W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Ponowne głosowanie w wyborach Prezydenta RP w 2020 roku na terytorium Republiki Słowackiej

12.07.2020

Zgodnie z postanowieniem Marszałka Sejmu RP z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ponowne głosowanie w wyborach odbędzie się w niedzielę, 12 lipca 2020 r. w godz. 7.00-21.00.

Opis alternatywny: Grafika ilustracyjna. Na granatowym tle widoczny biały napis wybory, w lewym dolnym rogu poziomy element graficzny w barwach biało-czerwonych

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r.  dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz. U. poz. 1014) na terenie okręgu konsularnego Wydziału Konsularnego Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Bratysławie został utworzony 1 obwód głosowania: Obwód głosowania nr 119, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Instytut Polski w Bratysławie, Námestie SNP 27, 814 99 Bratislava.

 Osoby uprawnione do głosowania

Prawo wybierania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ma osoba, która:

 1. najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
 2. nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 3. nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,
 4. nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

Warunkiem udziału w głosowaniu w obwodzie za granicą jest  wpisanie się do spisu wyborców sporządzanego przez konsula.

Spis wyborców

Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą w  wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. będą również ujęte w tym spisie wyborców w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r. ), również w zakresie sposobu głosowania (w lokalu wyborczym lub korespondencyjnie). Pozostali wyborcy mogą zgłosić konsulowi zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej w dniu 29 czerwca 2020 r. do godziny 24:00. Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

Konsul dokonuje wpisu w spisie wyborców na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego do niego ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zachęcamy do samodzielnego dokonywania zgłoszeń poprzez korzystanie z ELEKTRONICZNEGO  SYSTEMU  REJESTRACJI  WYBORCÓW EWYBORY:  https://ewybory.msz.gov.pl

 Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. Nazwisko
 2. Imię (imiona)
 3. Imię ojca
 4. Datę urodzenia
 5. Numer ewidencyjny PESEL
 6. Miejsce pobytu wyborcy za granicą
 7. Numer telefonu lub adres poczty elektronicznej
 8. Numer, serię i datę wydania ważnego polskiego paszportu. W państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym  dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego.
 9. Wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy (dotyczy wyborcy zgłaszającego się do głosowania korespondencyjnego)
 10. Miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce) - w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

 Zgłoszeń należy dokonywać poprzez ELEKTRONICZNY SYSTEM  REJESTRACJI WYBORCÓW EWYBORY: https://ewybory.msz.gov.pl bądź do Konsula Rzeczypospolitej Polskiej w Bratysławie do:

 1. e-mailowo: bratyslawa.amb.wk@msz.gov.pl lub bratyslawa.wk.dyzurny@msz.gov.pl
 2. pisemnie, na adres: Ambasada RP w Bratysławie,  Paulínyho 7, 814 91 Bratislava
 3. ustnie: w siedzibie Konsula Rzeczypospolitej Polskiej w Bratysławie lub telefonicznie, nr tel.: +421 2 59490227, +421 2 59490225 lub +421 2 59490228
 4. faksem, nr faksu: +421 2 54413193.

Zgłoszenia do głosowania osobistego można dokonać do dnia 9 lipca 2020 r., do godziny 24:00.

Wyborca stale zamieszkały w kraju zamierzający w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r. głosować za granicą może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Zaświadczenie uprawnia do głosowania w dowolnym obwodzie głosowania w kraju lub za granicą. Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć w urzędzie gminy, w której wyborca jest ujęty w spisie wyborców.

Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą będą ujęte w tym spisie wyborców również w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów), również w zakresie sposobu głosowania (w lokalu wyborczym lub korespondencyjnie). Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, w tym również w miejscu stałego zamieszkania nie będzie możliwe. Aby wziąć udział w głosowaniu w innym obwodzie głosowania lub zagłosować w lokalu wyborczym, jeżeli w pierwszym terminie głos został oddany korespondencyjnie, należy zwrócić się  do konsula o wydanie zaświadczenia o  prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania.

W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca, który nie dokonał zgłoszenia do dnia 25 czerwca 2020 r., może po dniu pierwszego głosowania dokonać takiego zgłoszenia, najpóźniej w 3. dniu przed dniem ponownego głosowania, tj. do dnia 9 lipca 2020 r., do godz. 24:00., a w przypadku głosowania korespondencyjnego do dnia 29 czerwca 2020 r., do godz. 24:00.

Zaświadczenia wydawane przez Konsula

Wyborca, który zgłosił się do spisu wyborców sporządzonego przez konsula, który zmienia miejsce pobytu przed dniem ponownego głosowania w wyborach, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. 

Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć do Konsula Rzeczypospolitej Polskiej w Bratysławie pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej:

 1. e-mailowo: bratyslawa.amb.wk@msz.gov.pl lub bratyslawa.wk.dyzurny@msz.gov.pl
 2. pisemnie, na adres: Ambasada RP w Bratysławie,  Paulínyho 7, 814 91 Bratislava
 3. faksem, nr faksu: +421 2 54413193.

Konsul wydaje zaświadczenia do dnia przekazania spisu wyborców przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej. Wyborcy, który zgłosił się do głosowania korespondencyjnego zaświadczenia o prawie do głosowania nie wydaje się po wysłaniu do wyborcy pakietu wyborczego.

Zaświadczenie odbiera się za pokwitowaniem osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę. W szczególnie uzasadnionych przypadkach konsul może wysłać wyborcy zaświadczenie za zwrotnym pokwitowaniem odbioru.

Należy zwrócić uwagę, by nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie, w którym uprzednio było się ujętym w spisie.

 Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie: www.pkw.gov.pl