W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Organizacja urzędu

Komórki organizacyjne urzędu - szczegółowe zadania pracowników

 • Nadzór sanitarny

  Kierownikiem Działu Nadzoru Sanitarnego jest dr n. med. Dorota Wodzisławska-Czapla

  Zadania pracowników Działu Nadzoru Sanitarnego:

  1. Rozpatrywanie skarg i wniosków oraz załatwianie interwencji.
  2. Organizowanie i prowadzenie narad oraz szkoleń dla pracowników
  3. powiatowych stacji sanitarno - epidemiologicznych (z wyłączeniem Oddziału Higieny Radiacyjnej).
  4. Realizacja postanowień zawartych w dokumentach systemu jakości oraz stosowanie się do zarządzeń Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie procedur i instrukcji przeprowadzenia kontroli.
  5. Przeprowadzanie kontroli działalności powiatowych stacjach sanitarno - epidemiologicznych (z wyłączeniem Oddziału Higieny Radiacyjnej) w zakresie sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem i egzekwowaniem przepisów dotyczących:
   • zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych oraz zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego województwa śląskiego,
   • obiektów i urządzeń użyteczności publicznej i pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz środków transportu, a także elementów środowiska zewnętrznego w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach,
   • warunków produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności oraz warunków żywienia zbiorowego,
   • jakości zdrowotnej żywności,
   • warunków zdrowotnych produkcji i obrotu przedmiotów użytku, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, kosmetykami oraz innymi wyrobami mogącymi mieć wpływ na zdrowie ludzi,
   • nadzoru bieżącego nad zakładami pracy, zapobiegania chorobom zawodowym i innym schorzeniom związanym z warunkami pracy,
   • wymagań higienicznych i zdrowotnych, higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych oraz szkołach wyższych.
  6. Przygotowanie informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego województwa śląskiego.
  7. Prowadzenie postępowania administracyjnego.
  8. Współpraca z organami samorządu terytorialnego i administracji zespolonej, a także z instytutami naukowo-badawczymi.
 • Epidemiologia

  Kierownikiem Oddziału Epidemiologii jest mgr Tomasz Bojkowski
  e-mail: EP.wsse.katowice@sanepid.gov.pl

  Szczegółowe zadania pracowników Oddziału Epidemiologii:

  1. Bieżąca weryfikacja rejestrowania zachorowań na choroby zakaźne i zatrucia w oparciu o X Rewizję Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych oraz klasyfikację przypadków zachorowań w kategorii możliwy/prawdopodobny/ potwierdzony, zgodnie z "Definicjami przypadków chorób zakaźnych na potrzeby nadzoru epidemiologicznego".
  2. Aktualizacja procedur i instrukcji związanych z zapobieganiem, wczesnym wykrywaniem i likwidacją skutków ataku bioterrorystycznego oraz zwalczania ognisk szczególnie niebezpiecznych chorób zakaźnych mogących wystąpić wskutek użycia broni biologicznej.
  3. Prowadzenie nadzoru nad chorobami zakaźnymi i ich rejestracja, koordynacja działań związanych z zapobieganiem i zwalczaniem chorób zakaźnych, zakażeń i zatruć pokarmowych u ludzi oraz zakażeń zakładowych.
  4. Prowadzenie sprawozdawczości z zakresu nadzoru nad chorobami zakaźnymi, wykonawstwa szczepień ochronnych oraz w zakresie gospodarki preparatami szczepionkowymi.
  5. Dokonywanie analiz i ocen sytuacji epidemiologicznej oraz stanu higieniczno - sanitarnego województwa śląskiego oraz ustalanie kierunków działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej w województwie śląskim w zakresie profilaktyki chorób zakaźnych i zakażeń.
  6. Współpraca i koordynacja nadzoru nad jednostkami udzielającymi świadczeń zdrowotnych w zakresie:
   • stanu higieniczno-sanitarnego,
   • wdrażania standardów postępowania przeciwepidemicznego, a zwłaszcza przestrzegania zasad prawidłowej dezynfekcji i sterylizacji narzędzi i sprzętu medycznego oraz kontroli tych procesów.
 • Bezpieczeństwo Żywności i Żywienia

