W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Rekrutacja

Stanowiska pracy w Sekcji Badań Żywności Genetycznie Zmodyfikowanej

WSSE w Białymstoku ogłasza nabór na 2 stanowiska pracy

Stanowiska: stażysta/młodszy asystent/asystent/starszy asystent w Sekcji Badań Żywności Genetycznie Zmodyfikowanej

Wymiar: pełny etat

Wymagania konieczne:

 1. wykształcenie
 • wyższe  - stażysta, młodszy asystent,
 • wyższe drugiego stopnia  - asystent, starszy asystent

mające zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej realizowanych w Sekcji Badań Żywności Genetycznie Zmodyfikowanej.

 1. staż pracy
 • stażysta - staż nie wymagany,
 • młodszy asystent - 1 rok,
 • asystent - 3 lata,
 • starszy asystent - 5 lat.

Wymagania pożądane:

 • wykształcenie wyższe z zakresu biologii, analityki medycznej, biotechnologii,
 • specjalizacja lub studia podyplomowe/doktoranckie w zakresie zadań realizowanych w Sekcji Badań Żywności Genetycznie Zmodyfikowanej,
 • wiedza w zakresie systemu zarządzania jakością,
 • wiedza w zakresie metod badawczych i technik badawczych,
 • wiedza z zakresie norm badawczych,
 • znajomość ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz przepisów powiązanych,
 • znajomość obsługi komputera w środowisku Windows, pakietu Microsoft Office,
 • umiejętność planowania i dobra organizacja pracy własnej,
 • znajomość języków obcych (co najmniej angielski na poziomie umiejętności biernej -  czytanie ze zrozumieniem,
 • umiejętność pracy w zespole.

Główne obowiązki:

 • wykonywanie i nadzorowanie badań,
 • walidacja, rewalidacja lub weryfikacja stosowanych metod badawczych,
 • sprawdzanie i obsługa wyposażenia pomiarowo-badawczego oraz programów komputerowych stosowanych w badaniach,
 • sporządzanie, sprawdzanie i autoryzacja sprawozdań z badań oraz analiza i ocena wyników badań,
 • realizacja wewnętrznych i zewnętrznych programów sterowania jakością badań,
 • sporządzanie, sprawdzanie i autoryzacja sprawozdań z badań,
 • prowadzenie dokumentacji laboratoryjnej dot. badań, w tym  archiwizacja wyników badań.

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny, CV (curriculum vitae) zawierające informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r., poz. 1320), tj.:
 • imię (imiona) i nazwisko,
 • datę urodzenia,
 • dane kontaktowe,
 • wykształcenie,
 • kwalifikacje zawodowe,
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 1. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 2. kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia,
 3. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym, CV lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (RODO),
 4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Białymstoku przez okres kolejnych 6 miesięcy od zakończenia bieżącej rekrutacji, w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Białymstoku w tym okresie.

Oświadczenia, o których mowa wyżej (punkty 4 i 5) mogą być zawarte w liście motywacyjnym, poprzez umieszczenie tam następującej treści:

.......... Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania w kolejnych naborach prowadzonych przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Białymstoku przez okres kolejnych 6 miesięcy od dnia zakończenia bieżącej rekrutacji.

.......... Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w liście motywacyjnym, CV oraz załączonych do nich dokumentach – wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

* - zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru

.......................................................

(Podpis kandydata do pracy)

Sposób składania dokumentów:

 1. dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „stażysta/młodszy asystent/asystent/starszy asystent  w Sekcji Badań Żywności Genetycznie Zmodyfikowanej” można składać:
 • osobiście w siedzibie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku lub
 • przesłać na adres: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku, ul. Legionowa 8, 15-099 Białystok,
 1. termin składania ofert: 11 grudzień 2020 r. 

W przypadku wysyłania pocztą decyduje data stempla pocztowego, a w przypadku osobistego dostarczenia dokumentów decyduje data wpływu do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku,

 1. CV, list motywacyjny oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem,
 2. do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów,
 3. osoby, których oferty zostaną zakwalifikowane do kolejnego etapu rekrutacyjnego, będą powiadomione o terminie rozmowy, 
 4. osoby, których oferty nie zostaną zakwalifikowane do kolejnego etapu rekrutacyjnego, będą poinformowane o niespełnieniu formalnych wymagań kwalifikacyjnych, a ich oferty zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu rekrutacji.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest  Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku, ul. Legionowa 8, 15-099 Białystok, za którą czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku.

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych wyznaczonym przez Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego pod adresem:

Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane  kontaktowe, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku będzie przetwarzać Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie5, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 1. Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320);
 2. Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);
 3. Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
 4. Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
 5. Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

 

Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe uzyskane w ramach obecnej rekrutacji nie będą udostępniane innym odbiorcom.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia bieżącej rekrutacji.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. usunięcia danych osobowych;
 5. wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

 

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.