Kontakt

Chcesz się z nami skontaktować? Możesz to zrobić na kilka sposobów: napisać do nas, zadzwonić, wysłać faks lub przyjść.

Ministerstwo Energii

ul. Krucza 36/Wspólna 6
00-522 Warszawa
województwo mazowieckie  

Dla mediów
Biura i departamenty

Pracujemy w godzinach: 08:15-16:15
E-mail: me@me.gov.pl

strona internetowa: www.gov.pl/energia

NIP: 7010528752
REGON: 363209612
 

Nasz budynek przy ul. Krucza 36/Wspólna 6 jest wyposażony w wygodne dla wszystkich podjazdy i windy. Jeśli sprawa, którą chcesz załatwić, wymaga udziału urzędnika pracującego w odległej części budynku, zaproponujemy Ci spotkanie w pobliżu wejścia. Kiedy miniesz drzwi wejściowe, udaj się do recepcji — pracownicy recepcji skontaktują Cię z osobą, która zajmie się Twoją sprawą.

Osobom mającym trudności w komunikowaniu się i wymagającym w związku z tym wsparcia w kontaktach, Ministerstwo Energii stwarza możliwość skorzystania przy załatwianiu spraw z pomocy tłumaczy języka migowego lub tłumaczy przewodników. Z takiej usługi można skorzystać poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego (jednocześnie wskazując wybraną w formularzu metodę komunikowania się), co najmniej na 3 dni robocze przed przewidzianym terminem kontaktu.

Jeśli poszukujesz innych informacji niż te, które podajemy na naszej stronie lub masz problem ze znalezieniem potrzebnej ci informacji, napisz do nas: me@me.gov.pl.

Jeśli chcesz odwiedzić nasze ministerstwo, możesz skorzystać z pomocy asystenta. Kiedy przyjdziesz, poinformuj o tym pracownika recepcji.
 

Archiwum Ministerstwa Energii
 

Siedziba główna ministerstwa przy ul. Kruczej 36/Wspólnej 6 jest częściowo przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych: wejście do budynku jest utwardzone z wkładem antypoślizgowym, wyposażone w automatyczne drzwi rozsuwne, pochylnię i transporter przyschodowy. Windy przystosowane do wjazdu wózków inwalidzkich, posiadające przyciski sterujące umożliwiające odczyt w alfabecie Braille’a, sygnalizację dźwiękową oraz niektóre - syntezator mowy. Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo: korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami, niektóre toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Nasze Departamenty i Biura mieszczą się przy ul. Krucza 36/Wspólna 6 w budynku, w którym możesz napotkać na trudności — dlatego, jeśli chcesz załatwić sprawę w którymś z tych departamentów, skontaktuj się wcześniej z pracownikiem Departamentu lub Biura.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) informujemy, iż:

 1. Dane osobowe przekazywane w związku z korespondencją kierowaną do Ministerstwa Energii są przetwarzane przez Ministra Energii z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 36/Wspólna 6 (00-522), który jest administratorem tych danych osobowych. 
 2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05. 2016, str. 1).
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na korespondencję kierowaną do Ministerstwa Energii.
 4. Dane osobowe przekazane w związku z korespondencją kierowaną do Ministerstwa Energii nie będą przetwarzane w innym celu niż określony w pkt 3.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Unii Europejskiej lub organizacji międzynarodowych.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązującego w Ministerstwie Energii Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt oraz Instrukcji Kancelaryjnej.
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądać od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych.
 8. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 9. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego działającego na podstawie obowiązujących przepisów, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu (zautomatyzowanemu przetwarzaniu).
 11. Podanie danych osobowych wymaganych przepisami prawa jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwi rozpatrzenie petycji.
 12. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych - Mariuszem Bartoszewskim (iodo@me.gov.pl).

Navigation Menu

Metrics