W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Serwisu Granicznej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Elblągu

Graniczna Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.gov.pl/web/gsse-elblag zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Granicznej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Elblągu

Data publikacji strony internetowej: 2011-01-02

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-01-30

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

  • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • brak dostępności lub niepełna dostępność niektórych plików, załączników w formacie PDF, DOC, itp.,
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  • Brak jest gdzieniegdzie poprawnych opisów alternatywnych fotografii lub grafik znalezionych w serwisie. Dokładamy wszelkich starań by wszyscy redaktorzy byli przeszkoleni w zakresie prawidłowego dodawania treści.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-12-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny podmiotu publicznego

Skróty klawiaturowe

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Aplikacja mobilna

Brak

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Paweł Grzędzicki, adres poczty elektronicznej pawel.grzedzicki@sanepid.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 552327080. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

- Organ nadzorujący: Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Elblągu

- adres: ul. Gen. J. Bema 17 , 82-300 Elbląg

- e-mail: sekretariat.gsse.elblag@sanepid.gov.pl

- telefon: 55 232 70 80

 

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Elblągu ul. Gen. J. Bema 17, 82-300 Elbląg, mieści się na pierwszym piętrze budynku usytuowanego na terneie Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu.

Budynek nie jest przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. GSSE zapewnia dostęp alternatywny do swojej siedziby. Pracownicy zapewnią wszelką niezbędną pomoc osobie odwiedzającej. Osoby niepełnosprawne mają możliwość podjazdu pod same drzwi wejściowe gdzie zostaną obsłużeni.

 

 

{"register":{"columns":[]}}