  Kierownikiem Oddziału Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia jest lek. wet. Józef Lipa
  e-mail: HZZ.wsse.katowice@sanepid.gov.pl

  Szczegółowe zadania pracowników Oddziału Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia:

  1. ustalanie ogólnych kierunków postępowania Państwowej Inspekcji Sanitarnej na terenie województwa śląskiego w zakresie nadzoru nad warunkami zdrowotnymi żywności, żywienia, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością;
  2. koordynowanie działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej na terenie województwa śląskiego w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem żywności, żywienia oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością;
  3. prowadzenie bieżącego nadzoru sanitarnego w I instancji w podległych obiektach w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności;
  4. koordynowanie i udział w realizacji „Planu pobierania próbek do badania żywności w ramach urzędowej kontroli i monitoringu dla PIS” w województwie śląskim;
  5. szybkie przekazywanie informacji o niebezpiecznych produktach żywnościowych i materiałach do kontaktu z żywnością w ramach systemu RASFF;
  6. kontrola sprawowania nadzoru przez powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne woj. śląskiego (kontrole kompleksowe, kontrole problemowe, audity);
  7. nakładanie kar pieniężnych w formie decyzji na przedsiębiorców branży spożywczej ;
  8. sporządzanie sprawozdań opisowych, statystycznych, ocen w zakresie stanu sanitarnego województwa śląskiego oraz bezpieczeństwa żywności, żywienia oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością;
  9. współpraca z innymi organami kontrolnymi w zakresie bezpieczeństwa żywności;
  10. udzielanie informacji konsumentom i przedsiębiorcom w zakresie prowadzonej działalności;
  11. prowadzenie postępowania administracyjnego w I i II instancji w zakresie bezpieczeństwa żywności, żywienia oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością;
  12. rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących niewłaściwego działania ppis woj. śląskiego w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem żywności, żywienia oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością;
  13. organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz narad dla potrzeb własnych i pracowników powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych w zakresie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa żywności, żywienia oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
 • Higiena Komunalna i Środowisko

  Kierownikiem Oddziału Higieny Komunalnej i Środowiska jest mgr inż. Anna Tatar
  e-mail: HKIS.wsse.katowice@sanepid.gov.pl

  Szczegółowe zadania pracowników Oddziału Higieny Komunalnej i Środowiska:

  1. koordynowanie działań Powiatowych Inspektorów Sanitarnych w zakresie nadzoru nad obiektami i urządzeniami użyteczności publicznej i pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt  ludzi oraz środkami transportu;
  2. zbieranie i opracowywanie informacji oraz sporządzanie analiz i ocen, w tym sprawozdań  statystycznych na podstawie informacji przekazanych przez Powiatowe Stacje;
  3. planowanie, monitorowanie i ocena działania w zakresie nadzoru higieny komunalnej i środowiska na terenie województwa śląskiego;
  4. realizowanie innych zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej wynikających z ustaw i  przepisów wykonawczych.
 • Bezpieczeństwo zdrowotne wody

  Kierownikiem Oddziału Bezpieczeństwa Wody jest mgr inż. Aleksandra Konderak
  e-mail: BW.wsse.katowice@sanepid.gov.pl

