W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Podstawowe informacje

1. Przyjmowanie próbek materiału biologicznego ludzkiego (próbek kału) i sporali oraz wydawanie wyników pokój nr 10 PSSE ul. Płocka 45

W poniedziałki i czwartki w godzinach od 730 do 1000.

W piątki tylko wydawanie wyników badań oraz zestawów do pobierania próbek kału w godzinach od 730 do 1000.
 

Opłaty

Informujemy, że badania osób podejmujących lub wykonujących prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby – BADANIA NA NOSICIELSTWO pałeczek Salmonella i Shigella dla pracowników branżowych (badania płatne) z uwagi na bardzo duże zapotrzebowanie będą wykonywane na bieżąco stosownie do możliwości techniczno-organizacyjnych.


Opłatę za wykonanie badań należy uiścić w formie przelewu na konto Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku, po pobraniu wymazówek do badań w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella i Shigella tak, aby było możliwe okazanie dowodu wpłaty przy oddawaniu próbek.

W treści przelewu należy podać dane osoby badanej wraz z adresem zamieszkania oraz rodzaj badania jakie ma być wykonane.

Opłata dokonana bez potwierdzenia terminu wykonania badania wnoszona jest na ryzyko zleceniodawcy i nie rodzi obowiązku jego wykonania.

Nr konta Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku:    

NBP O/Bydgoszcz 23 1010 1078 0044 3122 3100 0000

PRZY ODDAWANIU PRÓBEK DO BADAŃ KONIECZNE JEST OKAZANIE DOWODU WPŁATY NALEŻNOŚCI ZA WYKONANIE BADAŃ!

UWAGA!

Kasa jest nieczynna do odwołania. Płatności proszę dokonywać przelewem.

UWAGA!

W myśl obowiązujących przepisów prawnych nie funkcjonuje tzw. ,,książeczka dla celów sanitarno-epidemiologicznych”.

Zgodnie z obowiązującą ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych  u ludzi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.) jedynym obowiązującym dokumentem jest orzeczenie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych wydawane przez lekarza medycyny pracy na podstawie wyników badań laboratoryjnych.


Od 01.01.2020 r. zmienia się zasada wystawiania faktur do paragonów dla przedsiębiorców, którzy dokonują zakupu na firmę.
FAKTURĘ DO PARAGONU MOŻNA WYSTAWIĆ TYLKO NA OSOBĘ FIZYCZNĄ.

2. Przyjmowanie próbek produktów żywnościowych i wody oraz wydawanie wyników

pokój nr 12 PSSE ul. Płocka 45

od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1430

3. Płatności

UWAGA: Od 01.06.2020 r. punkt kasowy  przy ul. Płockiej 45 został przeniesionyna ul. Kilińskiego 16.

Opłatę za wykonanie badań należy uiścić przelewem na rachunek bankowy NBP O/Bydgoszcz

Nr 23 1010 1078 0044 3122 3100 0000

W treści przelewu należy podać dane osoby badanej wraz z adresem zamieszkania oraz rodzajem badania jakie ma być wykonane.

W przypadku braku możliwości dokonania płatności przelewem, opłatę za wykonanie badań można uiścić w kasie PSSE we Włocławku przy ul. Kilińskiego 16, która jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do  1100 za wyjątkiem pierwszego dnia roboczego każdego miesiąca.

Informację telefoniczną o przebiegu badania można uzyskać po uprzednim uzgodnieniu z pracownikiem w pokoju przyjmowania próbek i wydawania wyników.

Klient ma prawo złożyć pisemną lub ustną skargę w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badań lub rachunku.

W przypadku dodatniego wyniku badania w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych laboratorium przekazuje informacje o wyniku badania do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej zgodnie z Ustawą z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. 2019 r.  poz. 1239 z póź. zm.).

Laboratorium zastrzega sobie prawo do wykorzystania wyników badań do opracowań statystycznych, informacyjnych lub naukowych bez ujawniania tożsamości klienta.

4. Udostępnianie dokumentacji medycznej i niemedycznej

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 10/2017 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku z dnia 23 lutego 2017 r. (zmienionym Zarządzeniem nr 5/2020 z dnia 2 kwietnia 2020 r.) udostępnianie dokumentacji medycznej odbywa się  na podstawie pisemnego wniosku (w zakładce „Do pobrania”). Dokumentację medyczną może odebrać strona lub osoba przez nią upoważniona, upoważnienie sporządzone w obecności pracownika PSSE we Włocławku (wzór upoważnienia w zakładce „Do pobrania”).


Cennik opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej:

  1. za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – 8,44 zł (łączny koszt wydania duplikatu kompletu dokumentacji badań w kierunku obecności pałeczek Salmonella i Shigella  - 25,32 zł)
  2. za jedną stronę kopii lub wydruku dokumentacji medycznej – 0,30  zł
  3. za udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – 1,69 zł

Powyższe ceny są cenami brutto. Do powyższych opłat należy doliczyć, jeśli dotyczy, opłatę za czynności mające na celu wyszukanie dokumentacji medycznej w składnicy akt (za jedną godzinę – 22,70 zł).

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 8/2017 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku z dnia 6 lutego 2017 r. (zmienionym Zarządzeniem nr 6/2020 z dnia 2 kwietnia 2020 r.) udostępnianie dokumentacji niemedycznej odbywa się  na podstawie pisemnego wniosku (w zakładce „Do pobrania”). Dokumentację niemedyczną może odebrać strona lub osoba przez nią upoważniona, upoważnienie sporządzone w obecności pracownika PSSE we Włocławku (wzór upoważnienia w zakładce „Do pobrania”).

Za sporządzenie kopii/odpisu/skanu dokumentacji pobierana jest opłata w wysokości:

  1. za jedną stronę w formacie A4 (kserokopia jednostronna) – 1,29 zł
  2. za jedną stronę w formacie A4 (kserokopia dwustronna) – 2,55 zł
  3. za jedną stronę w formacie A3 (kserokopia jednostronna) – 1,34 zł
  4. za jedną stronę w formacie A3 (kserokopia dwustronna) – 2,61 zł
  5. za jedną stronę w formie skanu (forma elektroniczna) – 1,86 zł
  6. na elektronicznym nośniku danych CD/DVD – 2,87 zł

Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT.

W przypadku wysyłania dokumentacji medycznej lub niemedycznej pocztą należy doliczyć koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru – 7,80 zł.                   

Opłaty należy uiścić bezgotówkowo na rachunek NBP O/Bydgoszcz 23 1010 1078 0044 3122 3100 0000, a w przypadku braku możliwości dokonania płatności przelewem  - w kasie PSSE we Włocławku przy ul. Kilińskiego 16. Kasa czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1200 za wyjątkiem pierwszego dnia roboczego każdego miesiąca.

Dokumentacja medyczna i niemedyczna udostępniana jest po uiszczeniu przez wnioskującego stosownych opłat.

5. Ekshumacja i przewóz ekshumowanych zwłok

Wszelkie informacje dotyczące ekshumacji i przewozu ekshumowanych zwłok udzielane są w budynku PSSE przy ul. Kilińskiego 16, pok. nr 3, w godzinach: 730– 1430

6. Przyjmowanie interesantów

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków we wtorki w godz. 800-1100.

Udostępnianie informacji publiczne
j odbywa się na podstawie wniesionego wniosku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku w formie ustnej, pisemnej, za pomocą faksu lub poczty elektronicznej (zgodnie z art. 4, art. 7 i art.15 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej).

{"register":{"columns":[]}}