W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Ambasada RP w Pretorii ogłasza przetarg na sprzedaż samochodu Toyota Prado

08.10.2020

Ambasada RP w Pretorii, z siedzibą w Pretorii, Amos Street 14 ogłasza przetarg na sprzedaż samochodu służbowego marki TOYOTA Prado.

Ambasada RP w Pretorii ogłasza przetarg na sprzedaż samochodu Toyota Prado

Dane techniczne pojazdu

 1)   Marka/typ:  TOYOTA Prado

2)    Rodzaj paliwa: BENZYNA

3)    Pojemność silnika w cm3: 3956

4)    Rok produkcji: 2009

5)    Numer podwozia: JTEBU3FJ50K001949

6)    Numer rejestracyjny: D BBC 377 D

7)    Data zakupu: grudzień 2009 r

8)    Skrzynia biegów: automatyczna

9)  Kolor karoserii: beżowy

10)  Inne wyposażenie: ABS, klimatyzacja, skórzana tapicerka

11)  Stan licznika:  217 267 km

 Cena wywoławcza: 190 000 Randów.

Samochód będący przedmiotem przetargu można obejrzeć w siedzibie Ambasady RP w Pretorii, Amos Street 14, Colbyn, Pretoria w dniach roboczych od  12.10.2020 – 19.09.2020 r. w godzinach 09:00–14:00, po wcześniejszym uzgodnieniu daty spotkania pod nr telefonu (027) 12 430 9626 lub ( 027) 834617431.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 19 000,00 Randów. Wadium należy wpłacić gotówką w kasie Ambasady RP w Pretorii w terminie do 12.10. do 19.10.2020 br. do godziny 14.00 czasu lokalnego. 

 Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej według załączonego wzoru – załącznik nr 1 i powinna zawierać:

1) Imię i nazwisko lub nazwę firmy, dokładny adres i telefon kontaktowy Oferenta.

2) Oferowaną cenę (wyrażoną cyframi i słownie) i sposób dokonania płatności.

3) Oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.

 • Oferty pisemne (według załączonego wzoru – załącznik nr 1) należy składać w siedzibie Ambasada RP w Pretorii, Amos Street 14, Colbyn, Pretoria (w zamkniętych kopertach) z dopiskiem „Przetarg na samochód Toyota Prado – nie otwierać”, w terminie do dnia 19 października 2020 r. do godz. 14:00 czasu lokalnego.
 •  Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji przetargowej w dniu 20 października 2020 r. o godz. 14:00 w siedzibie Ambasady RP w Pretorii, Amos Street 14, Colbyn, Pretoria.
 •  Komisja wybierze oferenta, który zaproponuje najwyższą cenę. 
 • Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane, bądź zostały odrzucone zwrócone zostanie w terminie 7 dni od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia
 • Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży. 
 • Oferta podlega odrzuceniu, jeżeli zostanie złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium, a także gdy nie zawiera danych i dokumentów wskazanych w ogłoszeniu lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwości, zaś złożone wyjaśnienia mogłyby prowadzić do uznania jej za nową ofertę. 
 • W przypadku zgłoszenia tej samej ceny przez kilku oferentów, przetarg będzie kontynuowany w formie aukcji (licytacji) między tymi oferentami.
 • Umowa sprzedaży zostanie zawarta do dnia 30 października 2020 r.
 • Nabywca zobowiązany jest uiścić cenę nabycia najpóźniej w dniu zawarcia umowy. 
 • Wydanie pojazdu nastąpi niezwłocznie po dokonaniu wszelkich formalności związanych z przerejestrowaniem pojazdu.
 • Wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z ocleniem oraz  z zakupem przedmiotu przetargu ponosi nabywca. Nabywca przystępując do przetargu wyraża zgodę i zobowiązuje się do opłacenie wszelkich podatków i opłat wymaganych przez władze Republiki Południowej Afryki, Polski lub innego kraju, do którego pojazd trafi po sprzedaży.
 • Ambasada RP w Pretorii zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu w każdej chwili, bez rozstrzygnięcia, bez konieczności uzasadniania swojej decyzji.
 • Ambasada RP w Pretorii nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu. Sprzedaż odbywa się zgodnie z klauzulą: ”pojazd w stanie takim jaki jest widoczny w miejscu jego garażowania” bez jakiejkolwiek gwarancji ze strony sprzedającego lub państwa polskiego.

Przetarg jest prowadzony na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. 2019 r. poz. 2004).

 

Materiały

Formularz ofertowy
Załącznik​_nr​_1​_do​_ogłoszenia​_formularz​_ofertowy​_pretoria.docx 0.02MB
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych RODO przez Ambasadę RP w Pretorii
Klauzula​_informacyjna​_art​_13​_RODO​_Ambasada​_RP​_w-Pretorii.docx 0.02MB

Zdjęcia (4)