W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Mediacja

Mediacja jest dobrowolną i poufną metodą rozwiązywania sporów, w której strony z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora prowadzą negocjacje, wypracowując obopólnie satysfakcjonujące porozumienie. Mediacja odbywa się wyłącznie za zgodą stron. Przystąpienie do mediacji nie wiąże się z obowiązkiem zawarcia ugody, jak również nie przekreśla prawa stron do dochodzenia swoich racji przed sądem w przypadku jej niezawarcia.
Wszczęcie mediacji zawiesza bieg przedawnienia, a ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd powszechny, ma moc prawną ugody zawartej przed tym sądem.

Mediator jest neutralny wobec stron i ich konfliktu, wspiera przebieg negocjacji, w tym przełamanie pojawiającego się w rozmowach impasu, łagodzi powstające napięcia oraz pomaga stronom w odkryciu ich rzeczywistych interesów, doprowadzając do wypracowania porozumienia i zawarcia ugody.

Zalety mediacji
 • FINANSOWE
  • walor ugody sadowej w przypadku jej zatwierdzenia
  • brak opłaty sądowej od wniosku za zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem
  • zwrot całości opłaty od wniesionego pozwu w przypadku, gdy postępowanie zakończyło się zawarciem ugody przed rozpoczęciem pierwszej rozprawy przed sądem pierwszej instancji
  • zwrot 3/4 opłaty od wniesionego pozwu w przypadku zawarcia ugody przed mediatorem po rozpoczęciu rozprawy

 • BIZNESOWE
  • wpływ na rozwiązanie sporu
  • brak ryzyka pogorszenia sytuacji stron – w najgorszym razie, w przypadku braku ugody, nic się nie zmieni i pozostanie dotychczasowy stan rzeczy
  • szansa na odbudowanie i zachowanie wzajemnych, dobrych relacji w przyszłości
  • zachowanie korzystnego wizerunku na przyszłość

 • CZASOWE
  • szybkość i efektywność rozwiązania sporu
  • elastyczność i brak formalizmu – to strony ustalają wspólnie z mediatorem zasady i warunki prowadzonych rozmów, mają poczucie rzeczywistego wpływu na rozwiązanie zaistniałego sporu

 • INNE
  • poufność postępowania
  • poprawa komunikacji – mediator udrażnia komunikację i podtrzymuje dialog między stronami,
  • przerwanie spirali konfliktu oraz możliwość zrozumienia rzeczywistych przyczyn sporu poprzez aktywny udział mediatora
  • wszczęcie mediacji zawiesza bieg terminu przedawnienia
  • obniżenie kosztów społecznych

Przebieg mediacji
 • Spotkanie indywidualne. Mediacja rozpoczyna się najczęściej od odrębnych rozmów wstępnych mediatora z każdą ze stron sporu. W ich trakcie mediator omawia zasady mediacji, pozyskuje informacje o konflikcie, jak również bada nastawienie stron wobec problemu, który ma być rozwiązywany. Informacje pozyskane od jednej ze stron nie są i nie mogą być bez jej wyraźnej zgody przekazywane drugiej stronie.
  Spotkania indywidualne mogą mieć także miejsce na późniejszym etapie mediacji. Mogą się one odbyć z inicjatywy mediatora, jak również samych stron. Wykorzystuje się je w szczególności w przypadku impasu w rozmowach bądź też, gdy jedna ze stron może nie czuć się komfortowo omawiając pewne kwestie bądź analizując propozycje w obecności drugiej strony sporu.

 • Sesje wspólne. Po spotkaniach indywidualnych strony wraz z mediatorem rozpoczynają sesję wspólną. Następuje etap klaryfikacji, to znaczy ustalenia punktów wspólnych oraz punktów spornych. Strony przy pomocy mediatora ustalają swoje interesy poprzez ich urealnienie, tj. uświadomienie sobie możliwych do osiągnięcia żądań. Mediator zachęca strony do dyskusji i poszukiwania możliwych rozwiązań sporu, które finalnie mają doprowadzić do uzgodnienia jednego rozwiązania możliwie najpełniej zaspokajającego interesy każdej ze stron, a w konsekwencji do zawarcia ugody.

