W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Informacja dotycząca przetwarzania i ochrony danych osobowych

 

Ochrona danych osobowych w Urzędzie Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Administrator

Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

Dane kontaktowe administratora

adres:  ul. Hoża 76/78, 00-682 Warszawa

e-mail: kancelaria@prokuratoria.gov.pl

Organ nadzorczy

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Dane kontaktowe organu nadzorczego

adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Każda osoba ma prawo wniesienia do organu nadzorczego skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych

Informacje ogólne

Dane osobowe są przetwarzane przez administratora m.in. w celu realizacji zadań wynikających z przepisów:

  1. ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 2261);
  2. ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 2259).

 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze danych osobowych wynikający z ustaw nakładających obowiązek realizacji konkretnego zadania, a także wykonywanie zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.

Przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko oraz adres, a także inne dane osobowe niezbędne do realizacji ww. zadań.

Przetwarzane dane osobowe są pozyskiwane od organów administracji państwowej, innych podmiotów i osób zobowiązanych do przekazania danych osobowych oraz od osoby, której dane dotyczą, a także ze źródeł publicznie dostępnych.

W przypadku uzyskania danych od osoby, której dane dotyczą następuje to w związku z wykonywaniem zadań ustawowych przez administratora i jest niezbędne do ich wykonania.

Dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. dostawcom usług informatycznych.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany dla danego zadania oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji.

Państwa dane osobowe nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Na zasadach i z uwzględnieniem warunków określonych w przepisach prawa przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora:

  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • ich sprostowania,
  • ograniczenia ich przetwarzania,
  • usunięcia,
  • przeniesienia danych do innego administratora,
  • wniesienia sprzeciwu.

Żądanie realizacji wyżej wymienionych praw proszę przesłać w formie pisemnej do administratora (adres podany na wstępie, z dopiskiem „ochrona danych osobowych”).

Akty prawne regulujące ochronę danych osobowych

  1. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (opublikowane w Dz.Urz. UE L 119, s. 1); tekst aktu jest dostępny tutaj
  2. ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (opublikowana w Dz.U. z 2018 r., poz. 1000); tekst aktu jest dostępny tutaj
{"register":{"columns":[]}}