W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Dla klienta

Badania diagnostyczne

27.10.2022

Zdjęcie przedstawia diagnostę laboratoryjnego podczas pracy.

Badania diagnostyczne wykonywane w laboratorium WSSE w Katowicach

Materiały

Badanie wirusa SARS-CoV-2 metodą real time PCR
Badania​_wirusa​_SARS-CoV-2​_metodą​_real​_time​_PCR.pdf 0.16MB
Badania krwi wirusologiczne, bakteriologiczne i parazytologiczne - diagnostyka serologiczna
Badania​_krwi​_wirusologiczne,​_bakteriologiczne​_i​_parazytologiczne​_-​_diagnostyka​_serologiczna​_2023.doc 0.06MB
Badania krwi wirusologiczne, bakteriologiczne i parazytologiczne - diagnostyka serologiczna
Badania​_krwi​_wirusologiczne,​_bakteriologiczne​_i​_parazytologiczne​_-​_diagnostyka​_serologiczna​_wrzesień​_2023.pdf 0.05MB
Badanie kału wirusologiczne, bakteriologiczne i parazytologiczne
Badania​_kału​_wirusologiczne,​_bakteriologiczne​_i​_parazytologiczne.doc 0.46MB
Badanie kału, wirusologiczne, bakteriologiczne i parazytologiczne
Badania​_kału​_wirusologiczne,​_bakteriologiczne​_i​_parazytologiczne.pdf 0.24MB
Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego
Badania​_płynu​_mózgowo-rdzeniowego.doc 0.04MB
Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego
Badania​_płynu​_mózgowo-rdzeniowego.pdf 0.05MB
Badania bakteriologiczne innych materiałów klinicznych
Badania​_bakteriologiczne​_innych​_materiałów​_klinicznych.doc 0.07MB
Badania bakteriologiczne innych materiałów klinicznych
Badania​_bakteriologiczne​_innych​_materiałów​_klinicznych.pdf 0.07MB
Badania na obecność drobnoustrojów testowych Geobacillus stearothermophilus i Bacillus subtilis
Badania​_na​_obecność​_drobnoustrojów​_testowych​_Geobacillus​_stearothermophilus​_i​_Bacillus​_subtilis​_022024.doc 0.05MB
Badania na obecność drobnoustrojów testowych Geobacillus stearothermophilus i Bacillus subtilis
Badania​_na​_obecność​_drobnoustrojów​_testowych​_Geobacillus​_stearothermophilus​_i​_Bacillus​_subtilis​_022024.pdf 0.06MB
Badania wirusów grypy metodą real time PCR
Badania​_wirusów​_grypy​_metodą​_real​_time​_PCR.pdf 0.17MB
Badania chorób odkleszczowych metodą real time PCR
Badania​_chorób​_odkleszczowych​_metodą​_real​_time​_PCR.pdf 0.11MB

Zasady poboru i transportu próbek

 

Udostępnianie wyników badań

 • Informujemy, że w związku ze stabilizacją aktualnej sytuacji epidemiologicznej zachorowań na grypę, próbki w kierunku wykrywania materiału genetycznego wirusa grypy metodą RT-PCR będą nadal przyjmowane na dotyczczasowych warunkach tj. 24 godziny na dobę. Po godzinach pracy wymazy można dostarczać po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod numerem 32 351 23 00. Natomiast badania będą wykonywane tylko od poniedziału do piątku w godzinach pracy.

Materiały

Zasady poboru i transportu próbek
Zasady​_poboru​_i​_transportu​_probek.pdf 0.08MB
Badania w 2 dni robocze
Badania​_w​_2​_dni​_robocze​_2022.pdf 0.11MB
Badania na nosicielstwo

27.10.2022

Informacje na temat badania w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella i Shigella

 1. Badanie polega na pobraniu i dostarczeniu trzech próbek kału.
 2. Kał należy pobrać z trzech kolejnych dni.
 3. Próbkę kału każdorazowo należy pobrać jako wymaz z kału do podłoża transportowego (np. Stuarta, Amiesa, Carry – Blaira). Probówki z podłożem transportowym wydaje laboratorium.
 4. Probówki z materiałem należy przechowywać w temperaturze lodówki.
 5. W dniu pobrania 3-ej próbki należy dostarczyć wszystkie 3 próbki do laboratorium.

Technika pobierania próbek kału

Próbki do badania pobrać na podłoże transportowe zanurzając wymazówkę z wacikiem w kale, a następnie umieścić wacik w probówce z podłożem transportowym. Pobrać próbkę kału wielkości ziarna grochu.

Przechowywanie i transport

Każda pobrana próbka może być przechowywany maksymalnie do 72 godzinw temperaturze 4-8°C

 • Próbki muszą być szczelnie zamknięte, nieuszkodzone
 • Transport próbek musi odbywać się w pozycji pionowej
 • Każde badanie od pacjenta (3 próbki kału) musi mieć dołączone czytelnie wypełnione zlecenie (do pobrania na stronie internetowej WSSE Katowice)
 • Pojemniki z materiałem do badań muszą być opisane czytelnie: nazwiskiem, imieniem, datą i godziną poboru
 • Zlecenie na badanie należy skutecznie zabezpieczyć przed skażeniem materiałem zakaźnym.

Informacje ogólne

Próbki do badań w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella, Shigella przyjmowane są w punkcie przyjmowania próbek WSSE Katowice od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8.00 do 11.00

 • Koszt badania (trzy próbki) wynosi 160,00 zł
 • Wyniki z badań są wydawane w Punkcie Przyjmowania Próbek codziennie w godzinach od 13.00 do 14.30. lub możliwy jest odbiór przez Internet
 • Czas oczekiwania na wyniki badań 2-7 dni
 • Orzeczenie lekarskie o zdolności wykonywania określonych prac lub przeciwwskazaniach wystawia na podstawie wyników lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub wykonujący zadania służby medycyny pracy.

Informacje na temat badań dla celów sanitarno-epidemiologicznych

Badania w kierunku nosicielstwa zgodnie z Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (2022, Dz. U. poz. 1657 z póź.zm.) przeprowadzają akredytowane laboratoria: Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSWiA, Wojskowej Inspekcji Sanitarnej lub inne na podstawie umów zawieranych z tymi organami.

