W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Wiza typu D – złożenie wniosku

Gdzie załatwisz sprawę?

Masz możliwość złożenia wniosku w jednym z Punktów Przyjmowania Wniosków Wizowych (PPWW), których listę znajdziesz poniżej. 

Udać się do wybranego podczas rezerwacji terminu Punktu Przyjmowania Wniosków Wizowych.

DANE TELEADRESOWE PPWW:

MIŃSKI OKRĘG KONSULARNY

1. Mińsk (220050)​​​​, ul. Bobrujskaja 6, Centrum Handlowe „Galileo”, 5 piętro

2. Homel (246000), ul. Puszkina 2, Centrum Biznesowe “Pushkin Plaza”,

3. Mohylew (212002), ul. Czajkowskiego 11, Centrum Biznesowe "Brix".

BRZESKI OKRĘG KONSULARNY

1. Brześć (224000), 1. ul. Moskiewska 208А-1, Centrum Handlowe “Domus”, 2 piętro

2. Pińsk (225710), ul. Pierwomajskaja 176a

3. Baranowicze (225411), ul. Kirowa 101/1

GRODZIEŃSKI OKRĘG KONSULARNY

1. Grodno (230000), ul. Maksima Gorkiego 87B,

2. Lida (231300), ul. Radiuka 2a,

Skorzystanie z pośrednictwa usługodawcy zewnętrznego wiąże się z koniecznością uiszczenia dodatkowej, obowiązkowej opłaty serwisowej (oprócz należnej konsulatowi opłaty za rozpatrzenie wniosku wizowego) w walucie białoruskiej (BYN) stanowiącej równowartość  11 EURO od każdego wniosku wizowego.

Skorzystanie z usług dodatkowych usługodawcy zewnętrznego ma charakter wyłącznie dobrowolny.

Czy musisz składać dokumenty osobiście?

W zależności od wybranej ścieżki, wniosek możesz złożyć osobiście lub korespondencyjnie (dot. wybranych rodzajów wiz).

Jak umówisz się na spotkanie?

Aby złożyć wniosek w PPWW, umów się na spotkanie za pośrednictwem poczty elektronicznej centrum wizowego lub strony internetowej:

Rezerwacji terminu na złożenie dokumentów wizowych w Punktach Przyjmowania Wniosków Wizowych można dokonać na dwa sposoby:

Zwracamy uwagę,ze urzedy konsularne nie pośredniczą w umawianiu spotkań w PPWW.

Jakie dokumenty musisz złożyć?
 1. Wypełniony w systemie e-konsulat, wydrukowany i podpisany formularz wizowy;
 2. Kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm. Zdjęcie powinno być:
  1. ostre, wykonane na białym tle i wydrukowane na papierze wysokiej jakości,
  2. nie starsze niż 6 miesięcy,
  3. zrobione na wprost, pokazujące wyraźnie oczy i twarz z obu stron od czubka głowy do górnej części barków tak, aby twarz zajmowała 70-80% zdjęcia. Do fotografii należy zdjąć nakrycie głowy.
 3. Paszport wydany w ciągu ostatnich 10 lat, ważny co najmniej 3 miesiące od daty planowanego powrotu, posiadający minimum 2 wolne strony przeznaczone na wizy.  
 4. Kopia strony w paszporcie, na której znajdują się dane osobowe i zdjęcie.
 5. Osoba ubiegająca się o wydanie wizy krajowej składa osobiście dokument potwierdzający posiadanie podróżnego ubezpieczenia medycznego, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 lit. a lub dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Podróżne ubezpieczenie medyczne o kwocie ubezpieczenia nie niższej niż 30 000 EUR musi być ważne przez okres planowanego pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pokrywać wszelkie wydatki, które mogą wyniknąć podczas pobytu na tym terytorium w związku z koniecznością podróży powrotnej z powodów medycznych, potrzebą pilnej pomocy medycznej, nagłym leczeniem szpitalnym lub ze śmiercią, w którym ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia kosztów udzielonych ubezpieczonemu świadczeń zdrowotnych bezpośrednio na rzecz podmiotu udzielającego takich świadczeń, na podstawie wystawionego przez ten podmiot rachunku.  Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/wizy --> w zakładce: Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o ubezpieczycielach i oferowanych przez nich ubezpieczeniach, spełniających warunki, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 lit. a i ust. 1b ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.
 6. Kopia dokumentu tożsamości potwierdzającego legalne zamieszkanie na terenie okręgu konsularnego placówki, w której ubiegasz się o wizę. Zezwolenie na pobyt określone prawem Republiki Białorusi (w przypadku obcokrajowców przebywających w Republice Białorusi).
 7. Potwierdzenie posiadania środków finansowych w formie ustalonej przez placówkę.
 8. Dokument potwierdzający zakwaterowanie (np. oficjalne zaproszenie lub rezerwacja hotelu).
 9. Dokumenty potwierdzające cel pobytu na terytorium RP.

