W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Paszport tymczasowy dla osoby pełnoletniej

Gdzie załatwisz sprawę?

Wniosek o wydanie paszportu tymczasowego możesz złożyć w dowolnie wybranym urzędzie konsularnym RP. Pamiętaj, że nowy paszport tymczasowy odbierzesz w tym samym urzędzie, w którym składasz wniosek.

Czy musisz składać dokumenty osobiście?

Wniosek o wydanie paszportu tymczasowego musisz złożyć osobiście.

Jak umówisz się na spotkanie?

Na wizytę w sprawie złożenia wniosku o wydanie paszportu tymczasowego umów się za pomocą systemu e-konsulat.

Wydział Konsularny Ambasady RP w Kijowie

W celu złożenia wniosku o paszport należy umówić się telefonicznie na wizytę w konsulacie, tel. (044) 284-00-52.

Konsulat Generalny RP w Winnicy
W celu złożenia wniosku należy umówić się telefonicznie na wizytę w konsulacie, tel. (0432) 507-411.

Konsulat Generalny RP we Lwowie
Wizyty w sprawach paszportowych umawiane są telefonicznie pod numerem telefonu +38 032 29 57 975 lub mailowo pod adresem: lwow.kg.wsppk@msz.gov.pl.

Konsulat Generalny RP w Łucku

Wizyty w sprawach paszportowych umawiane są telefonicznie pod numerem telefonu +38 0332 280 640 lub mailowo pod adresem: kg.luck@msz.gov.pl

Konsulat Generalny RP w Charkowie

Wizyty w sprawach paszportowych umawiane są telefonicznie pod numerem telefonu +380 577 578 801 lub mailowo pod adresem:  charkow.kg.sekretariat@msz.gov.pl.

Konsulat Generalny RP w Odessie
Wizyty w sprawach paszportowych umawiane są telefonicznie pod numerem telefonu +38 048 718 24 80 lub mailowo pod adresem: odessa.kg.sekretariat@msz.gov.pl 

Jakie dokumenty musisz złożyć?
 • Wypełniony wniosek o wydanie przez konsula RP paszportu albo paszportu tymczasowego, który otrzymasz w konsulacie lub pobierzesz ze strony internetowej urzędu konsularnego.
 • Kolorową fotografię – dowiedz się, jak powinno wyglądać zdjęcie.
 • Jeśli Twoje nazwisko zostało zmienione w wyniku zawarcia małżeństwa za granicą – odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu małżeństwa.
 • Jeśli nie masz numeru PESEL – odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu urodzenia.
 • Jeśli nie masz numeru PESEL i zawarłeś związek małżeński – odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu małżeństwa. Dokument ten muszą złożyć kobiety i mężczyźni – bez względu na to, czy nastąpiła zmiana nazwiska w związku z zawarciem małżeństwa, czy też nazwisko nie uległo zmianie.

Jeżeli na podstawie danych zawartych w przedłożonych w sprawie dokumentach lub danych zawartych w dostępnych konsulowi ewidencjach i rejestrach nie można ustalić Twojej tożsamości i obywatelstwa lub dane te budzą wątpliwości lub występują w nich rozbieżności, konsul może poprosić Cię o przedłożenie dodatkowych dokumentów, np.:

 • odpisu skróconego lub zupełnego polskiego aktu urodzenia,
 • odpisu skróconego lub zupełnego polskiego aktu małżeństwa,
 • decyzji wojewody potwierdzającej posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • ważnego zagranicznego dokumentu tożsamości.

Pamiętaj! Przy składaniu wniosku miej ze sobą swój obecnie posiadany paszport (lub odpowiednio – paszport tymczasowy), nawet jeśli jest już nieważny.

Ile zapłacisz?

Opłata za wydanie paszportu tymczasowego na czas oczekiwania na doręczenie paszportu biometrycznego wynosi: opłata wg tabeli opłat konsularnych.

Opłata za wydanie paszportu tymczasowego w innym celu, niż na czas oczekiwania na doręczenie paszportu biometrycznego wynosi: opłata wg tabeli opłat konsularnych.

Opłaty przyjmowane są w kasie urzędu w momencie składania wniosku.