Wzór książeczki stanowił załącznik do nieobowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2006 r. w sprawie badań do celów sanitarno-epidemiologicznych (Dz. U. 2006, Nr 25, poz. 191), a co za tym idzie dokument ten nie może być wymagany przez pracodawców i organ kontrolny. Dlatego też obecnie jedynym wymaganym dokumentem dotyczącym dopuszczenia do pracy pracownika jest orzeczenie lekarskie. Z uwagi na zapisy ustawy z dnia8 sierpnia 2022 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2022 r., poz. 1657 z póź.zm.) obowiązek posiadania badań do celów sanitarno-epidemiologicznych dla pracowników podejmujących lub wykonujących prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby sektora jest nadal aktualny, a konieczność uzyskania orzeczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych spoczywa na tych osobach. Orzeczenie takie jest dokumentem potwierdzającym ważność wykonania badania do celów sanitarno-epidemiologicznych i zastępuje uprzednio wydawaną książeczkę sanitarno-epidemiologiczną. Jest wydawane między innymi na podstawie wyników badań laboratoryjnych na nosicielstwo pałeczek Salmonella, Shigella uzyskanych z akredytowanego laboratorium Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Koszty związane z badaniami do celów sanitarno-epidemiologicznych spoczywają na pracodawcy, albo zlecającym wykonanie prac.

Materiały

Zlecenie na badania do WSSE
Zlecenie​_na​_badania​_do​_WSSE​_2022.pdf 0.07MB
Detection of Salmonella and Shigella in the stool samples for sanitary and epidemiological purposes
Detection​_of​_Salmonella​_and​_Shigella​_in​_the​_stool​_samples​_for​_sanitary​_and​_epidemiological​_purposes.docx 0.02MB
Detection of Salmonella and Shigella in the stool samples for sanitary and epidemiological purposes
Detection​_of​_Salmonella​_and​_Shigella​_in​_the​_stool​_samples​_for​_sanitary​_and​_epidemiological​_purposes.pdf 0.02MB
Badania na nosicielstwo
badania​_na​_nosicielstwo.docx 0.02MB
Badania na nosicielstwo
badania​_na​_nosicielstwo.pdf 0.05MB
Wydanie zezwolenia na uruchomienie pracowni RTG oraz uruchomienie i stosowanie aparatów RTG
Wydanie zgody - rentgenodiagnostyka i radiologia zabiegowa

UWAGA!

Wszystkie jednostki ochrony zdrowia prowadzące działalność  związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu badań rentgenodiagnostycznych, badań diagnostycznych związanych z podawaniem pacjentom produktów radiofarmaceutycznych oraz zabiegów z zakresu radiologii  zabiegowej na podstawie art. 33q ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz.U. z 2021 r., poz. 1941) są zobowiązane do wystąpienia do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z wnioskiem o wydanie zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Poniższych przepisów nie stosuje się do wykonywania działalności związanej z narażeniem polegającej jedynie na wykonywaniu stomatologicznych zdjęć wewnątrzustnych za pomocą aparatów rentgenowskich służących wyłącznie do tego celu lub wykonywania działalności związanej z narażeniem polegającej jedynie na wykonywaniu densytometrii kości za pomocą aparatów rentgenowskich służących wyłącznie do tego celu.

Wnioskodawca:

Kierownik jednostki ochrony zdrowia udzielającej świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej lub diagnostyki związanej z podawaniem pacjentom produktów radiofarmaceutycznych.

Podstawa prawna:

 • Ustawa Prawo atomowe (Dz.U. z 2021 r., poz. 1941)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2021 r. w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej oraz diagnostyki i terapii radioizotopowej chorób nienowotworowych (Dz.U. z 2021 r., 1725)

Zgoda, jest wydawana jednostce ochrony zdrowia, która:

1) posiada zezwolenie w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej;

2) dysponuje odpowiednią liczbą personelu o kwalifikacjach odpowiednich do działalności, jaką zamierza prowadzić ta jednostka;

3) dysponuje urządzeniami radiologicznymi i urządzeniami pomocniczymi niezbędnymi do wykonywania badań diagnostycznych lub zabiegów;

4) stosuje właściwe dla prowadzonej działalności medyczne procedury radiologiczne;

5) wdrożyła program zapewnienia jakości;

Wymagane dokumenty:

W celu uzyskania zgody jednostka udzielająca świadczeń zdrowotnych w wyżej wymienionym zakresie winna zwrócić się z wnioskiem do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Wniosek o wydanie zgody, o której mowa w ust. 1, zawiera:

1) oznaczenie jednostki ochrony zdrowia, jej siedzibę, adres, numer telefonu, numer faksu oraz adres poczty elektronicznej;

2) resortowy kod identyfikacyjny oraz numer REGON, o ile taki numer został nadany;

3) imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej kierownika jednostki ochrony zdrowia;

4) przewidywany termin rozpoczęcia działalności, a jeżeli działalność ma być prowadzona przez czas oznaczony – także okres prowadzenia działalności, nie dłuższy niż czas, na który zostało wydane zezwolenie;

5) informacje dotyczące nazwy i siedziby organu wydającego zezwolenie oraz daty wydania tego zezwolenia;

6) zakres działalności związanej z narażeniem lub będącej częścią medycznych procedur radiologicznych;

7) informację o wykonaniu wszystkich testów specjalistycznych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych;

8) wykaz medycznych pracowni rentgenowskich jednostki ochrony zdrowia, które będą prowadzić działalność objętą zgodą, wraz z ich adresami.

Do wniosku o wydanie zgody dołącza się:

1) kopię zezwolenia w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej;

2) imienny wykaz osób wykonujących czynności z zakresu związanego z ekspozycją medyczną wraz z określeniem ich kwalifikacji, w szczególności odbytych specjalizacji, staży i kształcenia ustawicznego;

3) procedury szczegółowe, które będą stosowane, wraz z uzasadnieniem, a w przypadku stosowania procedur szczegółowych zgodnych z wzorcowymi medycznymi procedurami radiologicznymi dla standardowych ekspozycji medycznych – wykaz procedur szczegółowych wraz z podaniem wzorcowych medycznych procedur radiologicznych dla standardowych ekspozycji medycznych, według których je opracowano;

4) wykaz urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych, w tym urządzeń pomocniczych wykorzystywanych w ramach teleradiologii, wraz z podaniem ich podstawowych parametrów i daty uruchomienia;

5) kopię protokołu wyników wszystkich testów specjalistycznych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych, w tym urządzeń pomocniczych wykorzystywanych w ramach teleradiologii;

6) oświadczenie kierownika jednostki ochrony zdrowia o wdrożeniu programu zapewnienia jakości.

Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z art. 35 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. Zgodnie z art. 35 § 3, załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Tryb odwołania:

Stronie od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Głównego Inspektora Sanitarnego z siedzibą: ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa, za pośrednictwem Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (40-074 Katowice, ul. Raciborska 39), w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 127 i art. 129 Kpa).