Dodatkowo, przy wnioskach wizowych dla osób niepełnoletnich przedstaw:

- Pisemną, poświadczoną notarialnie zgodę rodzica/rodziców na złożenie wniosku wizowego. Jeżeli jest tylko jeden opiekun, należy to udokumentować, przedkładając akt urodzenia, orzeczenie sądowe o przyznaniu wyłącznej władzy rodzicielskiej lub akt zgonu drugiego rodzica;

- Paszporty rodziców – oryginał i kopia;

- Akt urodzenia – oryginał i kopia.

Jeśli dziecko jest wpisane do paszportu rodzica lub opiekuna prawnego – złóż oddzielny wniosek wizowy. Wiza zostanie wklejona do paszportu rodzica lub opiekuna prawnego.

Pamiętaj:

- Wniosek o wizę musisz składać w placówce dyplomatycznej, której okręg konsularny obejmuje miejsce Twojego stałego zamieszkania. 

- Z reguły wyżej wymienione dokumenty są wystarczające do wydania decyzji, ale konsul może poprosić o dodatkową dokumentację.

- Konsul ma prawo zaprosić aplikującego o wizę na rozmowę do urzędu.

- Wizy typu D pozwalają na przebywanie w innych krajach strefy Schengen przez 90 dni w każdym 180-dniowym okresie. Oznacza to, że możesz przebywać legalnie w strefie Schengen, wyłącznie jeśli w okresie ostatnich 180 dni Twój pobyt w krajach strefy nie przekroczył 90 dni.  

- Wiza typu D może zostać wydana z maksymalnie rocznym okresem ważności.

- Pamiętaj, że wiza nie gwarantuje wjazdu na terytorium Polski – ostateczną decyzję zawsze podejmuje Straż Graniczna.


UWAGA

Zgodnie z art. 65 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach, konsul wydaje decyzję o odmowie wydania wizy jeśli cudzoziemiec nie posiada ważnego ubezpieczenia zdrowotnego lub medycznego, o których mowa w art. 25 wyżej cytowanej ustawy.

Wymogi dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego lub medycznego mogą różnić się w zależności od celu wyjazdu i są oznaczone *.


WYKAZ DOKUMENTÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH, KTÓRE POWINNY PRZEDSTAWIĆ OSOBY MAŁOLETNIE

- akt urodzenia;

- notarialnie poświadczona zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, który nie podpisywał wniosku wizowego na wyjazd osoby małoletniej z Białorusi (oryginał i kopia). W przypadku obecności obojga rodziców/opiekunów prawnych przy składaniu wniosku wizowego od osoby niepełnoletniej nie jest wymagana poświadczona notarialnie zgoda na wyjazd. Aby pobrać formularz zgody rodziców na wyjazd dziecka w takich przypadkach  (do pobrania poniżej);

- jeżeli osoba małoletnia podróżuję bez obojga rodziców (na przykład z grupą szkolną) – zgoda obojga rodziców na wyjazd osoby małoletniej z Białorusi sporządzona przez notariusza;

- jeżeli osoba małoletnia ma tylko jednego opiekuna, należy przedstawić stosowny dokument (orzeczenie sądowe o przyznaniu wyłącznej władzy rodzicielskiej, akt zgonu lub inny dokument); 

- w przypadku małoletnich podróżujących jako osoby towarzyszące rodzicom, wymagana jest kserokopia ważnej wizy rodziców.


DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE GŁÓWNY CEL PODRÓŻY DLA APLIKUJĄCYCH O WIZĘ KRAJOWĄ

 • Wykonywanie pracy na podstawie wpisanego do ewidencji "Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi" 

 - wpisane do ewidencji oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi;

Uwaga:

1. W przypadku wiz do pracy wymaga się nabycia ubezpieczenia na wszystkie dni pobytu. 

2. Wizy w celu wykonywania pracy przez cudzoziemca wydaje lub odmawia ich wydania konsul właściwy ze względu na państwo stałego zamieszkania cudzoziemca, a w przypadku cudzoziemca przebywającego legalnie na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej – konsul, którego siedziba znajduje się w danym państwie, o ile cudzoziemiec uzasadnił złożenie wniosku poza państwem stałego zamieszkania.