  Zadania Oddziału Bezpieczeństwa Wody:
  1. Prowadzenie systematycznych kontroli nad jakością wody oraz nad obiektami służącymi do zaopatrzenia ludności w wodę, kąpieliskami i basenami kąpielowymi oraz przekazywanie do jednostek szczebla nadrzędnego informacji o udzielonych zgodach na odstępstwo w zakresie wskaźników jakości wody do spożycia
  2. Współpracowanie z Głównym Inspektoratem Sanitarnym przy modernizacji Systemu Monitoringu Jakości Wody (Woda-Excel)
  3. Przekazywanie do Głównego Inspektoratu Sanitarnego danych do Systemu Monitoringu Jakości Wody Przeznaczonej do Spożycia przez Ludzi (Woda-Excel) zbiorczo z terenu województwa zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego
  4. Typowanie punktów monitoringowych do sporządzenia raportu krajowego oraz podejmowanie działań w kierunku ustalenia częstotliwości badań monitoringowych w zakresie ocen obszarowych w obiektach użyteczności publicznej zgodnie z właściwościami (na podstawie wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego)
  5. Opracowywanie procedur dotyczących potencjalnego zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego wody w przypadku klęsk żywiołowych, awarii i ataków terrorystycznych
  6. Przekazywanie informacji w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego wody podmiotom zaangażowanym w nadzór nad zaopatrzeniem w wodę
  7. Wdrożenie ujednoliconego sposobu weryfikacji wszystkich podstawowych danych w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego wody opracowanego przez Główny Inspektorat Sanitarny
  8. Aktualizacja rejestrów i wykazu przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych i laboratoriów badawczych
  9. Współpracowanie z Głównym Inspektoratem Sanitarnym w wypracowaniu nowego ujednoliconego sposobu prowadzenia ocen obszarowych
  10. Współpracowanie z Głównym Inspektoratem Sanitarnym w opracowywaniu poradników dla zainteresowanych podmiotów w aspekcie zagrożeń zdrowotnych wody
  11. Współpracowanie z organami samorządowymi, z przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi i organizacjami konsumenckimi oraz innymi zainteresowanymi podmiotami w zakresie poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego wody
  12. Współpracowanie z Głównym Inspektoratem Sanitarnym przy opracowaniu strategii szkolenia certyfikowanych próbkobiorców
  13. Współpracowanie z organami samorządowymi w celu budowania świadomości władz samorządowych o randze organizowania kąpielisk
  14. przekazywanie do Głównego Inspektoratu Sanitarnego danych do Systemu Monitoringu Jakości Wody w Kąpieliskach (Serwis Kąpieliskowy) z nadzorowanego terenu w cyklu cotygodniowym
  15. Prowadzenie bieżącej i sezonowej oceny jakości wody w kąpieliskach
  16. Współpracowanie z Głównym Inspektoratem Sanitarnym przy opracowaniu strategii nadzoru nad materiałami i wyrobami kontaktującymi się z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi
  17. Zapewnienie przez autoryzowane laboratoria współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym w zakresie tworzenia krajowego systemu nadzoru nad materiałami i wyrobami kontaktującymi się z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi
  18. Współpracowanie z Głównym Inspektoratem Sanitarnym przy opracowaniu strategii nadzoru nad jakoscią wody w basenach kąpielowych.
 • Higiena Pracy i Nadzoru nad Chemikaliami

  Kierownikiem Oddziału Higieny Pracy i Nadzoru nad Chemikaliami jest mgr inż. Izabela Piątek
  e-mail: HP.wsse.katowice@sanepid.gov.pl

  Szczegółowe zadania pracowników Oddział Higieny Pracy i Nadzoru nad Chemikaliami:

  1. Koordynowanie nadzoru bieżącego nad warunkami pracy w środowisku pracy.
  2. Koordynowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów dotyczących:
   • wprowadzania do obrotu substancji chemicznych lub ich mieszanin oraz ich stosowania w działalności zawodowej,
   • wprowadzania do obrotu prekursorów kategorii 2, 3,
   • wprowadzania do obrotu produktów biobójczych i substancji czynnych oraz ich stosowania w działalności zawodowej,
   • substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy,
   • szkodliwych czynników biologicznych występujących w środowisku pracy.
  3. Koordynowanie działań "Sieci chemikalia" na terenie województwa śląskiego.
  4. Rozpatrywanie wniosków zakładów pracy dotyczących uzyskania zgody Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na pracę na stałych stanowiskach pracy:
   • przy oświetleniu wyłącznie elektrycznym,
   • o zaniżonej wysokości,
   • usytuowanych poniżej otaczającego terenu.
  5. Zbieranie i weryfikacja informacji przesyłanych przez zakłady pracy, w których występują substancje, preparaty, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym z województwa śląskiego oraz przekazywanie ich do Centralnego Rejestru Danych prowadzonego przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi.
  6. Zbieranie i weryfikacja informacji przesyłanych przez zakłady pracy dotyczących zamierzonego użycia szkodliwych czynników biologicznych grupy zagrożenia 2 - 4 w celach naukowo – badawczych, przemysłowych i diagnostycznych oraz przekazywanie ich do Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi.
  7. Prowadzenie postępowania administracyjnego dotyczącego chorób zawodowych.
  8. Koordynowanie nadzoru nad wytwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu środków zastępczych.
 • Higiena Dzieci i Młodzieży