Uwagi:

UWAGA! Zgoda, jest wydawana po uzyskaniu pozytywnej opinii odpowiednio właściwego miejscowo konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej albo konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny nuklearnej.

Po otrzymaniu wniosku, Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny występuje do właściwego terenowo konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej albo konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny nuklearnej o wydanie opinii. Opinię, o której mowa powyżej, konsultanci wojewódzcy wydają nie później niż w terminie 21 dni od dnia otrzymania wniosku.

Wydanie, odmowa wydania i cofnięcie zgody, następuje w drodze decyzji administracyjnej. Odmowa wydania zgody następuje w przypadku gdy jednostka ochrony zdrowia nie posiada zezwolenia, gdy jednostka ochrony zdrowia nie spełnia wymagań lub braku pozytywnej opinii konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej albo konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny nuklearnej. Zgodę cofa się w przypadku gdy nastąpiło cofnięcie zezwolenia lub jednostka ochrony zdrowia przestała spełniać określone w przepisach wymagania.

Materiały

Wniosek o wydanie zgody - wzór
wniosek​_o​_wydanie​_zgody​_wzór.doc 0.05MB
Zatwierdzenie / rejestracja zakładów

Rolniczy handel detaliczny jest to handel detaliczny, polegający na zbywaniu konsumentowi finalnemu żywności pochodzącej w całości lub w części z własnej uprawy, hodowli lub chowu podmiotu działającego na rynku spożywczym.

Rolnicy chcący produkować i sprzedawać produkty pochodzenia niezwierzęcego (np. dżemy, soki itp.) zobowiązani są do złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

W sprawie zatwierdzenia / rejestracji zakładu należy zwrócić się do właściwego terenowo ze względu na siedzibę zakładu lub miejsce prowadzenia działalności państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

Zakłady, które:

 • produkują lub wprowadzają do obrotu żywność pochodzenia niezwierzęcego,
 • wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego, nieobjęte urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej,
 • produkują lub wprowadzają do obrotu żywność zawierającą jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego, o której mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia nr 853/2004, z zastrzeżeniem art. 73 ust. 6,
 • działają na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, w tym zakładów prowadzonych przez podmioty zajmujące się recyklingiem

mogą rozpocząć działalność po zatwierdzeniu lub warunkowym zatwierdzeniu, a w przypadkach określonych w art. 63 ust. 2, po uzyskaniu wpisu do rejestru zakładów przez terenowo właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Zatwierdzenie i rejestracja zakładu następuje wyłącznie na podstawie wniosku podmiotu działającego na rynku spożywczym prowadzącego zakład, który należy złożyć w terminie co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności.

Wniosek należy złożyć w formie pisemnej, według wzorów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2007 r., nr 106, poz.730).

Wniosek o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów podlegających urzedowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej - pobierz

UZYSKANIE WPISU DO REJESTRU ZAKŁADÓW JEST BEZPŁATNE.

ZATWIERDZENIE ZAKŁADU JEST BEZPŁATNE, JEŻELI PRZEPROWADZONA KONTROLA SANITARNA NIE WYKAŻE UCHYBIEŃ.

Podstawa prawna:

art. 6 rozporządzenia nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE z 2004 r. z późn. zm.), art. 61-67 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia  (Dz. U. z 2015 r. poz. 594).

Właściwy organ może udzielić warunkowego zatwierdzenia jeżeli stwierdzi, że zakład spełnia wszystkie wymagania w zakresie infrastruktury i wyposażenia. Właściwy organ udziela bezwarunkowego zatwierdzenia jedynie wtedy gdy z nowej kontroli urzędowej zakładu, przeprowadzonej w ciągu trzech miesięcy od chwili udzielenia zatwierdzenia warunkowego, wynika, że zakład spełnia inne odpowiednie wymagania prawa paszowego lub żywnościowego. Jeżeli dokonano wyraźnego postępu, ale zakład nadal nie spełnia wszystkich odpowiednich wymagań, właściwy organ może przedłużyć urzędowe zatwierdzenie. Jednakże zatwierdzenie warunkowe nie może przekraczać łącznie sześciu miesięcy.

 Wpis do rejestru zakładów następuje na podstawie:
- wniosku podmiotu działającego na rynku spożywczym lub na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością w przypadkach określonych w art. 63 ust. 2;
Wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej - pobierz
- decyzji o zatwierdzeniu lub warunkowym zatwierdzeniu zakładów.

Sama rejestracja dotyczy wyłącznie poniższych przypadków:
- działalności w zakresie dostaw bezpośrednich;
- urządzeń dystrybucyjnych do sprzedaży żywności;
- obiektów lub urządzeń ruchomych lub tymczasowych, uprzednio dopuszczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji lub obrotu żywnością w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej;
- gospodarstw agroturystycznych;
- podmiotów prowadzących działalność w zakresie produkcji win gronowych uzyskanych z winogron pochodzących z upraw własnych w ilości mniejszej niż 1 000 hl w ciągu roku kalendarzowego zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina;
- aptek, punktów aptecznych i hurtowni farmaceutycznych określonych przepisami prawa farmaceutycznego;
- sklepów zielarskich;
- przedsiębiorców prowadzących sprzedaż detaliczną innych niż środki spożywcze produktów oraz wprowadzających do obrotu środki spożywcze opakowane, trwałe mikrobiologicznie;
- producentów gazów technicznych na potrzeby podmiotów działających na rynku spożywczym;
- zakładów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w sprzedaży żywności „na odległość” (sprzedaży wysyłkowej), w tym sprzedaży przez Internet;
- zakładów działających na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, w tym zakładów prowadzonych przez podmioty zajmujące się recyklingiem;
- podmiotów działających na rynku spożywczym prowadzących produkcję pierwotną.

UWAGA! Zakłady inne niż wyżej wymienione wymagają uzyskania zatwierdzenia i rejestracji

Niedopełnienie ustawowego obowiązku zagrożone jest sankcją w postaci kary  pieniężnej nakładanej w trybie postępowania administracyjnego przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (art. 103 ust 1 pkt 4 wyżej cytowanej ustawy)

W przypadku zmiany danych podmiot działający na rynku spożywczym lub na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością składa wniosek o dokonanie zmian w rejestrze zakładów, w formie pisemnej, według wzoru, w terminie 30 dni od dnia powstania zmiany.