3. Na podstawie oświadczenia wiza wydawana jest wyłącznie osobie w nim wymienionej. 

 • Wykonywanie pracy sezonowej w okresie nieprzekraczającym 9 miesięcy w roku kalendarzowym  (o której mowa w art. 88 ust.2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)

- zaświadczenie o wpisaniu wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej, o którym mowa w art. 88p ust. 1 pkt 2 tej ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

Uwaga:

1. W przypadku wiz do pracy wymaga się nabycia ubezpieczenia na wszystkie dni pobytu. 

2. Wizy w celu wykonywania pracy przez cudzoziemca wydaje lub odmawia ich wydania konsul właściwy ze względu na państwo stałego zamieszkania cudzoziemca, a w przypadku cudzoziemca przebywającego legalnie na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej – konsul, którego siedziba znajduje się w danym państwie, o ile cudzoziemiec uzasadnił złożenie wniosku poza państwem stałego zamieszkania.

3. Na podstawie zaświadczenia wiza wydawana jest wyłącznie osobie w nim wymienionej

 

 • Wykonywanie pracy innej niz określona w art. 60 Ust.1 Pkt 5 i 5a Ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (m.in. dla posiadaczy zezwoleń na wykonywanie pracy na terytorium RP)

- oryginał i kopia zezwolenia na pracę w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 43a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, chyba że zezwolenie to nie jest wymagane;

Uwaga:

1. W przypadku wiz do pracy wymaga się nabycia ubezpieczenia na wszystkie dni pobytu. 

2. Wizy w celu wykonywania pracy przez cudzoziemca wydaje lub odmawia ich wydania konsul właściwy ze względu na państwo stałego zamieszkania cudzoziemca, a w przypadku cudzoziemca przebywającego legalnie na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej – konsul, którego siedziba znajduje się w danym państwie, o ile cudzoziemiec uzasadnił złożenie wniosku poza państwem stałego zamieszkania.

3. Wizę wydaje się wyłącznie osobie wymienionej w dokumencie potwierdzającym prawo do pracy.  

 

 • Pełnienie funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji 

Kopia zaświadczenia o wpisaniu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego;

Na podstawie wpisu do Rejestru wizy udzielane są na okres 180 dni w okresie 12 miesięcy. Na podstawie wpisu do Rejestru osoby mogą ubiegać się o wizy powyżej 180 dni jedynie na podstawie zezwolenia na pracę.

Na podstawie wpisu do Rejestru mogą wnioskować tylko o wizy Schengen współmałżonek i dzieci osoby wymienionej w Rejestrze.

 

 • Wiza w celu odbycia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo kształcenia się w szkole doktorskiej lub odbycia kursu przygotowawczego do podjęcia nauki na studiach ("Student")

Cudzoziemiec ubiegając się o wizę krajową z adnotacją „student” , aby uzasadnić cel podróży przedkłada:

1. Zaświadczenie jednostki prowadzącej studia o przyjęciu na studia lub o kontynuacji studiów.

2. Dowód uiszczenia opłaty, jeżeli podejmuje lub kontynuuje studia odpłatne.

3. Dokument potwierdzający, że posiada wystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania i podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, oraz kosztów studiów.

Wizę z adnotacja „student” mogą uzyskać tylko studenci studiów stacjonarnych lub osoby udające się do Polski w celu odbycia kursu przygotowawczego do podjęcia nauki na studiach.

Konsul jest uprawniony do oceny, czy znajomość języka, w którym mają odbywać się studia posiadana przez cudzoziemca pozwoli mu na podjęcie kształcenia.

Jeżeli do wniosku nie zostały dołączone wszystkie dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych zawartych we wniosku i okoliczności uzasadniających ubieganie się o wydanie tej wizy, wnioskodawcy przysługuje prawo do ich uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Wniosek o wydanie ww. wizy może być rozpatrywany do 60 dni.

 

Cudzoziemiec mający zamiar studiować w Polsce dołącza do wniosku wizowego:

a) zaświadczenie jednostki prowadzącej studia o przyjęciu na studia lub kontynuacji studiów,

b) dowód uiszczenia opłaty, jeżeli podejmuje lub kontynuuje studia odpłatne (informacja o odpłatności figuruje na zaświadczeniu),

c) dokument potwierdzający, że posiada wystarczające środki na pokrycie kosztów utrzymania i podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd oraz kosztów studiów,

d) posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub podróżnego ubezpieczenia medycznego.

 

Cudzoziemiec musi przedstawić środki finansowe, na pokrycie wszystkich trzech komponentów, przez cały okres ważności wizy.

