W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Informacje dla podróżujących

Bezpieczeństwo

Według słowackich organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa bezpośrednie zagrożenie terrorystyczne na Słowacji jest mało prawdopodobne. Nie można go jednak całkowicie wykluczyć.

Przed wejściem na imprezy masowe mogą odbywać się wzmożone kontrole. Zalecamy zachowanie ostrożności w miejscach publicznych oraz śledzenie komunikatów władz porządkowych.

W Republice Słowackiej nie występuje szczególne zagrożenie pospolitą przestępczością kryminalną.

Telefony alarmowe: zintegrowany system ratunkowy 112, policja 158, straż miejska (Mestska policia - cała Słowacja) 159 (bezpłatny), pogotowie ratunkowe 155, straż pożarna 150, informacja o numerach telefonów na terenie całej Słowacji 1181, górskie pogotowie ratunkowe 18300.

Apelujemy: zgłoś swoją podróż w systemie Odyseusz‎.

Wjazd i pobyt

Na jakim dokumencie podróży można przekroczyć granicę?

 • paszport - TAK
 • paszport tymaczsowy - TAK
 • dowód osobisty - TAK

Jaka jest wymagana minimalna ważność dokumentu podróży?

Paszport, paszport tymczasowy oraz dowód osobisty – brak wymaganego minimalnego okresu ważności.

Czy trzeba wyrobić wizę?

Nie.

Czy są inne, dodatkowe wymogi dotyczące wjazdu?

Obostrzenia związane z COVID-19 znajdziesz w czerwonej ramce na górze strony.

Nie.

Czy jest wymagana pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na podróż dziecka z osobą trzecią? 

Nie. Władze słowackie nie wymagają pisemnej zgody rodzica/obojga rodziców lub opiekunów prawnych na wyjazd dziecka za granicę z jednym rodzicem lub osobą trzecią.

Zasady pobytu

Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej. Na terytorium Republiki Słowackiej mogą wjechać na podstawie ważnego dowodu osobistego lub paszportu i przebywać do 90 dni w dowolnym celu bez konieczności dokonania rejestracji swego pobytu. Jeżeli ich pobyt w RS trwa przez okres dłuższy niż 90 dni, powinni zarejestrować swój pobyt we właściwym miejscowo Wydziale Policji ds. Cudzoziemców i uzyskać zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela państwa członkowskiego UE lub kartę pobytu obywatela państwa członkowskiego UE. Rejestracji tej należy dokonać nie później niż 30 dni od dnia upływu 90 dni od daty wjazdu.

Obowiązek meldunkowy. Zgodnie z przepisami słowackiej ustawy nr 404/2011 o cudzoziemcach obywatel państwa członkowskiego UE oraz członek rodziny obywatela państwa członkowskiego UE jest obowiązany w terminie do 10 dni po wjeździe na terytorium Republiki Słowackiej dopełnić obowiązku zgłoszenia pobytu w przypadku gdy korzysta on z zakwaterowania zapewnionego przez osobę prywatną. Zgłoszenie pobytu należy dokonać  we właściwym miejscowo Wydziale Policji ds. Cudzoziemców. Jeśli korzysta on z zakwaterowania w hotelu, pensjonacie, ośrodku turystycznym, uzdrowisku lub innym obiekcie zakwaterowania, obowiązek zgłoszenia jego pobytu ciąży na kierowniku hotelu, pensjonatu lub innego obiektu zakwaterowania.

Zdrowie

Obywatele polscy mogą korzystać z opieki medycznej na takich samych warunkach jak obywatele słowaccy. Jednakże aby uzyskać bezpłatną pomoc medyczną, muszą mieć przy sobie Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). EKUZ nie pokrywa kosztów transportu chorego do Polski. Podróżującym na Słowację zalecamy więc, aby wykupili dodatkowe ubezpieczenie prywatne. W razie konieczności pokryje ono koszty leczenia w szerszym zakresie niż udzielenie pierwszej pomocy oraz koszty przeprowadzenia badań lub hospitalizacji w prywatnych szpitalach i klinikach, a także koszty transportu medycznego.