Wniosek o dokonanie zmian w rejestrze zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej - pobierz

Wykreślenie z rejestru zakładów następuje na podstawie:
- wniosku podmiotu działającego na rynku spożywczym lub na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością;
- decyzji właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, o której mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1 ustawy o bżiż
- decyzji właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego, jeżeli zakład zaprzestał działalności w zakresie produkcji lub obrotu żywnością lub materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, a podmiot działający na rynku spożywczym lub na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością nie złożył wniosku, o którym mowa w pkt 1;
- braku aktualizacji urządzeń dystrybucyjnych

Wniosek o wykreślenie zakładu z rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej - pobierz

Środki transportu - przedsiębiorcy branży spożywczej prowadzący zakłady produkcji lub obrotu żywnością i posiadający dodatkowo środki transportu, nie wymagają ich oddzielnego zatwierdzania. Są one traktowane jako część zakładu i są zatwierdzane równocześnie z zatwierdzaniem całego przedsiębiorstwa. Każdy kolejny środek transportu, który będzie użytkowany w ramach prowadzonego zakładu, nie wymaga oddzielnego zatwierdzenia, przedsiębiorca jedynie musi złożyć wniosek o dokonanie zmian w rejestrze zakładów, w efekcie którego zostanie przeprowadzona jego kontrola. Należy pamiętać, że bez złożenia ww. wniosku nie można wykorzystywać do transportu żywności nowego środka transportu.

W przypadku przedsiębiorców posiadających np. pojedynczy środek transportu lub zajmujących się wprowadzaniem do obrotu żywności za pomocą ruchomych punktów sprzedaży, tzw. autosklepów, przedsiębiorca taki jest zobowiązany do złożenia wniosku o rejestrację i o zatwierdzenie środka transportu. W takich przypadkach środek transportu jest traktowany jako oddzielny zakład obrotu żywnością.

Materiały

Wniosek o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów państwowej inspekcji sanitarnej
wniosek-o-rejestracje-i-zatwierdzenie.doc 0.07MB
Wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów PIS
Wniosek​_o​_wpis​_zakladu​_do​_rejestru​_zakladow​_podlegajacych​_urzedowej​_kontroli​_organow​_Panstwowej​_Inspekcji​_Sanitarnej​_(5).pdf 0.03MB
Wniosek o wykreślenie zakładu z rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów PIS
Wniosek​_o​_wykreslenie​_zakladu​_z​_rejestru​_zakladow​_podlegajacych​_urzedowej​_kontroli​_organow​_Panstwowej​_Inspekcji​_Sanitarnej.pdf 0.04MB
Wniosek o dokonanie zmian w rejestrze zakładów podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej
Wniosek​_o​_dokonanie​_zmian​_w​_rejestrze​_zakladow​_podlegajacych​_urzedowej​_kontroli​_organow​_Panstwowej​_Inspekcji​_Sanitarnej.pdf 0.04MB
Podejrzenie choroby zawodowej

Kto może dokonać zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej?

 • pracodawca zatrudniający pracownika,
 • lekarz, lekarz stomatolog, który podczas wykonywania zawodu powziął podejrzenie choroby zawodowej u pracownika (niezależnie do specjalności lekarskiej),
 • pracownik lub były pracownik, przy czym pracownik aktualnie zatrudniony zgłasza podejrzenie za pośrednictwem lekarza sprawującego nad nim profilaktyczną opiekę zdrowotną.

Komu należy zgłosić podejrzenie choroby zawodowej?

Podejrzenie choroby zawodowej zgłasza się: właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu i właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy, których właściwość ustala się według miejsca, w którym praca jest lub była wykonywana, który wszczyna postępowanie w sprawie.

Kto dokonuje rozpoznania choroby zawodowej?

Rozpoznania choroby zawodowej u pracownika/byłego pracownika dokonuje lekarz orzecznik zatrudniony w uprawnionej placówce medycznej.

W procedurze orzekania o chorobie zawodowej przewidziany jest tryb dwóch instancji, z możliwością odwołania od orzeczenia I instancji. Podkreślić w tym miejscu należy jednostka orzecznicza II stopnia nie weryfikuje prawidłowości orzeczenia lekarskiego jednostki I stopnia, a jedynie przeprowadza ponowne badanie, wydając kolejną opinię.

Prawo do odwołania od treści orzeczenia lekarskiego jednostki orzeczniczej I stopnia przysługuje pracownikowi / byłemu pracownikowi - w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia złożonego za pośrednictwem jednostki, która wydała orzeczenie. Orzeczenie lekarskie jednostki orzeczniczej II stopnia jest ostateczne.

Jednostkami orzeczniczymi I stopnia są:

 • poradnie chorób zawodowych wojewódzkich ośrodków medycyny pracy;
 • kliniki i poradnie chorób zawodowych uniwersytetów medycznych (akademii medycznych);
 • poradnie chorób zakaźnych wojewódzkich ośrodkach medycyny pracy albo przychodnie i oddziały chorób zakaźnych poziomu wojewódzkiego – w zakresie chorób zawodowych zakaźnych i pasożytniczych;
 • jednostki organizacyjne zakładów opieki zdrowotnej, w których nastąpiła hospitalizacja – w zakresie rozpoznawania chorób zawodowych u pracowników hospitalizowanych z powodu wystąpienia ostrych objawów choroby.

Jednostkami orzeczniczymi II stopnia są:

 • przychodnie, oddziały i kliniki jednostek naukowo-badawczych w dziedzinie medycyny pracy.

Jednostką orzeczniczą I stopnia na terenie woj. śląskiego jest:

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Katowicach Poradnia Chorób Zawodowych w Sosnowcu

Jednostką orzeczniczą II stopnia jest:

Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera w Łodzi

Decyzja o stwierdzeniu / o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej

Właściwy państwowy inspektor sanitarny wydaje decyzję w sprawie choroby zawodowej na podstawie materiału dowodowego, a w szczególności danych zawartych w orzeczeniu lekarskim, oraz oceny narażenia pracownika. Jeżeli państwowy inspektor sanitarny przed wydaniem decyzji uzna, że materiał dowodowy jest niewystarczający do wydania decyzji, może żądać od lekarza, który wydał orzeczenie lekarskie, uzupełnienia orzeczenia lub wystąpić do jednostki orzeczniczej II stopnia o dodatkowe konsultacje oraz podjąć inne czynności niezbędne do uzupełnienia materiału dowodowego.

Tryb odwoławczy

Od decyzji właściwego państwowego powiatowego / wojewódzkiego inspektora sanitarnego odwołać się może zarówno pracownik, jak i pracodawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji do właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego / Głównego Inspektora Sanitarnego w Warszawie. Decyzja wydana przez właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego / Głównego Inspektora Sanitarnego w Warszawie jest ostateczna i przysługuje na nią skarga/sprzeciw do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego w terminie 30/14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Od wyroku właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni.