Na koszty utrzymania (AD pkt. c) w Polsce składają się:

1. Stała i jednorazowa kwota zapewniająca możliwość odbycia podroży powrotnej do państwa, z którego przybył cudzoziemiec, w wysokości:

200 złotych, jeżeli przybył z państwa sąsiadującego z Rzecząpospolitą Polską,

500 złotych, jeżeli przybył z państwa członkowskiego Unii Europejskiej niesąsiadującego z Rzecząpospolitą Polską lub z państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub z Konfederacji Szwajcarskiej,

2500 złotych, jeżeli przybył z innego państwa.

2. Środki pokrywające koszty zamieszkania w czasie studiów (np. zaświadczenie z akademika, umowa wynajmu mieszkania itd.).

3. Kwota 701 zł (lub 528 w przypadku kiedy student nie będzie przebywał w Polsce sam lecz z rodziną) miesięcznie jako kwota zapewniająca, że student nie będzie miał prawa korzystać w Polsce za świadczeń z pomocy społecznej.

 

Dokumentami mogącymi potwierdzić posiadanie wystarczających środków finansowych są:

1. czek podróżny;

2. zaświadczenie o wysokości limitu na karcie kredytowej wydane przez bank, który wystawił kartę kredytową;

3. zaświadczenie o posiadaniu środków pieniężnych w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

4. dokument potwierdzający przyznanie stypendium krajowego lub zagranicznego;

5. zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków.

 

Dopuszczalne jest aby dokumenty wymienione w punkcie 3 (za wyjątkiem stypendium i czeku podróżnego) były wystawione na inną osobę niż wnioskodawca (nie musi być to rodzina). W takim przypadku konieczne będzie dołączenie notarialnie poświadczonego „listu sponsorskiego” Przykładowo: rodzice lub fundacja zapewniają w liście sponsorskim, że pokryją koszty utrzymania studenta i dołączając jednocześnie dokument potwierdzający, że posiadają odpowiednie środku finansowe. 

Posiadanie wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania może być udokumentowane zaświadczeniem o zatrudnieniu i wysokości zarobków (par. 3 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra SWiA z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie wysokości środków finansowych, jakie musi posiadać cudzoziemiec podejmujący lub kontynuujący studia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).

Zaświadczenie takie może dotyczyć osoby, która zobowiązała się do pokrywania kosztów utrzymania studenta podczas pobytu w Polsce (np. rodzica lub rodziców). W takim przypadku wraz z zaświadczeniem konieczne jest przedstawienie tzw. listu sponsorskiego. 

W przypadku, kiedy dokumentem potwierdzającym posiadanie przez studenta odpowiednich środków finansowych jest zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków (studenta lub sponsora), wystarczające jest okazanie zaświadczenia o wysokości miesięcznych zarobków, jeśli wysokość comiesięcznych zarobków wystarczy na pokrycie rocznych kosztów studiów

 

 • Wiza w celu prowadzenia badan naukowych lub prac rozwojowych ("Naukowiec")

Cudzoziemiec ubiegając się o wizę krajową z adnotacją „naukowiec”, aby uzasadnić cel podróży przedkłada:

Umowę o przyjęciu cudzoziemca w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych zawartą z jednostką naukową mającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenia lub inną umowę cywilną prawną. Umowa taka określa:

1. tytuł lub cel badań naukowych lub prac rozwojowych lub ich przedmiot,

2. zobowiązanie naukowca do uczestniczenia w prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych,

3. zobowiązanie jednostki naukowej do zapewnienia naukowcowi warunków do zrealizowania jego zobowiązania,

4. datę rozpoczęcia i zakończenia lub szacowany czas trwania badań naukowych lub prac rozwojowych,

5. wynagrodzenie naukowca oraz inne warunki jego pracy,

6. informację na temat planowanych badań naukowych lub prac rozwojowych na terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej.

- dokument potwierdzający, że posiada wystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania i kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, albo przedstawi dokumenty potwierdzające posiadanie tych środków.

- pisemne oświadczenie jednostki naukowej, w którym zobowiązuje się ona do zwrotu kosztów wydania i wykonania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, pokrytych z budżetu państwa przed upływem 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia umowy o przyjęciu cudzoziemca, jeżeli przesłanką wydania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu jest jego nielegalny pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeżeli do wniosku nie zostały dołączone wszystkie dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych zawartych we wniosku i okoliczności uzasadniających ubieganie się o wydanie tej wizy, wnioskodawcy przysługuje prawo do ich uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Wniosek o wydanie ww. wizy może być rozpatrywany do 60 dni.