  Kierownikiem Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży jest mgr Monika Karczmarek
  e-mail: HDIM.wsse.katowice@sanepid.gov.pl

  Szczegółowe zadania pracowników Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży:

  1. Ustalanie szczegółowych kierunków działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej na terenie województwa śląskiego w zakresie nadzoru nad higieną środowiska zakładów nauczania i wychowania oraz placówkami wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży.
  2. Koordynacja działalności państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych w zakresie:
   • higienicznej oceny rozkładów zajęć w szkołach,
   • przestrzegania przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny prac na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe,
   • przechowywania i dystrybucji substancji i preparatów chemicznych.
  3. Stymulowanie działań kształtujących prawidłowe postawy i zachowania higieniczne wśród dzieci i młodzieży szkolnej poprzez :
   • zwiększony nadzór nad prawidłowym obciążeniem uczniów tornistrami/ plecakami w celu przeciwdziałania powstawaniu wad postawy,
   • przestrzeganie zgodnego z Polską Normą dostosowania i oznakowania mebli przedszkolnych i szkolnych do wzrostu dzieci,
   • przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych w zakładach dla dzieci i młodzieży,
   • prowadzenie aktywnej edukacji zdrowotnej wśród dzieci i młodzieży w zakresie zwiększenia ich zainteresowania kulturą fizyczną i zabiegami higienicznymi podejmowanymi w szkole, jako nieodłącznego elementu zdrowego stylu życia.
  4. Inspirowanie działań zmierzających do zwiększenia liczby dzieci korzystających z dożywiania w szkołach.
 • Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny

  Kierownikiem Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego jest mgr inż. Anna Gogola
  e-mail: NZ.wsse.katowice@sanepid.gov.pl

  Zadania pracowników Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:

  1. Ustalanie kierunków działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej na terenie województwa śląskiego w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego.
  2. Sprawowanie nadzoru merytorycznego nad pionem zapobiegawczego nadzoru sanitarnego powiatowych stacji sanitarno - epidemiologicznych.
  3. Opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego województwa, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych.
  4. Opiniowanie dokumentów wymagających przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  5. Uzgadnianie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych
  6. Opiniowanie na etapie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych.
  7. Uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych budowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych.
  8. Wydawanie zgód na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych.
  9. Uczestniczenie w kontrolach w trakcie realizacji oraz dopuszczanie do użytku obiektów budowlanych.
  10. Sprawowanie nadzoru i ocena działalności rzeczoznawców do spraw sanitarno-higienicznych.
 • Higiena Radiacyjna

  Kierownikiem Oddziału Higieny Radiacyjnej jest mgr Andrzej Szwajca
  e-mail: HR.wsse.katowice@sanepid.gov.pl


  Szczegółowe zadania pracowników Oddziału Higieny Radiacyjnej:
  Prowadzenie nadzoru zapobiegawczego i bieżącego dla źródeł promieniowania jonizującego i niejonizującego poprzez:

  1. wydawanie zezwoleń na uruchamianie i stosowanie aparatów rentgenowskich do celów diagnostyki medycznej i radiologii zabiegowej;
  2. wydawanie zezwoleń na uruchomienie pracowni stosujących aparaty, o których mowa w punkcie 1);
  3. opiniowanie i zatwierdzanie dokumentacji projektowej pomieszczeń, w których planuje się instalację aparatów rentgenowskich;
  4. zatwierdzanie programów szkoleń w zakresie ochrony radiologicznej opracowywanych przez kierowników jednostek organizacyjnych;
  5. prowadzenie postępowania wyjaśniającego w przypadku przekroczenia dawki indywidualnej ustalonego limitu u pracowników zatrudnionych w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące;
  6. prowadzenie kontroli w jednostkach organizacyjnych stosujących źródła promieniowania jonizującego i niejonizującego;
  7. opiniowanie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
  8. rozpatrywanie skarg i wniosków.
 • Promocja zdrowia i komunikacja społeczna