Kontakt do Oddziału Higieny Pracy i Nadzoru nad Chemikaliami
HP.wsse.katowice@sanepid.gov.pl

Materiały

Skierowanie na badanie w związku z podejrzeniem choroby zawodowej
SKIEROWANIE​_NA​_BADANIA​_W​_ZWIAZKU​_Z​_PODEJRZENIEM​_CHOROBY​_ZAWODOWEJ.pdf 0.03MB
Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej
ZGLOSZENIE​_PODEJRZENIA​_CHOROBY​_ZAWODOWEJ.pdf 0.11MB
Zawiadomienie o skutkach choroby zawodowej
ZAWIADOMIENIE​_O​_SKUTKACH​_CHOROBY​_ZAWODOWEJ.pdf 0.04MB
Karta oceny narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej
KARTA​_OCENY​_NARAZENIA​_ZAWODOWEGO​_W​_ZWIAZKU​_Z​_PODEJRZENIEM​_CHOROBY​_ZAWODOWEJ.pdf 0.14MB
Opinie o podmiotach leczniczych

W dniu 15 lipca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 960), która wprowadziła szereg zmian, w tym dotyczących opiniowania podmiotów leczniczych.

Podmioty lecznicze zostały zwolnione m.in. z obowiązku przedkładania organowi prowadzącemu rejestr opinii sanitarnej wydawanej w formie decyzji administracyjnej przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej (zarówno przy wpisie podmiotu do rejestru jak i wpisie zmian w rejestrze).

W miejsce ww. dokumentu, podmiot składa organowi prowadzącemu rejestr wyłącznie oświadczenie o spełnieniu warunków wykonywania działalności leczniczej, o którym mowa w art. 100 ust 2 ustawy o działalności leczniczej.

Ważne! Ustawodawca wprowadzając powyższą regulację nie zwolnił podmiotów leczniczych z obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych wyłącznie w pomieszczeniach odpowiadających wymaganiom określonym w art. 22 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 z późn. zm.).

Podmioty lecznicze zostały zwolnione jedynie z przedkładania stosownego dokumentu (potwierdzającego wykonanie powyższych obowiązków) podczas składania wniosków do organu prowadzącego rejestr.

Jednocześnie informuję, iż zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń wymaga zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej. Dokumentację projektową należy uzgodnić w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych z organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub rzeczoznawcą ds. sanitarno-higienicznych, w trybie art. 3 pkt 2a lub 34 ust. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Kontakt:

Oddział Higieny Komunalnej i Środowiska
WSSE w Katowicach
e-mail: HKIS.wsse.katowice@sanepid.gov.pl

Zgłoszenie użycia czynnika biologicznego w miejscu pracy

Szkodliwe czynniki biologiczne obejmują:

 • drobnoustroje komórkowe,
 • pasożyty wewnętrzne,
 • jednostki bezkomórkowe zdolne do replikacji lub przenoszenia materiału genetycznego, w tym zmodyfikowane genetycznie hodowle komórkowe, które mogą być przyczyną zakażenia, alergii lub zatrucia.

Klasyfikacja szkodliwych czynników biologicznych:

Grupa 1 zagrożenia - czynniki, przez które wywołanie chorób u ludzi jest mało prawdopodobne.

Grupa 2 zagrożenia - czynniki, które mogą wywoływać choroby u ludzi, mogą być niebezpieczne dla pracowników, ale rozprzestrzenienie ich w populacji ludzkiej jest mało prawdopodobne. Zazwyczaj istnieją w stosunku do nich skuteczne metody profilaktyki lub leczenia.

Grupa 3 zagrożenia - czynniki, które mogą wywoływać u ludzi ciężkie choroby, są niebezpieczne dla pracowników, a rozprzestrzenienie ich w populacji ludzkiej jest bardzo prawdopodobne; zazwyczaj istnieją w stosunku do nich skuteczne metody profilaktyki lub leczenia.

Grupa 3** - czynniki biologiczne, które stanowią ograniczone ryzyko zakażenia dla pracowników, ponieważ nie są zazwyczaj przenoszone drogą powietrzną.

Grupa 4 zagrożenia – czynniki, które wywołują u ludzi ciężkie choroby, są niebezpieczne dla pracowników, a ich rozprzestrzenienie w populacji ludzkiej jest bardzo prawdopodobne; zazwyczaj nie istnieją w stosunku do nich skuteczne metody profilaktyki lub leczenia.

Wykaz prac narażających pracowników na działanie szkodliwych czynników biologicznych:

 • praca w zakładach produkujących żywność,
 • praca w rolnictwie,
 • praca podczas, której dochodzi do kontaktu ze zwierzętami lub produktami pochodzenia zwierzęcego,
 • praca w jednostkach ochrony zdrowia,
 • praca w laboratoriach klinicznych, weterynaryjnych lub diagnostycznych,
 • praca w zakładach gospodarki odpadami,
 • praca przy oczyszczaniu ścieków,
 • praca w innych okolicznościach niż wyżej wymienione, podczas której jest potwierdzone narażenie na działanie czynników biologicznych.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 roku w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz.U. Nr 81 poz.716 z późn. zm.).

Obowiązki pracodawcy i wymagane dokumenty

1. Pracodawca jest obowiązany do stosowania wszelkich dostępnych środków eliminujących narażenie lub ograniczających stopień tego narażenia, zwanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia "środkami zapobiegawczymi". Przed wyborem środków zapobiegawczych pracodawca dokonuje oceny ryzyka zawodowego, na jakie jest lub może być narażony pracownik, uwzględniając w szczególności:

 • Klasyfikację i wykaz szkodliwych czynników biologicznych
 • Rodzaj, stopień oraz czas trwania narażenia pracownika na działanie poszczególnych szkodliwych czynników biologicznych
 • Informacje o potencjalnym działaniu alergizującym , lub toksycznym  szkodliwych czynników biologicznych
 • Informacje o chorobach, które mogą wystąpić w następstwie wykonywanej pracy
 • Informacje o stwierdzonych chorobach, które mają bezpośredni związek z wykonywaną pracą

2. Pracodawca jest obowiązany prowadzić rejestr pracowników narażonych na działanie szkodliwych czynników biologicznych zakwalifikowanych do grupy 3 lub 4 zagrożenia w formie elektronicznej lub księgi rejestrowej. W rejestrze pracowników  powinny być uwzględnione następujące informacje:

 • Stopień zagrożenia spowodowanego działaniem szkodliwych czynników biologicznych
 • Przewidywane awarie i wypadki związane z narażeniem na działanie szkodliwych czynników biologicznych,
 • Wynik przeprowadzonej oceny ryzyka z podaniem nazwy szkodliwych czynników biologicznych i grupy zagrożenia,
 • Liczby pracowników narażonych na działanie szkodliwych czynników biologicznych
 • Imię, nazwisko, stanowisko oraz numeru telefonu kontaktowego osoby odpowiedzialnej u pracodawcy za bezpieczeństwo i higienę pracy oraz ochronę zdrowia pracowników.