Akceptowane formy płatności: gotówka.

Jaki jest termin realizacji?

Paszport tymczasowy otrzymasz tak szybko, jak to możliwe.

Pamiętaj, jeżeli planujesz podróż do innego kraju na podstawie paszportu tymczasowego, sprawdź aktualne przepisy określające zasady wjazdu i pobytu cudzoziemców na terytorium tego kraju. Upewnij się, czy będziesz mógł przekroczyć granicę na podstawie paszportu tymczasowego oraz jaki jest wymagany okres jego ważności (przy wjeździe i wyjeździe).

Jak odbierzesz dokumenty?

Paszport tymczasowy odbierzesz osobiście w urzędzie, w którym złożyłeś wniosek.

W dniu odbioru nowego dokumentu przynieś poprzedni paszport (albo paszport tymczasowy) do konsulatu – dotychczasowy dokument paszportowy zostanie anulowany, z wyłączeniem stron zawierających ważne wizy i zwrócony.

Jak możesz się odwołać?

Jeśli konsul wyda Ci decyzję o odmowie wydania paszportu tymczasowego, to możesz od tej decyzji odwołać się, za pośrednictwem konsula, do ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Konsul odmawia wydania dokumentu paszportowego na wniosek:

 • sądu prowadzącego przeciwko osobie ubiegającej się o dokument paszportowy postępowanie w sprawie karnej lub postępowanie w sprawie o przestępstwo skarbowe, postępowanie w sprawie nieletniego lub prowadzącego postępowanie cywilne;
 • organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze, organu postępowania wykonawczego w sprawie karnej, w tym o przestępstwo skarbowe, przeciwko osobie ubiegającej się o wydanie dokumentu paszportowego.
Najczęściej zadawane pytania

Czy mogę otrzymać paszport tymczasowy?

Paszport tymczasowy jest wydawany wyłącznie w określonych przypadkach. Taki dokument paszportowy mogą otrzymać:

 • osoby przebywające czasowo w RP i za granicą, na powrót do miejsca stałego pobytu,
 • osoby przebywające za granicą, na czas oczekiwania na doręczenie paszportu sporządzonego w RP (jeśli wyrażą takie życzenie i złożą wniosek o wydanie tego dokumentu),
 • osoby przebywające w RP i za granicą, w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny,
 • osoby przebywające w RP i za granicą, w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z prowadzoną działalnością zawodową,
 • osoby, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe, a przeszkoda ta ma charakter czasowy.

Czy mogę złożyć wniosek o paszport tymczasowy, jeżeli zgubiłem dowód osobisty, a w Polsce mam do odbioru nowy 10-letni paszport?

Możesz złożyć u konsula wniosek o wydanie paszportu tymczasowego na powrót do kraju. Pamiętaj, aby udając się do urzędu (w kraju) po odbiór nowego paszportu – zabrać ze sobą paszport tymczasowy wydany przez konsula.

Zgubiłem paszport. Co mam zrobić?

Jeśli utraciłeś swój paszport lub paszport tymczasowy musisz powiadomić o tym niezwłocznie organ paszportowy – za granicą organem paszportowym jest konsul.

Złożenie zawiadomienia w konsulacie o utracie paszportu oznacza, że dokument straci ważność z dniem zawiadomienia konsula o utracie paszportu.

Pamiętaj! Jeśli odnajdziesz paszport, którego utratę zgłosiłeś w konsulacie, powinieneś niezwłocznie ten dokument zwrócić organowi paszportowemu (za granicą – konsulowi).

Uwaga: konsulowie powinni uzupełnić ten punkt o informacje dotyczące specyfiki danego okręgu konsularnego. Jeśli w danym państwie istnieje obowiązek zgłaszania utraty paszportu miejscowej policji (lub ew. innym organom) – to należy tę informację podać i wskazać, czy niedokonanie tej czynności może stanowić utrudnienie podczas odprawy granicznej przy wyjeździe z tego kraju.

Materiały

Edytowalny wniosek o wydanie dokumentu paszportowego (osoby pełnoletnie)
Wniosek​_o​_wydanie​_dokumentu​_paszportowego​_edytowalny​_1.pdf 0.73MB