 • Forma i czas trwania mediacji. Czas trwania mediacji zależy od poziomu skomplikowania sprawy oraz woli stron, w tym intensywności/częstotliwości spotkań. Średnio wynosi około 3 miesięcy. Mediacja, za zgodą stron, może odbywać się częściowo przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość. Decyzję w tym zakresie podejmują wspólnie strony i mediator prowadzący mediację.

 • Zakończenie mediacji. Z przebiegu mediacji mediator sporządza protokół, wskazując w nim jedynie miejsce i czas prowadzenia mediacji, dane uczestników oraz końcowy wynik mediacji. Ugoda zawarta przed mediatorem może zostać zatwierdzona przez sąd w drodze postanowienia na posiedzeniu niejawnym. Jeżeli ugoda podlega wykonaniu w drodze egzekucji, sąd zatwierdza ją poprzez nadanie jej klauzuli wykonalności, a tym samym staje się ona tytułem wykonawczym umożliwiającym dochodzenie roszczeń na wypadek, gdyby strona porozumienia uchylała się od realizacji podjętych zobowiązań.

Jak rozpocząć mediację

 • Zawierając w obrocie gospodarczym umowy z udziałem podmiotów objętych kognicją Sądu Polubownego, warto zamieszczać w nich klauzulę mediacyjną:
  „W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu wynikającego z umowy lub pozostającego w związku z umową, strony zobowiązują się do jego rozwiązania w drodze mediacji. Mediacja prowadzona będzie przez Mediatorów Stałych Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sądu.”
 • W przypadku braku klauzuli mediacyjnej strony mogą zawrzeć umowę o mediację. Mogą to uczynić samodzielnie lub za pośrednictwem Sądu Polubownego, składając wniosek o zapytanie drugiej strony, czy wyraża zgodę na polubowne rozwiązanie zaistniałego sporu w drodze mediacji.
 • Wypełniając formularz umowy o mediację można wskazać preferowanego Mediatora Stałego Sądu Polubownego. Pomocą w jego wyborze służy lista Mediatorów Stałych zawierająca zdjęcia oraz krótkie noty biograficzne.
 • Po wyrażeniu zgody i obopólnej akceptacji mediatora, sprawa zostaje przekazana mediatorowi, który kontaktuje się ze stronami w celu umówienia spotkania mediacyjnego.
Koszt mediacji

Opłata za postępowanie mediacyjne wynosi 5.000 zł i jest uiszczana po jego zakończeniu. Jeżeli w trakcie postępowania odbyły się więcej niż 3 posiedzenia wspólne, opłata ulega zwiększeniu o 1000 zł za każde kolejne posiedzenie. Do opłaty za postępowanie mediacyjne dolicza się należny podatek Vat.

Wysokość opłaty za przeprowadzone postępowanie strony pokrywają w częściach równych, chyba że postanowiły inaczej. Strony ponoszą opłatę solidarnie. 

W przypadku mediacji ze skierowania sądu powszechnego lub mediacji w postępowaniu administracyjnym koszt mediacji określają właściwe akty wykonawcze odpowiednio do kodeksu postępowania cywilnego lub kodeksu postępowania administracyjnego.

Opłatę uiszcza się w terminie 14 dni od dnia, w którym odbyło się albo miało odbyć się ostatnie posiedzenie

Dane dotyczące rachunku bankowego, na który winny być uiszczane opłaty za mediację to:

Numer rachunku: 84 1010 1010 0013 5522 3100 0000  NBP Oddział Okręgowy Warszawa

Nazwa posiadacza rachunku: Urząd Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

Tytuł płatności: Mediacja KR-801-...

Prokuratoria Generalna jako jednostka sektora finansów publicznych podlega ustawie o rachunkowości i jest zobowiązana do naliczenia odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych oraz zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych Prokuratoria Generalna pobiera rekompensatę za koszty odzyskiwania należności stanowiącą równowartość kwoty 40 Euro.

Lista Mediatorów Stałych

Lista mediatorów

 

{"register":{"columns":[]}}