3. Pracodawca jest obowiązany prowadzić rejestr prac narażających pracowników na działanie szkodliwych czynników biologicznych zakwalifikowanych do grupy 3 lub 4 zagrożenia w formie elektronicznej lub księgi rejestrowej. W rejestrze prac powinny być uwzględnione następujące informacje:

 • Liczba pracowników wykonujących te prace,
 • Wykaz czynności, podczas których pracownik jest lub może być narażony na działanie szkodliwych czynników biologicznych,
 • Imię, nazwisko, stanowisko oraz telefon kontaktowy pracodawcy lub osoby przez niego upoważnionej do nadzoru w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • unikania stosowania szkodliwych czynników biologicznych (jeżeli rodzaj prowadzonej działalności na to pozwala).

4. Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom systematycznego szkolenia w trybie określonym w przepisach w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie pracowników powinno uwzględniać zagadnienia dotyczące:

 • potencjalnego zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników spowodowanego działaniem szkodliwych czynników biologicznych,
 • środków, które należy podjąć w celu zapobiegania zagrożeniom spowodowanym działaniem szkodliwych czynników biologicznych,
 • wymagań higieniczno-sanitarnych,
 • wyposażenia i stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
 • działań, które pracownicy powinni podjąć w razie wystąpienia awarii lub wypadków.

5. Pracodawca ma obowiązek informowania właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o użyciu szkodliwych czynników biologicznych w celach naukowo-badawczych lub przemysłowych.

Informację należy przekazać właściwemu inspektorowi sanitarnemu:

 • co najmniej 30 dni przed dniem użycia po raz pierwszy szkodliwego czynnika biologicznego zakwalifikowanego do grupy 2-4 zagrożenia,
 • w każdym przypadku, gdy zachodzą istotne zmiany mające znaczenie dla bezpieczeństwa i zdrowia pracownika w miejscu pracy,
 • w ciągu 30 dni po zakończeniu działalności przez przedsiębiorstwo lub zakład,
 • niezwłocznie, w przypadku każdej awarii lub wypadku, które mogły spowodować uwolnienie się szkodliwego czynnika biologicznego zakwalifikowanego do grupy 2-4 zagrożenia.

Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:

 • nazwę i adres zakładu oraz rodzaj prowadzonej działalności;
 • komórkę organizacyjną lub stanowisko pracy, w którym występuje narażenie objęte zgłoszeniem;
 • imię, nazwisko, stanowisko służbowe oraz numer telefonu kontaktowego osoby odpowiedzialnej u pracodawcy za bezpieczeństwo i higienę pracy oraz ochronę zdrowia pracowników;
 • wynik przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego z podaniem nazwy szkodliwego czynnika biologicznego i grupy zagrożenia, rodzaju wykonywanej pracy i czasu narażenia;
 • przewidywane środki zapobiegawcze;
 • liczbę narażonych pracowników.

Kontakt do Oddziału Higieny Pracy i Nadzoru nad Chemikaliami:
e-mail: hp.wsse.katowice@sanepid.gov.pl

Materiały

Czynniki biologiczne w środowisku pracy - formularz
FORMULARZ​_ZGLOSZENIA​_UZYCIA​_CZYNNIKA​_BIOLOGICZNEGO​_W​_SRODOWISKU​_PRACY.pdf 0.04MB
Zgłoszenie użycia czynnika rakotwórczego w miejscu pracy

Czynniki rakotwórcze

Czynniki rakotwórcze inaczej kancerogeny to liczne, rozpowszechnione w środowisku czynniki, wywołujące w żywych organizmach rozwój procesów nowotworowych.

Czynniki środowiska pracy, które są czynnikami etiologicznymi nowotworów, nazwano kancerogenami zawodowymi.

Wykaz substancji chemicznych, mieszanin, czynników lub procesów technologicznych

1. Substancje chemiczne zaklasyfikowane jako rakotwórcze lub mutagenne:
a. kategorii 1A lub 1B zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. (CLP) (Dz. Urz. UE z 2008r. L 353);
b. kategorii 1 lub 2 zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2019, poz. 1225).

2. Mieszaniny zawierające substancje wymienione w pkt. 1 w stężeniach powodujących klasyfikację mieszaniny jako rakotwórczej lub mutagennej:
a. kategorii 1A lub 1B zgodnie z rozporządzeniem, o którym mowa w pkt. 1a;
b. kategorii 1 lub 2 zgodnie z przepisami, których mowa w pkt. 1b.

3. Czynniki o działaniu rakotwórczym lub mutagennym – czynniki fizyczne – promieniowanie jonizujące.

4. Procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym:
a. produkcja auraminy;
b. procesy technologiczne związane z narażeniem na działanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, obecnych w sadzy węglowej, smołach węglowych i pakach węglowych;
c. procesy technologiczne związane z narażeniem na działanie pyłów, dymów i aerozoli tworzących się podczas rafinacji niklu i jego związków;
d. produkcja alkoholu izopropylowego metodą mocnych kwasów;
e. prace związane z narażeniem na pył drewna twardego.

Podstawa prawna

1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz.U. 2016 poz. 1117)
2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U.2011, Nr 33, poz.166 z późn. zm.).

Obowiązki pracodawcy i wymagane dokumenty

 1. Informować pracownika o opakowaniu, zbiorniku i instalacji zawierających substancje chemiczne, ich mieszaniny lub czynniki o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, a także o wymaganiach dotyczących oznakowania i znakach ostrzegawczych;
 2. Przeprowadzać okresowe szkolenia pracownika w zakresie:

a) ryzyka dla zdrowia, jakie wynika z oceny narażenia na działanie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym i dodatkowego ryzyka wynikającego z palenia tytoniu, oraz środków ostrożności, które powinny być podejmowane w celu ograniczenia tego narażenia,
b) wymagań higienicznych, które powinny być spełnione w celu ograniczenia narażenia na działanie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym,
c) konieczności używania środków ochrony indywidualnej, w tym odzieży ochronnej,
d) działań zapobiegających wypadkom oraz działań koniecznych do podjęcia przez pracowników, w tym pracowników pełniących obowiązki ratownicze, podczas działań ratowniczych oraz wypadków.