 

 • Wiza w celu odbycia stażu ( "Stażysta")

Cudzoziemiec ubiegając się o wizę krajową z adnotacją „stażysta”, aby uzasadnić cel podróży przedkłada:

1. Dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych w ciągu 2 lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku lub dokument potwierdzający odbywanie poza granicami Unii Europejskiej studiów wyższych.

2. Dokument potwierdzający, że ma zapewnione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania.

3. Dokument potwierdzający, że posiada wystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania i podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkana albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, oraz kosztów odbywania stażu.

4. Pisemne oświadczenie organizatora stażu, w którym zobowiązuje się on do poniesienia kosztów związanych z wydaniem i wykonaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu.

5. Umowę zawartą w formie pisemnej z organizatorem stażu na podstawie której będzie odbywał staż. Umowa ta określa:

- opis programu stażu, zawierający informacje o jego celu edukacyjnym lub składnikach edukacyjnych, szkoleniu teoretycznym i praktycznym, stanowisku, na którym będzie odbywać się staż, języku, w którym będzie odbywał się staż, poziomie biegłości językowej niezbędnej do odbywania stażu, zakresie i rodzaju wykonywanych zadań, zakresie wiedzy, umiejętności praktycznych i doświadczenia zawodowego, przewidzianych do nabycia w wyniku realizacji stażu.

- czas trwania stażu.

- warunki odbywania i nadzorowania stażu, w tym określenie miejsca wykonywania stażu oraz wyznaczenia opiekuna stażysty.

- godziny odbywania stażu.

- prawa i obowiązki stron dotyczące (pokrywania kosztów odbywania stażu, niezbędnych badań lekarskich, ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, dni wolnych oraz warunków rozwiązania umowy).

- sposób potwierdzenia zdobytej wiedzy, umiejętności praktycznych i doświadczania zawodowego.

- informację, że cudzoziemiec ukończył kurs języka polskiego lub innego języka, w którym odbywa się staż, lub odbywa taki kurs, na poziomie biegłości językowej niezbędnym do odbywania stażu.

Staż powinien być adekwatny do dziedziny i poziomu ukończonych lub odbywanych studiów.

Jeżeli do wniosku nie zostały dołączone wszystkie dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych zawartych we wniosku i okoliczności uzasadniających ubieganie się o wydanie tej wizy, wnioskodawcy przysługuje prawo do ich uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Wniosek o wydanie ww. wizy może być rozpatrywany do 60 dni.

 

 • Wiza w celu udziału w programie wolontariatu europejskiego ( "Wolontariusz')

Cudzoziemiec ubiegając się o wizę krajową z adnotacją „wolontariusz”, aby uzasadnić cel podróży przedkłada:

1. Dokument potwierdzający, że ma zapewnione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania.

2. Dokument potwierdzający, że posiada wystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania i podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd.

3. Umowę zawartą z jednostką organizacyjną, na rzecz której cudzoziemiec ma wykonywać świadczenia jako wolontariusz. Umowa ta określa:

- opis trwania wolontariatu

- czas trwania wolontariatu

- warunki odbywania i nadzorowania wolontariatu

- godziny wykonywania świadczeń

- środki na pokrycie kosztów utrzymania i zakwaterowania cudzoziemca i minimalną kwotę kieszonkowego otrzymywanego przez cudzoziemca

- szkolenia cudzoziemca, które są niezbędne do wykonywania świadczeń.

Jeżeli do wniosku nie zostały dołączone wszystkie dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych zawartych we wniosku i okoliczności uzasadniających ubieganie się o wydanie tej wizy, wnioskodawcy przysługuje prawo do ich uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Wniosek o wydanie ww. wizy może być rozpatrywany do 60 dni.

 

*W przypadku ubiegania się o wizę w celu odbycia studiów, kursów języka polskiego oraz kursów przygotowawczych  do podjęcia nauki w języku polskim, o których mowa w przepisach o szkolnictwie wyższym,  wymaga się nabycia ubezpieczenia na okres do czasu uzyskania uprawnień wynikających z potwierdzonego statusu.

W przypadkach odwiedzin przez bliskich członków rodzin ob. Białorusi przebywających w Polsce na podstawie wiz krajowych w celu odbycia studiów lub nauki osoby takie winny wnioskować o wizy Schengen (okres pobytu 90 dni w okresie 180 dni), przedkładając wraz z wnioskiem wizowym oraz pozostałymi dokumentami wymaganymi do otrzymania wizy Schengen pismo od władz uczelni potwierdzające fakt odbywania studiów lub nauki w Polsce.

