w większości przypadków dotyczą:

 • zlokalizowania pomieszczeń do pracy poniżej poziomu terenu ,
 • obniżenia wysokości pomieszczeń
 • braku oświetlenia światłem naturalnym pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi.
Czy w szkołach musi być ciepła woda?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 października 2010 roku (Dz. U. Nr 215 poz. 1408) w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, które wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 roku szkoły i placówki oświatowe mają obowiązek zapewnienia w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych ciepłej i zimnej bieżącej wody oraz środków higieny osobistej.

Czy w pubach i restauracjach można palić papierosy?

Zgodnie z nowelizacją ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych od 15 listopada 2010 r. zabrania się palenia wyrobów tytoniowych:

1. na terenie zakładów opieki zdrowotnej i w pomieszczeniach obiektów, w których są udzielane świadczenia zdrowotne,
2. na terenie jednostek organizacyjnych systemu oświaty, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, oraz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, o których mowa w przepisach o pomocy społecznej,
3. na terenie uczelni,
4. w pomieszczeniach zakładów pracy innych niż wymienione w pkt 1 i 2,
5. w pomieszczeniach obiektów kultury i wypoczynku do użytku publicznego,
6. w lokalach gastronomiczno-rozrywkowych,
7. w środkach pasażerskiego transportu publicznego oraz w obiektach służących obsłudze podróżnych,
8. na przystankach komunikacji publicznej,
9. w pomieszczeniach obiektów sportowych,
10. w ogólnodostępnych miejscach przeznaczonych do zabaw dzieci,
11. w innych pomieszczeniach dostępnych do użytku publicznego.

Jednak właściciel lokalu gastronomiczno-rozrywkowego z co najmniej dwoma pomieszczeniami przeznaczonymi do konsumpcji, może wydzielić tzw. palarnię - zamknięte pomieszczenie wyposażone w wentylację zapewniającą nieprzenikanie dymu tytoniowego do innych pomieszczeń.

W jaki sposób oznacza się na opakowaniu środka spożywczego datę jego ważności?

Na opakowaniu mogą być umieszczone:

 • data minimalnej trwałości – data, do której prawidłowo przechowywany środek spożywczy zachowuje swoje właściwości; jest ona poprzedzona wyrażeniami „najlepiej spożyć przed ..." albo "najlepiej spożyć przed końcem ...";
 • termin przydatności do spożycia – termin, po upływie którego żywność traci przydatność do spożycia (dotyczy środków spożywczych łatwo psujących się); data jest poprzedzona określeniem „należy spożyć do…”.

Środki spożywcze oznakowane datą minimalnej trwałości lub terminem przydatności do spożycia mogą znajdować się w obrocie do tej daty lub terminu.

 • środki spożywcze o trwałości nieprzekraczającej 3 miesięcy można oznaczyć podając jedynie dzień i miesiąc, o trwałości od 3 do 18 miesięcy – podając miesiąc i rok, o trwałości powyżej 18 miesięcy – podając jedynie rok.
Czy pracownicy sektora żywnościowego muszą mieć aktualne badania do celów sanitarno-epidemiologicznych? Jak takie badania się wykonuje?

Informacje dotyczące badań sanitarno-epidemiologicznych

Podstawa prawna:

 1. Rozdział 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1845)
 2. art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2021).
 3. Rozporządzenie (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz.U.UE.L.04.139.1. z późn. zm.).

 

1. Obowiązkowym badaniom sanitarno-epidemiologicznym podlegają:

a) uczniowie, studenci i doktoranci kształcący się do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby;

b) osoby podejmujące lub wykonujące prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby, nieposiadające aktualnego orzeczenia lekarskiego o zdolności do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.

2. Na badania sanitarno-epidemiologiczne kieruje:

- osoby, o których mowa w lit. a) - kierujący szkołą albo rektor uczelni lub osoba przez nich upoważniona;

- osoby, o których mowa w lit b) - pracodawca albo zlecający wykonanie prac.

W przypadku osób poszukujących zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, przy wykonywaniu której istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby, badanie sanitarno-epidemiologiczne jest wykonywane na wniosek tej osoby. Osoba poddająca się badaniu wskazuje, jakiego rodzaju prac ma dotyczyć badanie sanitarno-epidemiologiczne i wydawane na jego podstawie orzeczenie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych.

3. Badania lekarskie przeprowadzają lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 357 i 730), lub lekarze wykonujący zadania służby medycyny pracy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1175).

4.  Lekarz wydaje oraz przekazuje osobie badanej oraz pracodawcy albo osobie zlecającej wykonanie prac orzeczenia lekarskie:

a) o zdolności do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby;

b) o czasowych lub trwałych przeciwwskazaniach do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.

Treść orzeczenia lekarskiego lekarz wpisuje do karty badań do celów sanitarno-epidemiologicznych.

 1. Badania laboratoryjne przeprowadzają, akredytowane w zakresie przedmiotu badania na podstawie przepisów o systemie jakości, laboratoria:
 • Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojskowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria, na podstawie umów zawieranych z tymi organami;
 • jednostek właściwych w zakresie chorób płuc i gruźlicy, w przypadku badań w kierunku gruźlicy, na podstawie umów zawieranych z ww. właściwymi miejscowo organami.

Osoby, u których orzeczono czasowe lub trwałe przeciwwskazania do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby, nie mogą wykonywać tych prac. Pracodawca lub zlecający wykonanie prac jest obowiązany, z zachowaniem poufności, niezwłocznie odsunąć pracownika lub wykonującego prace od wykonywania tych prac.

Kto odpowiada za utrzymanie czystości i porządku w budynku mieszkalnym?

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późń. zm.), zapewnienie utrzymania porządku i czystości należy do obowiązków właściciela lub administratora nieruchomości, a nadzór nad realizacją obowiązków nałożonych na właściciela/administratora nieruchomości sprawuje  wójt, burmistrz, prezydent.

Co należy zrobić aby uzyskać zezwolenie na przeprowadzenie ekshumacji?

Aby uzyskać zezwolenie na przeprowadzenie ekshumacji należy złożyć stosowny wniosek – wzór wniosku można pobrać ze strony internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku (https://www.gov.pl/web/psse-wloclawek/materialy-do-pobrania). O zezwolenie na przeprowadzenie ekshumacji może wystąpić uprawniony członek rodziny osoby zmarłej, po uzgodnieniu ze wszystkimi członkami rodziny, którym art. 15 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 10 ust.1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 118 poz. 687 z późn. zm.) przyznaje prawo do pochowania zwłok, a mianowicie: 1) pozostały małżonek, 2) krewni zstępni, 3) krewni wstępni, 4) krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa, 5) powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.

Ekshumacja może być przeprowadzona w okresie od 16 października do 15 kwietnia, a jej termin należy uzgodnić z zarządem cmentarza oraz właściwym powiatowym inspektorem sanitarnym, który sprawuje nadzór nad ekshumacją.

Wszelkie informacje dotyczące ekshumacji i przewozu ekshumowanych zwłok udzielane są w budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku przy ul. Kilińskiego 16, pok. nr 19, w godzinach: 7.30 – 14.30, tel. (054) 411-68-33

 

{"register":{"columns":[]}}