3. Zapewnić udział pracowników lub ich przedstawicieli w projektowaniu i realizacji działań zapobiegających narażeniu na działanie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym lub ograniczających poziom tego narażenia;

4. Umożliwić pracownikom i ich przedstawicielom kontrolę stosowania wymagań określonych w rozporządzeniu oraz w innych przepisach regulujących zasady bezpieczeństwa i higieny pracy;

5. Prowadzi rejestr prac, których wykonywanie powoduje konieczność pozostawania w kontakcie z substancjami chemicznymi, ich mieszaninami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym;

6. Prowadzić rejestr pracowników narażonych na działanie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym i przechowywać go przez okres 40 lat po ustaniu narażenia, a w przypadku likwidacji zakładu pracy - przekazać właściwemu państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu;

7. Przeprowadzić  pomiary stężeń czynników o działaniu rakotwórczym lub mutagennym

 • w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności;
 • co najmniej 1 raz na 6 miesięcy, jeśli wynik ostatniego pomiaru mieścił się w przedziale od 0,1 do 0,5 NDS;
 • co najmniej 1 raz na 3 miesiące, jeśli wynik ostatniego pomiaru przekroczył wartość 0,5 NDS;
 • w każdym przypadku wprowadzenia zmiany w warunkach występowania tych czynników.

8. Przekazywać corocznie do dnia 15 stycznia oraz niezwłocznie po rozpoczęciu działalności informacji o substancjach chemicznych, ich mieszaninach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym właściwemu państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu oraz właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy.

Kontakt do Oddziału Higieny Pracy i Nadzoru nad Chemikaliami
e-mail HP.wsse.katowice@sanepid.gov.pl

Materiały

Formularz zgłoszenia informacji o substancjach chemicznych, ich mieszaninach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym i mutagennym
Formularz.pdf 0.12MB
Lista rzeczoznawców do spraw sanitarno-higienicznych w województwie śląskim
Jakie działania powinien podjąć inwestor przed planowanym uruchomieniem obiektu/lokalu
 1. W związku z planowaniem zamierzenia inwestycyjnego inwestor powinien zlecić wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy lub zmiany sposobu użytkowania obiektu/lokalu, osobie posiadającej stosowne uprawnienia.
 2. Przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane rozumie się:
 • podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej  warunki:  bezpieczeństwa  pożarowego,  powodziowego,  pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń;
 • podjęcie  w obiekcie  budowlanym  lub  jego  części  działalności  zaliczanej  do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy  z dnia  3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
 1. Zmiana sposobu użytkowania wymaga zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.
 2. Dokumentacja projektowa obiektu/lokalu powinna uwzględniać wymagania obowiązujących przepisów.
 3. W przypadku braku możliwości spełnienia przepisów techniczno-budowlanych należy zwrócić się do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach o wydanie zgody  w odpowiednim zakresie.

Wzory wniosków dotyczących odstępstw, uzgodnienia wskazań ekspertyzy technicznej oraz opinii w sprawie odległości miejsc składowania odpadów stałych (z wytycznymi) (do pobrania poniżej)

 1. Dokumentację projektową należy uzgodnić w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych z organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub rzeczoznawcą ds. sanitarnohigienicznych, w trybie art. 3 pkt 2 a, 34 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 2. Po wykonaniu prac budowlanych zgodnie z uzgodnioną dokumentacją projektową, należy zgłosić obiekt do odbioru do właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W przypadku, gdy wydane było pozwolenie na budowę obiektu należy powiadomić o zakończeniu robót budowlanych i zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu.
 3. Podczas kontroli pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej sprawdzają zgodność wykonania obiektu z dokumentacją projektową i przepisami.

Przepisy m.in.:

 • Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

Materiały

Wykaz obowiązujących przepisów prawnych
Wykaz​_obowiązujących​_przepisów​_prawnych.pdf 0.15MB
Wniosek w sprawieodległości usytuowania miejsc składowania odpadów stałych
Wniosek​_w​_sprawie​_odległości​_usytuowania​_miejsc​_składowania​_odpadów​_stałych-2023.docx 0.03MB
Wniosek w sprawie oświetlenia pomieszczeń
Wniosek​_w​_sprawie​_oświetlenia​_pomieszczeń.docx 0.03MB
Wniosek w sprawie uzgodnienia wskazań ekspertyzy technicznej
Wniosek​_w​_sprawie​_uzgodnienia​_wskazań​_ekspertyzy​_technicznej.docx 0.03MB
Wniosek w sprawie wysokości pomieszczeń
Wniosek​_w​_sprawie​_wysokości​_pomieszczeń.docx 0.03MB
Wniosek w sprawie zagłębienia pomieszczeń podmiotów leczniczych
Wniosek​_w​_sprawie​_zagłębienia​_pomieszczeń​_podmiotów​_leczniczych.docx 0.03MB
Wniosek w sprawie zagłębienia pomieszczeń
Wniosek​_w​_sprawie​_zagłębienia​_pomieszczeń.docx 0.03MB

Wniosek o udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych powinien zawierać:

 • adres Wnioskodawcy – Inwestora,
 • adres Pełnomocnika Inwestora jeśli występuje,
 • pełnomocnictwo,
 • czytelny podpis Wnioskodawcy lub Pełnomocnika,
 • dokładny adres inwestycji,
 • kontakt telefoniczny,
 • NIP (do wystawienia decyzji płatniczej),
 • dane płatnika,
 • wykaz pomieszczeń objętych odstępstwem,
 • informację czy przedmiotowe pomieszczenia będą lub są usytuowane w: - istniejącym obiekcie budowlanym, który posiada pozwolenie na użytkowanie, - istniejącym obiekcie budowlanym, dla którego inwestor chce zmienić sposób użytkowania, - nowo projektowanym obiekcie budowlanym,
 • zakres odstępstwa: np. od wysokości, zagłębienia, oświetlenia (osobne wnioski),
 • krótki opis działalności,
 • rodzaj i czas wykonywanej pracy, liczbę osób przebywających w danym pomieszczeniu,
 • stan techniczny pomieszczeń,
 • odpowiednio do rodzaju wymaganej zgody – informację na temat występujących czynników uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia (jeśli takie występują), zastosowanej wentylacji  pomieszczeń, oświetlenia dziennego (stosunek powierzchni okien do powierzchni podłogi), usytuowania pomieszczeń w stosunku do terenu urządzonego przy budynku,
 • uzasadnienie zastosowanych rozwiązań powodujących konieczność odstąpienia od wymagań higienicznych i zdrowotnych określonych w przepisach techniczno-budowlanych i bhp,
 • wskazanie rozwiązań minimalizujących uciążliwości związane z niespełnieniem przepisów,
 • przekrój i rzut kondygnacji z zaznaczeniem wnioskowanych pomieszczeń wykonanych przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia.