  Kierownikiem Oddziału Promocji Zdrowia i Komunikacji Społecznej jest mgr Beata Kempa
  e-mail: PZ.wsse.katowice@sanepid.gov.pl

   Zadania pracowników Oddziału Promocji Zdrowia i Komunikacji Społecznej:

  1) rozpoznawanie, określanie problemów zdrowotnych ludności poprzez ocenę sytuacji epidemiologicznej, demograficznej i społecznej;

  2) planowanie działalności w zakresie promocji zdrowia oraz działań profilaktycznych na podstawie Narodowego Programu Zdrowia, wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz aktualnej sytuacji epidemiologicznej i potrzeb środowiska;

  3) inicjowanie, koordynowanie, realizacja i monitorowanie działalności w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki;

  4) prowadzenie nadzoru merytorycznego nad działalnością edukacyjno-informacyjną w ramach interwencji programowych i nieprogramowych, w powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych poprzez ich kontrolowanie;

  5) udzielanie pomocy merytorycznej, metodycznej i organizacyjnej powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym w obszarach działalności w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki;

  6) organizowanie i prowadzenie szkoleń, narad, konferencji w zakresie realizowanych programów, akcji, kampanii prozdrowotnych, podejmowanych na terenie województwa śląskiego;          

  7) współpraca z instytucjami, organizacjami społecznymi oraz Oddziałami Nadzoru Sanitarnego w Wojewódzkiej Stacji w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki oraz monitorowania przepisów prawnych dotyczących ochrony zdrowia;

  8) przygotowywanie, dystrybucja materiałów edukacyjnych i pomocy dydaktycznych do realizacji interwencji programowych i nieprogramowych oraz udzielanie instruktażu merytoryczno-metodycznego;

  9) sporządzanie sprawozdań z działalności edukacyjno-informacyjnej w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki;

  10) prowadzenie i dokumentowanie działalności w zakresie promocji zdrowia i komunikacji społecznej zgodnie z procedurami systemu zarządzania;

  11) kreowanie pozytywnego wizerunku Państwowej Inspekcji Sanitarnej wśród społeczeństwa oraz dbałość o dobrą współpracę z instytucjami rządowymi i pozarządowymi, jak również z organizacjami użyteczności publicznej (fundacje, stowarzyszenia itd.);

  12) realizacja kampanii informacyjnych w zakresie zdrowia publicznego poprzez organizację konferencji w imieniu Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz udział w projektowaniu plakatów, ulotek, materiałów, druków informacyjnych, promocyjnych;

  13) utrzymywanie kontaktów z mediami w celu przekazywania informacji dotyczących działalności Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz Wojewódzkiej Stacji;

  14) koordynacja kontaktów pomiędzy przedstawicielami mediów, a pracownikami merytorycznymi Wojewódzkiej Stacji (wypowiedzi, artykuły, udział w nagraniach radiowych i telewizyjnych).

  Realizacja wszystkich programów edukacyjnych i akcji informacyjnych przez Oddział Promocji Zdrowia i Komunikacji Społecznej odbywa się w ramach Projektu "Zdrowe dziecko-zdrowy dorosły-zdrowa rodzina".

  Celem projektu jest szeroko rozumiana promocja zdrowego stylu życia wśród mieszkańców woj. śląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży jako głównej grupy odbiorców.

  Więcej informacji

 • Dział Laboratoryjny

  Kierownik Działu: dr n. o zdr. inż. Iwona Szymala 
  e-mail: dl.wsse.katowice@sanepid.gov.pl

  Do zadań pracowników Działu Laboratoryjnego należy:

  1) wykonywanie badań laboratoryjnych i pomiarów, w szczególności:

  a) badań i pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych na stanowiskach pracy i w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi,
  b) badań wody, w tym wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
  c) badań żywności, obiektów z obszaru produkcji żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków,
  d) badań diagnostycznych w kierunku chorób zakaźnych i zakażeń oraz biologicznych wskaźników procesu sterylizacji,
  e) badań pola i promieniowania elektromagnetycznego w środowisku pracy i w środowisku ogólnym,
  f) badań skażeń promieniotwórczych żywności, pasz i wody;