Posiadanie lekarstw zawierających środki odurzające i substancje psychotropowe zostało uregulowane w Ustawie nr 138/1998 o środkach odurzających i substancjach psychotropowych (Zákon o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch: https://www.zakonypreludi.sk/zz/1998-139). Z jej zapisów wynika, że osoba wjeżdżająca do Słowacji jest uprawniona do posiadania lekarstw zawierających środki odurzające i substancje psychotropowe należące do II grupy (o wysokim stopniu uzależnienia stanowiące części składowe lekarstw) oraz III grupy (o niskim stopniu uzależnienia stanowiące części składowe lekarstw) wyłącznie w ilości potrzebnej jej na własne potrzeby. Lista środków odurzających i substancji psychotropowych stanowi załącznik nr 1 do w/w Ustawy. W przypadku tranzytu przez terytorium Słowacji można posiadać lekarstwa zawierające środki odurzające i substancje psychotropowe należące do II grupy w ilości nieprzekraczającej 7 dni leczenia oraz lekarstwa zawierające środki odurzające i substancje psychotropowe należące do III grupy w ilości nieprzekraczającej 30 dni leczenia. Osoba podróżująca i posiadająca lekarstwa wydawane na receptę powinna mieć przy sobie kopię podpisanej przez lekarza dokumentacji medycznej ew. kopię recepty lekarskiej lub zaświadczenie z apteki potwierdzające posiadanie lekarstw wydawanych na receptę.

Słowackie Górskie Pogotowie Ratunkowe (Horska zachranna služba) za przeprowadzane akcje ratownicze pobiera opłaty. Obejmują one techniczną stronę akcji ratowniczej, czyli przybycie ratowników na miejsce wypadku, użycie skutera śnieżnego, samochodu lub helikoptera. Pomoc medyczna jest natomiast bezpłatna. Koszty pomocy ponoszą także narciarze, jeżeli odnieśli obrażenia poza wyznaczonymi trasami narciarskimi. Koszty akcji poszukiwawczych i ratowniczych pokrywają tylko specjalistyczne ubezpieczenia, które obejmują turystykę górską, wspinaczkę, alpinizm itp. Możemy je wykupić w polskich lub słowackich firmach ubezpieczeniowych.

Nie są wymagane dodatkowe szczepienia. Szczegółowe i aktualne informacje dotyczącej szczepień otrzymasz w wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej lub u specjalisty do spraw medycyny tropikalnej.

Podróżowanie po kraju

Po kraju możemy się poruszać bez ograniczeń. Turyści i taternicy, którzy wędrują w wysokich partiach gór, mają obowiązek zgłosić trasę, przewidywany czas wyprawy w góry i czas powrotu.

Bieżącą informację o sytuacji na drogach i przejściach granicznych Słowacji znajdziesz na stronie: www.stellacentrum.sk.

Informacje dla kierowców

Nie musisz mieć międzynarodowego prawa jazdy ani zielonej karty. Pamiętaj jednak, że zielona karta to międzynarodowy dowód ubezpieczenia. W razie wypadku może znacznie ułatwić uzyskanie odszkodowania.

Za brak naklejki PL grozi mandat. Nie musisz mieć naklejki, jeżeli pojazd ma tzw. unijne tablice rejestracyjne.

Wszyscy podróżujący samochodem muszą mieć zapięte pasy bezpieczeństwa (także na tylnych siedzeniach). Kierowca nie może używać telefonu komórkowego w trakcie jazdy.

Opłaty drogowe

Przejazd słowackimi autostradami, drogami ekspresowymi oraz drogami I klasy jest płatny. Przed wjazdem na płatne drogi znajdują się stosowne informacje: znak z białym samochodem na niebieskim tle.

Niektóre pojazdy muszą mieć winietę autostradową (diaľničná známka). Ma ona formę elektroniczną. Okresy ważności i ceny winiet:

 • elektroniczna winieta 10-dniowa – 10 EUR,
 • elektroniczna winieta 30-dniowa – 14 EUR,
 • elektroniczna winieta roczna (ważna do dnia 31 stycznia następnego roku kalendarzowego) – 50 EUR.

Winietę musi mieć każdy:

 • pojazd mechaniczny lub zespołów pojazdów mechanicznych o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) do 3,5 t,
 • pojazd mechanicznych kategorii M1 niezależnie od DMC,
 • zespół pojazdów mechanicznych składających się z pojazdu mechanicznego kategorii M1, N1, M1G lub N1G niezależnie od DMC.