Po ewentualnym otrzymaniu karty pobytu ob. Białorusi mogą samodzielnie zapraszać bliskich członków rodzin do odwiedzin, wnioskując o wizy Schengen lub wizy krajowe.

 

 • Korzystanie z uprawnień wynikających z posiadania Karty Polaka

- wniosek

W przypadku złożenia wniosku na podstawie Karty Polaka można aplikować wyłącznie o wizę krajową!

 • Wiza humanitarna

- celem uzyskania informacji o wymaganych dokumentach prosimy o bezpośredni kontakt z placówkami konsularnymi w Brześciu, Grodnie lub Mińsku.

 

Wyżej wskazane wykazy dokumentów nie są wyczerpujące. Konsul może zażądać od każdego wnioskodawcy dostarczenia dodatkowych dokumentów uwiarygodniających informacje podane we wniosku wizowym.

Ile zapłacisz?

Wizy Krajowe

Na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 01 października 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat konsularnych (Dz. U. poz. 1909) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 24 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat konsularnych (Dz. U. poz. 2084). podstawowa opłata za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy krajowej wynosi 80 EUR.

Uwaga:

Rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie obniżonych opłat konsularnych  od 1 stycznia 2023 od obywateli Białorusi wnioskujących o wizę krajową pobierana jest opłata w wysokości 35 EUR .

Z opłaty zwolnione są:

- osoby, które przedstawiły dokumenty potwierdzające konieczność swojej podróży z przyczyn humanitarnych

-dzieci poniżej 18. roku życia

-osoby biorące udział w działaniach naukowych, akademickich, kulturalnych i artystycznych, w tym programach uniwersyteckich i innych programach wymiany; -

-uczniowie, studenci, słuchacze studiów podyplomowych oraz towarzyszący im nauczyciele, którzy odbywają podróż w celu podjęcia nauki lub odbycia szkoleń, w tym w ramach programów wymiany oraz innych zajęć szkolnych;

-uczestnicy międzynarodowych imprez sportowych i osoby im towarzyszące w celach zawodowych;

-uczestnicy oficjalnych programów wymiany organizowanych przez miasta partnerskie i inne podmioty miejskie;

- przedstawiciele organizacji społeczeństwa obywatelskiego, którzy odbywają podróż w celu odbycia szkoleń, wzięcia udziału w seminariach i konferencjach, w tym w ramach programów wymiany;

-uczestnicy oficjalnych programów współpracy transgranicznej pomiędzy Białorusią a Unią;

- osoby niepełnosprawne i, w razie potrzeby, osoby im towarzyszące;

- osoby wnioskujące o wizę na podstawie Karty Polaka

- małżonkowie obywatela polskiego, jego małoletniego bezpośredniego zstępnego lub małoletniego bezpośredniego zstępnego jego małżonka, jego bezpośredniego wstępnego lub bezpośredniego wstępnego jego małżonka, jeżeli wstępny lub zstępny pozostaje na utrzymaniu obywatela polskiego lub jego małżonka

Opłata wizowa może także różnić się w przypadku istnienia umów dwustronnych regulujących tę kwestię odmiennie.     

W przypadku otrzymania decyzji odmownej opłata nie podlega zwrotowi

 

MIEJSCE UISZCZENIA OPŁATY WIZOWEJ ZA WNIOSKI ZŁOŻONE W WYDZIALE KONSULARNYM AMBASADAY  RP W MIŃSKU

Uwaga:

Opłatę wizową za wnioski złożone bezpośrednio w urzędzie konsularnym wnosimy wyłącznie w walucie EURO w gotówce.

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE OPŁATY WIZOWE MOŻNA DOKONYWAĆ JEDYNIE W ODDZIAŁACH MTBANKU

MIEJSCE UISZCZENIA OPŁATY WIZOWEJ ZA WNIOSKI ZŁOŻONE W KONSULACIE GENERALNYM RP W BRZEŚCIU
 
Opłaty konsularnej dokonuje się wyłącznie w oddziałach banku „Priorbank" w dniu składania dokumentów, na podstawie zlecenia opłaty wydanego w Konsulacie i kserokopii paszportu.