  2) kontrola jakości aparatury rentgenowskiej;

  3) udział w akcjach specjalnych związanych z zagrożeniami nadzwyczajnymi;

  4) utrzymywanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością badań;

  5) udział w międzylaboratoryjnych badaniach biegłości (krajowych i międzynarodowych);

  6) realizowanie programów potwierdzania ważności wyników w zakresie prowadzonych badań laboratoryjnych i pomiarów;

  7) nadzór nad działalnością Powiatowych Stacji w zakresie badań laboratoryjnych;

  8) kontrola laboratoriów ubiegających się o zatwierdzenie systemu jakości lub o uzyskanie upoważnienia Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na wykonywanie badań;

  9) opracowywanie sprawozdań dotyczących działalności laboratoryjnej.

  W skład Działu Laboratoryjnego wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 • Dział Laboratoryjny - Oddział Badań Chorób Zakaźnych i Zakażeń

  Kierownik Oddziału: mgr Agnieszka Kubala
  e-mail: dl-chzz.wsse.katowice@sanepid.gov.pl 

  Interdyscyplinarna Pracownia Diagnostyki Molekularnej
  Kierownik Pracowni: dr n. med. Beata Rozwadowska

  e-mail: rozwadowska.beata@sanepid.gov.pl

   

 • Dział Laboratoryjny - Oddział Badań Żywności, Materiałów i Wyrobów do Kontaktu z Żywnością

  Pracownia Mikrobiologii Żywności
  Kierownik Pracowni: mgr Dorota Beczek-Koćwin
  e-mail: dl-zm.wsse.katowice@sanepid.gov.pl

  Pracownia Badań Fizykochemicznych Żywności
  Kierownik Pracowni: mgr Anna Bednarska
  e-mail: dl-zc.wsse.katowice@sanepid.gov.pl

  Pracownia Badań Materiałów i Wyrobów do Kontaktu z Żywnością
  Kierownik Pracowni: mgr inż. Iwona Golik-Szyma
  e-mail: dl-zu.wsse.katowice@sanepid.gov.pl

 • Dział Laboratoryjny - Oddział Badań Środowiskowych

  Pracownia Badań Fizykochemicznych Wody
  Kierownik Pracowni: mgr Zbigniew Pikul

  e-mail: dl-kw.wsse.katowice@sanepid.gov.pl

  Pracownia Badań Mikrobiologicznych Wody
  Kierownik Pracowni: dr n. med. Hubert Okła

  e-mail: dl-kb.wsse.katowice@sanepid.gov.pl

 • Dział Laboratoryjny - Oddział Badań Radiacyjnych i Środowiska Pracy

  Kierownik Oddziału: dr n. o zdr. Anna Kowalska
  e-mail: dl-hr.wsse.katowice@sanepid.gov.pl

 • Dział Laboratoryjny - Oddział Analiz Instrumentalnych

  Pracownia Absorpcyjnej Spektrometrii Atomowej
  Kierownik Pracowni: mgr Magdalena Czerkaska

  e-mail: dl-sa.wsse.katowice@sanepid.gov.pl

  Pracownia Chromatografii Gazowej
  Kierownik Pracowni: mgr inż. Iwona Tustanowska

  e-mail: dl-sg.wsse.katowice@sanepid.gov.pl

  Pracownia Chromatografii Cieczowej
  Kierownik Pracowni: mgr Dorota Dylewska

  e-mail: dl-sc.wsse.katowice@sanepid.gov.pl

 • Dział Laboratoryjny - Pracownia Przygotowania Pożywek

  Kierownik Pracowni: mgr Katarzyna Morcinczyk
  e-mail: dl-ppp.wsse.katowice@sanepid.gov.pl

 • Główny Specjalista ds. Systemu Jakości

  Głównym Specjalistą do spraw Systemu Jakości jest mgr inż. Anna Gwiazdowska, która odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie i doskonalenie systemu zarządzania w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach.

  Funkcjonujący system zarządzania obejmuje zarówno działania inspekcyjne jak i laboratoryjne.

  e-mail: sj.wsse.katowice@sanepid.gov.pl

{"register":{"columns":[]}}