W zespole pojazdów winietę autostradową musi mieć również przyczepa kategorii O1 oraz O2.

Szczegółowe informacje dotyczące elektronicznego systemu sprzedaży winiet, wykaz płatnych dróg oraz rodzaje winiet elektronicznych znajdziesz na: www.eznamka.sk (także w języku polskim).

W Słowacji funkcjonuje tzw. elektroniczny system pobierania opłat drogowych (myto), który zastąpił system nalepek. Obsługuje on:

 • pojazdy mechaniczne i ich zespoły o masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, przeznaczone do transportu towarów,
 • pojazdy do transportu więcej niż 9 osób (łącznie z kierowcą).

Te pojazdy muszą mieć wykupione specjalne urządzenie elektroniczne. Rejestruje ono, ile kilometrów pojazd przejechał na płatnych odcinkach dróg i oblicza wysokość pobranej opłaty drogowej.

Szczegółowe informacje o elektronicznym systemie poboru opłat drogowych, wykaz płatnych dróg oraz wykaz mandatów i kar pieniężnych za naruszenie przepisów o poborze opłaty drogowej znajdziesz na: www.emyto.sk (w języku polskim).

W niedziele i święta w godz. 07.00-22.00 oraz w soboty w okresie letnim (od 1 lipca do 31 sierpnia) w godz. 7.00-19.00 przez Słowację nie mogą przejeżdżać ciężarówki o masie całkowitej powyżej 7,5 t.

Główne zasady ruchu drogowego

Dozwolona maksymalna prędkość wynosi: w terenie zabudowanym – 50 km/h, poza terenem zabudowanym – 90 km/h, na autostradzie – 130 km/h.

Za przekroczenie dozwolonej prędkości grożą bardzo wysokie mandaty: do 800 EUR na miejscu, do 1000 EUR w postępowaniu mandatowym przeprowadzonym w komisariacie policji. Służby nakładają mandaty bardzo rygorystycznie.

Zawartość alkoholu we krwi kierowcy nie może przekraczać 0,00 promila. Jeśli kierujący odmówi badania na zawartość alkoholu we krwi, traktowany jest jako osoba pod wpływem alkoholu.

Przez cały rok musisz jeździć z włączonymi światłami mijania.

Dzieci niższe niż 150 cm muszą podróżować w specjalnych fotelikach samochodowych.

Jeżeli na jezdni znajduje się zwarta warstwa śniegu, lód lub gołoledź, obowiązują opony zimowe. Samochody osobowe i dostawcze do 3,5 t muszą mieć takie same opony na wszystkich osiach. Minimalna głębokość bieżnika to 3 milimetry.

Pojazd należący do cudzoziemca powinien być na terenie Słowacji wyposażony w apteczkę pierwszej pomocy, której zawartość jest zgodna z wymogami kraju, w którym pojazd jest zarejestrowany. Apteczka powinna być przechowywana w zasięgu kierowcy i zawierać elementy, które nie uległy przeterminowaniu.

Dodatkowo na Słowacji do obowiązkowego wyposażenia samochodu osobowego należą:

 • przenośny trójkąt ostrzegawczy,
 • kamizelka (odzież) odblaskowa – musi znajdować się w zasięgu kierowcy,
 • koło zapasowe oraz lewarek,
 • odpowiedni zestaw kluczy do demontażu kół samochodowych.

Obowiązek ten nie dotyczy:

 • samochodów jeżdżących na specjalnych oponach (rodzaj Run-flat), które po uszkodzeniu gumy pozwalają kontynuować jazdę,
 • samochodów wyposażonych w specjalny zestaw do naprawy uszkodzonych opon bez ich demontażu.

Obowiązkowe wyposażenie pojazdu ciężarowego (w tym zespołu pojazdów) to:

 • przenośny trójkąt ostrzegawczy,
 • kamizelka (odzież) odblaskowa – musi być w zasięgu kierowcy,
 • 1 klin, który zabezpiecza przed samoczynnym przesuwaniem się pojazdu o DMC powyżej 3,5 t i naczepy lub przyczepy o DMC powyżej 750 kg; w przypadku ciągnika i naczepy o 3 osiach oraz więcej niż 3 osiach, jednoosiowej przyczepy o DMC powyżej 750 kg obowiązują co najmniej 2 kliny,
 • łańcuchy śniegowe – w okresie od 15 listopada do 31 marca dla pojazdów ciężarowych o DMC powyżej 12 t,
 • koło zapasowe z dyskiem i zapasową oponą, podnośnik i odpowiedni zestaw kluczy do demontażu kół pojazdu; jeśli zespół pojazdów (ciągnik i naczepa lub przyczepa) ma opony o jednakowych rozmiarach oraz jednakowo zbudowane koła, to może być wyposażony w 1 wspólne koło zapasowe; obowiązek nie dotyczy naczep lub przyczep wyposażonych w specjalny zestaw do naprawy uszkodzonych opon bez demontażu,
 • gaśnica: ilość gaśnic oraz zawartość środka gaśniczego muszą odpowiadać wymaganiom kraju, w którym pojazd jest zarejestrowany i co najmniej jedna z nich powinna być w zasięgu kierowcy.

Niektóre pojazdy nie muszą mieć obowiązkowego wyposażenia. Należą do nich: motocykle, motocykle trójkołowe oraz czterokołowce, których konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h i które mają silnik o pojemności skokowej mniejszej niż 50 cm3. Motocykle, motocykle trójkołowe oraz czterokołowce pozostałych kategorii (pojazdy kategorii L3 - L5e oraz L7e) muszą być wyposażone w apteczkę pierwszej pomocy. Zawartość apteczki musi być zgodna z wymogami kraju, w którym pojazd jest zarejestrowany. Elementy jej wyposażenia nie mogą być przeterminowane.

Jeśli dostaniesz mandat i nie zapłacisz go gotówką na miejscu, służby zatrzymają Twoje prawo jazdy do 15 dni. W tym czasie powinieneś zapłacić mandat. Jeśli tego nie zrobisz, zostanie wydana decyzja administracyjna o zatrzymaniu prawa jazdy aż do czasu, w którym uregulujesz należność. Zatrzymane prawo jazdy możesz odebrać tylko osobiście, w urzędzie policji, którego funkcjonariusze zatrzymali dokument. Musisz pokazać oryginalny dowód wpłaty. Jeśli przelew bankowy jest nadany z zagranicy, policja musi najpierw ustalić, czy pieniądze wpłynęły na wskazane konto.

Cło

Zgodne z przepisami, które obowiązują w Unii Europejskiej.

Przepisy prawne

W miejscach publicznych nie wolno pić alkoholu ani palić wyrobów tytoniowych. Mandat grozi za palenie papierosów w następujących miejscach:

 • w pociągu,
 • autobusie,
 • na przystanku autobusowym,
 • na krytych peronach,
 • w ośrodkach kultury,
 • w zamkniętych obiektach sportowych,
 • w przestrzeni publicznej urzędów, sklepów, muzeów, kin itp.

Policja ma prawo w dowolnej sytuacji żądać okazania dowodu tożsamości. Jeśli odmówisz wylegitymowania się lub nie będziesz mieć przy sobie dokumentów, policja ma prawo doprowadzić Cię na posterunek i tam sprawdzić tożsamość.

Przydatne informacje

Na Słowacji działa kilkadziesiąt punktów Western Union, które umożliwiają błyskawiczne przekazanie pieniędzy z Polski. Usługi tego rodzaju oferują również banki, punkty wymiany walut, biura turystyczne itp. Część punktów pracuje w soboty i niedziele, a te działające w hotelach czynne są zazwyczaj całodobowo. Wiele kantorów i niektóre banki wymieniają również złotówki.

Zwróć uwagę na zasady korzystania z komunikacji miejskiej. Bilety zniżkowe przysługują tylko uczniom słowackich szkół oraz studentom słowackich wyższych uczelniach. Ze zniżkowych biletów mogą korzystać osoby z niepełnosprawnością oraz emeryci i renciści, którzy mają prawo stałego pobytu na Słowacji i posiadają stosowną słowacką legitymację. Polskie dokumenty nie uprawniają do zniżek.

 


Ministerstwo Spraw Zagranicznych dokłada wszelkich starań, aby informacje dla podróżujących publikowane na stronach MSZ były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednocześnie podkreślamy, że publikowane przez MSZ treści należy traktować wyłącznie jako rekomendacje, które nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Należy pamiętać, że MSZ nie ma prawnych możliwości zakazania wyjazdu do jakiegokolwiek państwa.

{"register":{"columns":[]}}