W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Koncyliacja

Koncyliacja to próba ugodowego rozwiązania sporu przez niezależnego i bezstronnego koncyliatora. Koncyliator, po zbadaniu sprawy, sam przedstawia stronom propozycję rozwiązania konfliktu, co zbliżone jest nieco do rozstrzygnięcia podejmowanego przez arbitra. Różnica jest jednak taka, że akceptacja zaproponowanego rozwiązania pozostaje wyłącznym uprawnieniem stron. Zadaniem kocyliatora jest opracowanie odpowiednich rozwiązań w formie propozycji koncyliacyjnej, którą zgodziłyby się zaakceptować strony.

Koncyliacja a mediacja

Mediacja jest trójstronnym procesem, kierowanym przez bezstronnego mediatora przy jednoczesnym udziale stron sporu. Mediator pomaga stronom znaleźć rozwiązanie, ale strony same są aktywne w przedstawianiu propozycji i poszukiwaniu porozumienia. 

W przypadku koncyliacji miejsce mediatora zajmuje koncyliator, który po analizie stanowisk oraz roszczeń stron, mocą swojego autorytetu, przedstawia propozycję koncyliacyjną mającą na celu zakończenie sporu, zaś sami zainteresowani nie biorą udziału w jej opracowaniu.

Zalety koncyliacji
 • poufność postępowania,
 • szybkość i efektywność rozwiązania sporu,
 • specjalistyczna wiedza koncyliatora w obsłudze prawnej podmiotów sfery publicznej oraz znajomość specyfiki działania tych podmiotów,
 • uzyskanie przez strony opinii autorytetu zewnętrznego - Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
 • brak ryzyka pogorszenia sytuacji stron – w najgorszym razie, w przypadku braku akceptacji propozycji koncyliacyjnej, nic się nie zmieni i pozostanie dotychczasowy stan rzeczy.
Przebieg koncyliacji
 • Rozpoczęcie koncyliacji. Koncyliacja rozpoczyna się od pozyskania przez koncyliatora stanowisk oraz roszczeń obu stron wraz z załączonym materiałem dowodowym.
 • Przebieg postępowania. Koncyliacja prowadzona jest co do zasady bez obecności stron. W ramach koncyliacji nie przeprowadza się dowodów ze świadków, z przesłuchania stron oraz z opinii biegłego, a stanowisko koncyliacyjne przedstawiane jest na podstawie wniosku, odpowiedzi na wniosek i załączonych do nich dokumentów. Koncyliator może poprosić o przekazanie dalszych dokumentów oraz stanowisk stron i innych osób, jeżeli uzna ich złożenie za niezbędne.
 • Zakończenie postępowania. Na podstawie dokonanej analizy zgromadzonego materiału, koncyliator przedstawia Stronom propozycję koncyliacyjną, która nie jest dla nich obligatoryjna. Z uwagi na powyższe, po otrzymaniu propozycji koncyliacyjnej strony mogą:
  - przyjąć przedłożoną propozycje, kończąc w ten sposób spór;
  - uznać przedstawione rozwiązanie za niewystarczające i poddać sprawę dalszym negocjacjom (już między stronami);
  - zawrzeć ugodę modyfikując propozycję koncyliatora,
  - w ogóle nie przyjąć propozycji koncyliacyjnej, nie ponosząc z tego powodu żadnych konsekwencji.
 • W ramach postępowania koncyliacyjnego możliwe jest zawarcie ugody, która tak, jak w przypadku postępowania mediacyjnego, może zostać zatwierdzona przez sąd.

Jak rozpocząć koncyliację

 • Zawierając w obrocie gospodarczym umowy z udziałem podmiotów objętych kognicją Sądu Polubownego, a szczególnie w umowach zawieranych pomiędzy tymi podmiotami, warto zamieścić klauzulę koncyliacyjną:
  „W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu wynikającego z umowy lub pozostającego w związku z umową, strony zobowiązują się do jego rozwiązania w drodze koncyliacji. Koncyliacja będzie prowadzona przez Koncyliatorów Stałych Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sądu.”

 • W przypadku braku klauzuli koncyliacyjnej strony mogą zawrzeć umowę o koncyliację. Mogą to uczynić samodzielnie lub za pośrednictwem Sądu Polubownego, składając wniosek o zapytanie drugiej strony, czy wyraża ona zgodę na polubowne rozwiązanie zaistniałego sporu w drodze koncyliacji.

 • Wypełniając wniosek/umowę o koncyliację można wskazać preferowanego koncyliatora z listy Koncyliatorów Stałych Sądu Polubownego.

 • Po wyrażeniu zgody i obopólnej akceptacji koncyliatora, sprawa zostaje mu przekazana celem poprowadzenia postępowania.

Koszt koncyliacji

Opłata za postępowanie koncyliacyjne wynosi 5.000 zł i jest uiszczana po jego zakończeniu. Do opłaty dolicza się należny podatek Vat.

Wysokość opłaty za przeprowadzone postępowanie strony pokrywają w częściach równych, chyba że postanowiły inaczej. Strony ponoszą opłatę solidarnie. 

Opłatę uiszcza się w terminie 14 dni od dnia, w którym odbyło się albo miało odbyć się ostatnie posiedzenie

Dane dotyczące rachunku bankowego, na który winny być uiszczane opłaty za koncyliację to:

Numer rachunku: 84 1010 1010 0013 5522 3100 0000  NBP Oddział Okręgowy Warszawa

Nazwa posiadacza rachunku: Urząd Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

Tytuł płatności: Koncyliacja KR-801-...

Prokuratoria Generalna jako jednostka sektora finansów publicznych podlega ustawie o rachunkowości i jest zobowiązana do naliczenia odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych oraz zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych Prokuratoria Generalna pobiera rekompensatę za koszty odzyskiwania należności stanowiącą równowartość kwoty 40 Euro.

Lista Koncyliatorów Stałych

Lista Koncyliatorów

 

{"register":{"columns":[]}}