W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Szanowni Państwo, SP ZOZ MSWiA w Opolu stale dba o dostosowanie dostępności architektonicznej oraz cyfrowej. Zapraszamy do kontaktu z koordynatorem dostępności SP ZOZ MSWiA w Opolu.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  • pochodzą z różnych źródeł,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  • część załączników tekstowych występuje w formie skanów dokumentów.
  • niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

zdjęcia nie posiadają opisów pozwalających osobom korzystającym z technologii asystujących poznać ich zawartość.
 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Dostęność Cyfrowa
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Opolu mieści się w dwu połączonych ze sobą budynkach  - Przychodni oraz Szpitala. Wejścia do budynków znajdują się od strony ul. Wojciecha Korfantego.
Wejście do budynku Przychodni ( tam mieści się również administracja jednostki) jest wyposażone w zewnętrzną platformę/windę umożliwiającą dostęp osobom niepełnosprawnym. Poruszanie się między piętrami gdzie znajdują się poszczególne gabinety umożliwia winda wewnętrzna. Budynek przystosowany do poruszania się na wózku inwalidzkim.
Do budynku Szpitala można dostać się wejściem głównym lub wejściem przez Izbę Przyjęć. Przy wejściu głównym zainstalowano platformę dla osób niepełnosprawnych. Budynek przystosowany do poruszania się na wózku inwalidzkim.
Jednostka nie posiada własnych miejsc parkingowych. Wzdłuż ulicy Wojciecha Korfantego znajdują się miejsca parkingowe obszaru płatnego parkowania miasta Opole.
Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:
W jednostce jest dostępny tłumacz języka migowego.

data ostatniej aktualizacji: 23.03.2023 r.
Dodatkowych informacji udzieli Państwu:

Koordynator ds. Dostępności SP ZOZ MSWiA w Opolu
Aleksandra Gawor
tel: 77 401 11 14
e-mali: agawor@spzozmswia.opole.pl

 

Materiały

Raport o stanie zapewnienia dostępności
Raport​_o​_stanie​_zapewnienia​_dostepności.pdf 0.06MB
{"register":{"columns":[]}}