Adresy oddziałów banku „Priorbank” w obwodzie brzeskim:
 
Brześć (Брест),                                    ул. Пушкинская, 20;    б. Шевченко 6/1;ул. Катин Бор, 105
Biełojeziorsk(Белоозёрск),                  ул. Ленина 48
Kobryń (Кобрин),                                 ул. Октябрьская 7
Baranowicze (Барановичи),                ул. Ленина 71
Pińsk(Пинск),                                       ул. Ленина 7;      ул. Иркутско-Пинской дивизии, 36
Stołyn(Столин),                                   ул. Ленина, 10
Iwanowo(Иваново),                             ул. 17 Сентября, 2

 

MIEJSCE UISZCZENIA OPŁATY WIZOWEJ ZA WNIOSKI ZŁOŻONE W KONSULACIE GENERALNYM RP W GRODNIE
 
Opłaty konsularnej dokonuje się wyłącznie w oddziałach banku BelvnesheconomBank (BelVEB)" w dniu składania dokumentów, na podstawie zlecenia opłaty wydanego w Konsulacie i kserokopii paszportu.

Adresy oddziałów banku „BelVEB” w obwodzie grodzieńskim:

Grodno, ul. Bolszaja Troickaja 51
godziny otwarcia: poniedziałek – czwartek od 9.00 do 19.00, piątek od 9.00 do 18.00

Lida, ul. Kirowa 8
godziny otwarcia: poniedziałek – czwartek od 9.00 do 19.00, piątek od 9.00 do 17.45

Ostrowiec, ul. Wolodarskogo 59A
godziny otwarcia: poniedziałek – czwartek od 10.00 do 18.00, piątek od 9.00 do 17.00

 

MIEJSCE UISZCZENIA OPŁATY WIZOWEJ ZA WNIOSKI ZŁOŻONE W PPWW

W przypadku skorzystania z usług usługodawcy zewnętrznego opłata za rozpatrzenie wniosku wizowego pobierana jest w Punkcie Przyjmowania Wniosków Wizowych w trakcie jego składania. Opłata uiszczana jest jako ekwiwalent w walucie białoruskiej (BYN).       

Opłata za wniosek wizowy nie podlega zwrotowi niezależnie od decyzji konsula. 

Jaki jest termin realizacji?

Decyzja o wydaniu wizy wydawana jest w ciągu 15 dni roboczych licząc od dnia dokonania opłaty. W razie konieczności szczegółowego sprawdzenia dokumentów rozpatrzenie wniosku może zostać przedłużone do 30 dni. W pilnych i uzasadnionych przypadkach decyzja może być podjęta w ciągu trzech dni roboczych.

Jak odbierzesz dokumenty?

W przypadku korzystania z usług wizowych centrum wizowego (PPWW), odbiór odbywa się w konkretnym centrum wizowym (PPWW) lub na podstawie zawartej z tymże usługodawcą umowy drogą pocztową (kurier).

Paszporty wydawane są w centrach wizowych (PPWW) w dni robocze w godzinach 15.00 -17.00 (Mińsk, Brześć, Grodno) oraz 14.00-16.00 (Mohylew, Homel, Baranowicze, Lida, Pińsk).

Więcej informacji dot. procedury ubiegania się o wizę za pośrednictwem Punktów Przyjmowania Wniosków Wizowych można znaleźć na stronie internetowej http://www.vfsglobal.com/poland/belarus/

W przypadku aplikowania bezpośrednio w placówkach konsularnych:

 

Wydział Konsularny Ambasady RP w Mińsku

220002 Mińsk, ul Krapotkina 91A

Tel. +375 17 388 52 31, Faks 388 52 38

Wydawanie decyzji wizowych wraz z paszportami w dni robocze: 14.00 - 15.00.

Telefoniczna informacja wizowa  (+375 17 388 52 49) 09.00 - 16.00 (dni robocze).

 

Konsulat Generalny RP w Brześciu

224016 Brześć, ul. Kujbyszewa 34

Wydawanie decyzji wizowych wraz z paszportami w dni robocze: 14.30-16.00

Telefoniczna informacja wizowa (+375 162 27 00 49): 8.45-16.00 (dni robocze)

 

Konsulat Generalny RP w Grodnie

230023 Grodno, ul. Budionnego 48a,

Wydawanie decyzji wizowych wraz z paszportami w dni robocze: 13.00-15.30

Telefoniczna informacja wizowa (+375 152 73  10 49): godz. 9.00 - 16.00 (dni robocze)

 

W przypadku korzystania z usług wizowych PPWW, odbiór odbywa się w konkretnym PPWW lub na podstawie zawartej z tymże usługodawcą umowy drogą pocztową (kurier).

Paszporty wydawane są w PPWW w dni robocze w godzinach 9.00 -17.00.

Więcej informacji dot. procedury ubiegania się o wizę za pośrednictwem Punktów Przyjmowania Wniosków Wizowych można znaleźć na stronie internetowej http://www.vfsglobal.com/poland/belarus/

Jak możesz się odwołać?

