W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Klauzula informacyjna

               Przetwarzanie danych Osobowych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Elblągu reprezentowana przez Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Elblągu / Dyrektora Granicznej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej z siedzibą w Elblągu przy ul. Bulwar Zygmunta Augusta 13.
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych Granicznej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Elblągu można uzyskać pod adresem: iod.gsse.elblag@sanepid.gov.pl 
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
  w celu:
 • ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości
  i uciążliwości środowiskowych, tak wewnętrznych, jak i zewnętrznych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych,

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:

 • ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
 • ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;
 • ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach;
 • ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych;
 • ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;
 • ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych;
 • ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
 • ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia;
 • ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
 • ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia;

 

 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
  organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają
  z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa.
 3. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
  a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  c) do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych w przypadku gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
  d) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w celu skorzystania
  z przysługujących praw należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.
 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy.
 2. Podanie przez Państwa danych osobowych w celu realizacji zleconych badań jest konieczne, aby Administrator mógł dopełnić żądanie od osoby której dane dotyczą. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwość wykonania zlecenia.
 3. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 4. Państwa dane nie będą przekazywane do Państwa trzeciego.
{"register":{"columns":[]}}