Uwaga:

Organa Państwowej Inspekcji Sanitarnej zastrzegają sobie prawo możliwości zobowiązania inwestora do przedstawienia dodatkowych informacji, innych niż wymienione w załączniku jeśli uzna, że są one niezbędne do wydania stosownego stanowiska.

Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawach o odstępstwo od wysokości, oświetlenia oraz zagłębienia nie jest formą wyrażenia zgody w przedmiotowych sprawach.

Termin załatwienia sprawy:

Wnioski, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, są rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Tryb odwołania:

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Głównego Inspektora Sanitarnego w Warszawie za pośrednictwem Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego ul. Raciborska 39, 40-074 Katowice, w terminie 14 dni liczonym od dnia doręczenia decyzji.

Opłaty:

Za kontrolę sanitarną i wydanie decyzji (opinii sanitarnej), w związku ze sprawowaniem zapobiegawczego nadzoru sanitarnego - zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej - pobierana jest opłata zgodnie z cennikiem obowiązującym w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach. Opłatę ponosi osoba lub jednostka organizacyjna obowiązana do przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych.

Kontakt:

Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
WSSE w Katowicach
e-mail: NZ.wsse.katowice@sanepid.gov.pl

Miejsce złożenia dokumentów:

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach, ul. Raciborska 39, 40-074 Katowice, Kancelaria, pok. nr 5 (parter)

Wniosek o udzielenie zgody na zagłębienie pomieszczeń podmiotów leczniczych poniżej poziomu terenu, w trybie § 14 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą powinien zawierać:

 • adres Wnioskodawcy – Inwestora,
 • adres Pełnomocnika Inwestora jeśli występuje,
 • pełnomocnictwo,
 • czytelny podpis Wnioskodawcy lub Pełnomocnika,
 • dokładny adres inwestycji,
 • kontakt telefoniczny,
 • NIP (do wystawienia decyzji płatniczej),
 • dane płatnika,
 • wykaz pomieszczeń objętych odstępstwem,
 • informację czy przedmiotowe pomieszczenia będą lub są usytuowane w:
 • istniejącym obiekcie budowlanym, który posiada pozwolenie na użytkowanie,
 • istniejącym obiekcie budowlanym, dla którego inwestor chce zmienić sposób użytkowania,
 • nowo projektowanym obiekcie budowlanym,
 • zakres odstępstwa,
 • krótki opis działalności,
 • stan techniczny pomieszczeń,
 • informację na temat funkcji pomieszczenia (diagnostyczne, terapeutyczne, magazynowe, pomocnicze), rodzaju występujących czynników uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia (jeśli takie występują), zastosowanej wentylacji  pomieszczeń, oświetlenia dziennego (stosunek powierzchni okien do powierzchni podłogi), zagłębienia pomieszczeń w stosunku do terenu urządzonego przy budynku,
 • rodzaj i czas wykonywanej pracy, liczbę osób przebywających w danym pomieszczeniu,
 • uzasadnienie zastosowanych rozwiązań powodujących konieczność lokalizacji pomieszczeń będących przedmiotem wniosku poniżej poziomu terenu,
 • wskazanie rozwiązań minimalizujących uciążliwości związane z niespełnieniem przepisów,
 • przekrój i rzut kondygnacji z zaznaczeniem wnioskowanych pomieszczeń, wykonanych
  przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia.

Uwaga:

Organa Państwowej Inspekcji Sanitarnej zastrzegają sobie prawo możliwości zobowiązania inwestora
do przedstawienia dodatkowych informacji, innych niż wymienione w załączniku jeśli uzna, że są one niezbędne do wydania stosownego stanowiska.

Termin załatwienia sprawy:

Wnioski, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
są rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Tryb odwołania:

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Głównego Inspektora Sanitarnego w Warszawie za pośrednictwem Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego ul. Raciborska 39, 40-074 Katowice, w terminie 14 dni liczonym od dnia doręczenia decyzji

Opłaty:

Za kontrolę sanitarną i wydanie decyzji (opinii sanitarnej), w związku ze sprawowaniem zapobiegawczego nadzoru sanitarnego - zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej - pobierana jest opłata zgodnie z cennikiem obowiązującym w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach. Opłatę ponosi osoba lub jednostka organizacyjna obowiązana do przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych.

Kontakt:

Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
WSSE w Katowicach
e-mail: NZ.wsse.katowice@sanepid.gov.pl

Miejsce złożenia dokumentów:

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach, ul. Raciborska 39, 40-074 Katowice, Kancelaria, pok. nr 5 (parter)

Informacja na temat Systemu Informacyjnego o Instalacjach Wytwarzających Promieniowanie Elektromagnetyczne (SI2PEM)

W lipcu 2021r. został uruchomiony System Informacyjny o Instalacjach Wytwarzających Promieniowanie Elektromagnetyczne (SI2PEM).

System SI2PEM został zrealizowany przez Instytut Łączności (Państwowy Instytut Badawczy) we współpracy z KPRM.  Przy jego pomocy każdy obywatel może sprawdzić poziom natężenia pola elektromagnetycznego generowanego przez stacje bazowe telefonii komórkoweji telewizji naziemnej w dowolnym miejscu w Polsce.

System SI2PEM dostępny jest pod adresem www.si2pem.gov.pl. Po wejściu na stronę można na interaktywnej mapie Polski zobaczyć wyniki pomiarów pola elektromagnetycznego (PEM) dla dowolnej lokalizacji z dokładnością do 1 metra kwadratowego. Mapa PEM przedstawia położenie stacji bazowych telefonii komórkowej i nadajników DVB-T na terenie Polski oraz wyniki pomiarów pola elektromagnetycznego (PEM) wykonywanych w ich otoczeniu. Wszystkie pomiary PEM realizowane są przez akredytowane laboratoria  przy uwzględnieniu następujących regulacji prawnych określających dopuszczalne wartości poziomów PEM w środowisku oraz sposoby sprawdzania ich dotrzymania:

- rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2020 r., poz. 258),

- rozporządzenie Ministra Zdrowia dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 roku, poz. 2448).

Materiały

Ulotka pt. Bezpieczny telefon
Ulotka​_bezpieczny​_telefon.pdf 1.16MB
{"register":{"columns":[]}}