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją konsula, przysługuje Ci prawo do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie aplikacji wizowej. Musisz złożyć go w siedzibie urzędu, który wydał decyzję wizową, w przeciągu 14 dni od jej otrzymania.

Decyzja o odmowie wydania wizy Schengen lub wizy krajowej oraz decyzja o cofnięciu lub unieważnieniu wizy Schengen lub wizy krajowej, jest przedstawiana wnioskodawcy na standardowym formularzu, w którym zaznacza się przyczyny odmowy, cofnięcia lub unieważnienia wizy Schengen lub wizy krajowej.

Osoba, której odmówiono wydania wizy Schengen lub wizy krajowej, wydano decyzję o cofnięciu wizy lub jej unieważnieniu, i która nie zgadza się z decyzją konsula, ma prawo do odwołania się od takiej decyzji. Odwołanie w formie pisemnej wraz z prośbą o ponowne rozpatrzenie sprawy należy złożyć w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Mińsku przy ul. Krapotkina 91a, w godzinach pracy urzędu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W KG RP w Brześciu odwołanie mozna złożyć od poniedziałku do piątku w godzinach 08.45 – 12.45.

Wnioskodawca (lub osoba przez niego upoważniona) zobowiązany jest do złożenia podpisu i wpisania daty odbioru decyzji odmownej (decyzji o cofnięciu lub unieważnieniu wizy).

Opłata konsularna za ponowne rozpatrzenie sprawy wynosi 80 Euro.

Wniosek jest rozpatrywany przez Konsula w terminie do 14 dni.  

Od decyzji o cofnięciu wizy, która została podjęta na wniosek jej posiadacza, odwołanie nie przysługuje.

 

SKARGA NA ODMOWĘ WYDANIA WIZY SCHENGEN, DECYZJĘ O COFNIĘCIU WIZY SCHENGEN I JEJ UNIEWAŻNIENIU ORAZ NA DZIAŁALNOŚĆ KONSULA W TYM ZAKRESIE 

 

Skargę na odmowę wydania wizy, decyzję o cofnięciu wizy lub jej unieważnieniu oraz na działalność konsula w  tym zakresie  może nastąpić jedynie w sytuacji, kiedy osoba otrzymała odmowę wydania wizy (decyzję o cofnięciu lub unieważnieniu) a następnie wniosła do konsula wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy i konsul, w wyniku rozpatrzenia wniosku, po raz drugi wydał taką samą decyzję, z którą cudzoziemiec się nie zgadza.

Skargę do sądu administracyjnego, cudzoziemiec będzie mógł wnieść do konsula w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji podjętej w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy.

Organem właściwym do rozpatrzenia skargi na powtórną decyzję odmowną wydaną przez konsula jest WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTARCYJNY W WARSZAWIE.

Wniesienie skargi jest procedurą bezpłatną!

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2094);

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. nr 153 poz. 1270 z późn.zm.)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy) wraz z załącznikiem nr VI do (Dz.Urz.UE.L 2009 Nr 243)

*Wzory formularzy:

Załącznik nr VI do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy) (Dz.Urz.UE.L 2009 Nr 243)- wzór formularzu odmowy, cofnięcia, unieważnienia wizy Schengen;

Załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców (Dz.U. z 2018 r., poz.  343) - wzór formularza odmowy wydania wizy krajowej;

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie unieważniania i cofania wiz dla cudzoziemców z dnia 28 kwietnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 560) -wzór formularza cofnięcia/unieważnienia wydania wizy krajowej.

 

 

Najczęściej zadawane pytania

Czy na podstawie posiadanej polskiej wiz krajowej typ D mogę pojechać z Polski do innego kraju Strefy Schengen?

TAK. Posiadacz wizy krajowej typ D (oznaczenie literowe na wizie w rubryce „rodzaj wizy”, „type of visa”: D) w której polu (w rubryce „ważna na”, „valid for”) wskazano „POLSKA” jest uprawiony również do podróżowania po terytorium innych państw obszaru Schengen.

Czy na podstawie polskiej wizy typu „D” jednokrotnej (1 wjazd), mogę pojechać do innego państwa Schengen, a następnie wrócić do Polski ?

NIE. Krajowa wiza D, w której w polu/rubryka: „ilość wjazdów”, „number of entries” wpisano (1 wjazd) upoważnia 1 wjazdu i ciągłego pobytu na terytorium RP przez okres wskazany w polu/rubryce „czas pobytu” „duration of stay”.

Czy kierowca ruchu międzynarodowego może złożyć dokumenty na wizę krajową?

NIE może.

Materiały

Zgoda rodziców na wydanie wizy
Zgoda.docx 0.01MB
{"register":{"columns":[]}}