W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Polityka prywatności

Polityka prywatności

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku jest Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, z siedzibą w Białymstoku, ul. Legionowa 8, 15-099 Białystok.

Z Administratorem danych osobowych można kontaktować się w następujący sposób:

  • listownie: Legionowa 8, 15-099 Białystok
  • pocztą e-mail: sekretariat@bialystok.wsse.gov.pl

 

Inspektor ochrony danych

W Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych IOD, z którym można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej adres: sekretariat@bialystok.wsse.gov.pl lub telefonu (85) 740 85 41.

 

Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz wykonywaniem przez Administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e) określonych przepisami obowiązującego prawa. W pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być w ramach prowadzonych postępowań organy publiczne – w oparciu o konkretne przepisy prawa, a także inne podmioty – zgodnie z podpisanymi umowami powierzenia im przetwarzania danych osobowych oraz Wojewoda Podlaski w związku z korzystaniem przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Białymstoku z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD PUW).

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane a następnie przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z ww. rozporządzeniem z dnia 27 kwietnia 2016 roku przysługuje Państwu:

  • prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych,
  • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Podanie danych osobowych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest:

  • warunkiem prowadzenia sprawy/wykonania usługi w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku i wynika z przepisów prawa;
  • dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia sprawy/wykonania usługi w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku.

Przetwarzanie danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany lecz nie będą profilowane.

Szczegółowe informacje w zakresie wymienionych powyżej punktów (m.in. dotyczące konkretnego celu przetwarzania danych osobowych) są podawane w momencie pozyskiwania danych osobowych przez pracowników Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku może pozyskiwać dane osobowe w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą na podstawie obowiązujących przepisów prawa.