W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Podstawowe informacje

1. Przyjmowanie próbek materiału biologicznego ludzkiego (próbek kału) i sporali oraz wydawanie wyników pokój nr 10 PSSE ul. Płocka 45

Próbki do badań przyjmowane są od poniedziałku do czwartku włącznie  w godzinach od 7.30 do 10.00.

W piątki nie są przyjmowane próbki do badań, wydawane są wyłącznie wyniki badań  (sprawozdania z badań) w godzinach od 7.30 do 10.00. 

Opłaty

Opłatę za wykonanie badań w kierunku nosicielstwa pałeczek z rodzaju Salmonella i Shigella (120,00 zł) należy uiścić w formie przelewu na konto Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku.

Nr konta Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku:    
NBP O/Bydgoszcz 23 1010 1078 0044 3122 3100 0000

W treści przelewu należy wpisać: imię i nazwisko osoby badanej, adres zamieszkania, numer telefonu.

 

Osoby indywidualne - okazują dowód wpłaty przy pobieraniu wymazówek do badań (zestawu transportowego). W treści dowodu wpłaty/ tytułu przelewu należy podać imię i nazwisko osoby badanej, adres zamieszkania, numer telefonu.

 

Instytucje i podmioty gospodarcze – otrzymują fakturę na firmę, wystawia się ją wyłącznie na podstawie „Skierowania na badania sanitarno-epidemiologiczne”, którego wzór zamieszczony jest na stronie internetowej PSSE we Włocławku w zakładcePytania i odpowiedzi/Materiały do pobrania/Skierowania, zlecenia i inne.

 

Od 01.01.2020 r.  zostały zmienione zasady wystawiania faktur do paragonów dla przedsiębiorców, którzy dokonują zakupu na firmę.
FAKTURĘ DO PARAGONU MOŻNA WYSTAWIĆ TYLKO NA OSOBĘ FIZYCZNĄ.

 

UWAGA!

W myśl obowiązujących przepisów prawnych nie funkcjonuje tzw. ,,książeczka dla celów sanitarno-epidemiologicznych”.
Zgodnie z obowiązującą ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych  u ludzi (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1657) jedynym obowiązującym dokumentem jest orzeczenie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych wydawane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza wykonującego zadania służby medycyny pracy na podstawie wyników badań laboratoryjnych.

 

2. Przyjmowanie próbek produktów żywnościowych i wody oraz wydawanie wyników

pokój nr 12 PSSE ul. Płocka 45
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 14.30

 

3. Płatności
Opłatę za wykonanie badań należy uiścić przelewem na rachunek bankowy NBP O/Bydgoszcz

Nr 23 1010 1078 0044 3122 3100 0000

W treści przelewu należy podać dane osoby badanej wraz z adresem zamieszkania oraz rodzajem badania jakie ma być wykonane.
Informację telefoniczną o przebiegu badania można uzyskać po uprzednim uzgodnieniu z pracownikiem w pokoju przyjmowania próbek i wydawania wyników.
Klient ma prawo złożyć pisemną lub ustną skargę w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badań lub rachunku.
W przypadku dodatniego wyniku badania w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych laboratorium przekazuje informacje o wyniku badania do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej zgodnie z Ustawą z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1657)
Laboratorium zastrzega sobie prawo do wykorzystania wyników badań do opracowań statystycznych, informacyjnych lub naukowych bez ujawniania tożsamości klienta.

 

4. Udostępnianie dokumentacji medycznej i niemedycznej

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 23/2022 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku z dnia 21 września 2022 r. , udostępnianie dokumentacji medycznej odbywa się  na podstawie pisemnego wniosku (w zakładce „Do pobrania”). Dokumentację medyczną może odebrać strona lub osoba przez nią upoważniona, upoważnienie sporządzone w obecności pracownika uprawnionego do udostępnienia dokumentacji. W innym przypadku upoważnienie musi być zaopatrzone w notarialnie lub urzędowo poświadczony podpis upoważniającego.  (wzór upoważnienia w zakładce „Do pobrania”).

Cennik opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej:

1. za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – 12,31 zł

2. za jedną stronę kopii lub wydruku dokumentacji medycznej – 0,43  zł

3. za udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych (CD)  – 2,46 zł

Powyższe ceny są cenami brutto.

Do powyższych opłat należy doliczyć opłatę za wykonanie czynności mających na celu wyszukiwanie dokumentacji medycznej w składnicy akt. Oplata za 1 godzinę wynosi 67,05 zł.

W przypadku wysyłki dokumentacji, do kwoty opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej doliczane są koszty jej nadania. Koszt wysłania dokumentacji medycznej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru wynosi na dzień sporządzenia cennika 9,80 zł. Zmiana cen usług pocztowych nie wymaga zmiany niniejszego cennika.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 24/2022 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku z dnia 27 września 2022 r., udostępnianie dokumentacji niemedycznej odbywa się na podstawie pisemnego wniosku (w zakładce „Do pobrania”). Dokumentację niemedyczną może odebrać strona lub osoba przez nią upoważniona, upoważnienie sporządzone w obecności pracownika uprawnionego do udostępniania dokumentacji (wzór upoważnienia w zakładce „Do pobrania”).

Za sporządzenie kopii/odpisu/skanu dokumentacji pobierana jest opłata w wysokości

1. za jedną stronę w formacie A4 (kserokopia jednostronna) 1,63    złotych

2. za jedną stronę w formacie A4 (kserokopia dwustronna)  3,17    złotych

3. za jedną stronę w formacie A3 (kserokopia jednostronna) 1,72    złotych

4. za jedną stronę w formacie A3 (kserokopia dwustronna)  3,29    złotych

5. za jedną stronę w formie skanu (forma elektroniczna)       2,28    złotych

6. na elektronicznym nośniku danych CD                                 4,21    złotych

Do powyższych cen dolicza się należny podatek VAT.

Za czynności mające na celu przygotowanie/wyodrębnienie wnioskowanej dokumentacji niemedycznej ze zbioru dokumentacji Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku oraz wyszukanie dokumentacji niemedycznej w składnicy akt pobiera się opłatę. Opłata za jedną godzinę wynosi 66,17 złotych.

Do opłaty dolicza się należny podatek VAT.

W przypadku wysyłania dokumentacji  niemedycznej pocztą należy doliczyć koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru – 9,80 zł.                  

Opłaty należy uiścić bezgotówkowo na rachunek NBP O/Bydgoszcz:

23 1010 1078 0044 3122 3100 0000.

Dokumentacja medyczna i niemedyczna udostępniana jest po uiszczeniu przez wnioskującego stosownych opłat.

 

 5. Ekshumacja i przewóz ekshumowanych zwłok

Wszelkie informacje dotyczące ekshumacji i przewozu ekshumowanych zwłok udzielane są w budynku PSSE przy ul. Kilińskiego 16, pok. nr 19, w godzinach: 7.30-14.30

 

6. Przyjmowanie interesantów

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków we wtorki w godz. 8.00-11.00
Udostępnianie informacji publicznej odbywa się na podstawie wniesionego wniosku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku w formie ustnej, pisemnej, za pomocą faksu lub poczty elektronicznej (zgodnie z art. 4, art. 7 i art.15 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej).

 

{"register":{"columns":[]}}