W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Nadzór Sanitarny

Sekcja nadzoru bieżącego higieny żywności, żywienia i PU

1. Sprawowanie nadzoru sanitarnego nad przestrzeganiem prawidłowych warunków produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

2. Sprawowanie nadzoru sanitarnego nad przestrzeganiem warunków bezpieczeństwa żywności w zakładach żywienia zbiorowego-nadzór nad jakością żywienia w restauracjach, stołówkach zakładowych, bufetach, stołówkach szkolnych i przedszkolnych, na koloniach, obozach, w domach wczasowych, w domach opieki społecznej, w zakładach małej gastonomii i wszystkich innych placówkach żywieniowych.

3. Sprawowanie nadzoru sanitarnego nad przestrzeganiem prawidłowych warunków produkcji kosmetyków i ich obrotu.

4. Przygotowywanie decyzji w sprawie: zatwierdzania, warunkowego zatwierdzania, przedłużenia warunkowego zatwierdzenia, zawieszenia zatwierdzenia, cofnięcia zatwierdzenia zakładów działających w sektorze spożywczym ( w tym środków transportu żywnosci) podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcj Sanitarnej, zlokalizowanych na terenie Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Gdyni.

5. Pobieranie próbek środków spożywczych, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością do badań laboratoryjnych w ramach urzędowej kontroli i monitoringu w celu sprawdzenia przestrzegania przez przedsiębiorców kryteriów bezpieczeństwa żywności.

6. Pobieranie próbek kosmetyków do badań laboratoryjnych w ramach urzędowej kontroli.

7. Podejmowanie działań dotyczących powiadamiania o niebezpiecznej żywności, o niebezpiecznych materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością w ramach sieci systemu wczesnego ostrzegania  o niebezpiecznych produktach żywnościowych – RASFF.

8. Podejmowanie działań mających na celu wycofanie z obrotu niebezpiecznych kosmetyków w ramach sieci systemu RAPEX.

9. Dochodzenie przy współudziale Oddziału Przeciwepidemicznego w przypadku zatruć pokarmowych oraz opracowywanie dokumentacji w tym zakresie.

10. Przeprowadzanie granicznej kontroli sanitarnej w zakładach produkcyjnych, magazynach oraz w trakcie załadunku środków transportu  żywności, dozwolonych substancji dodatkowych oraz substancji pomagających w przetwarzaniu żywności pochodzenia niezwierzęcego oraz materiałów lub wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością wywożonych do państw niebędących członkami Unii Europejskiej.

11. Opracowywanie planów pracy i zamierzeń Oddziału oraz sporządzanie sprawozdań z ich realizacji.

Sekcja nadzoru nad importowaną Żywnością i PU

1. Graniczna kontrola sanitarna środków spożywczych oraz materiałów lub wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, w tym kontrola dokumentacji, identyfikacyjna oraz bezpośrednia przed wprowadzeniem do obrotu na teren Unii Europejskiej,

2. Nadzór nad bezpieczeństwem żywności realizowany w oparciu o przepisy unijne oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia i wydanych do niej aktów wykonawczych,

3. Prowadzenie  działalności w ramach  systemu TRACES-NT,

4. Prowadzenie działalności  w ramach wspólnotowego systemu RASFF ,

5. Wdrażanie  systemów  informatycznych  w zakresie  bezpieczeństwa żywności.

Sekcja Higieny Pracy

1. Prowadzenie nadzoru nad stanem higienicznym i sanitarnym w zakładach i miejscach pracy.

2. Prowadzenie postepowań i dokumentacji chorób zawodowych.

3. Prowadzenie kontroli z zakresu przestrzegania przepisów higieny pracy przez pracodawców

4. Prowadzenie nadzoru nad substancjami i mieszaninami chemicznymi

5. Prowadzenie nadzoru nad czynnikami biologicznymi w środowisku pracy

6. Prowadzenie nadzoru nad czynnikami rakotwórczymi w środowisku pracy

7. Prowadzenie nadzoru nad przestrzeganiem przez pracodawców bezpiecznych warunków pracy przez kontrolowanie wyników badań i pomiarów, czynników szkodliwych na stanowiskach pracy.

Sekcja Higieny Transportu i Higieny Komunalnej

1. Nadzór nad stanem higieniczno-zdrowotnym obiektów użyteczności publicznej ze szczególnym uwzględnieniem portów morskich i lotniczych, morskich i lotniczych przejść granicznych oraz przystani żeglugi morskiej i śródlądowej.

2. Nadzór nad warunkami sanitarnymi środków transportu pasażerskiego.

3. Kontrola wymogów dla jednostek pływających wynikających z postanowień konwencji-Międzynarodowe Przepisy Zdrowotne:

• wydawanie certyfikatów kontroli statku i zwolnienia z zabiegów sanitarnych (SSCEC)

• pobór próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

4. Współpraca w realizacji zadań z terytorialnymi jednostkami Straży Granicznej i Służby Celnej oraz innymi inspekcjami i jednostkami właściwymi dla obszarów przejść granicznych.

5. Nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz nad obiektami i urządzeniami wodnymi służącymi do zaopatrywania ludności i środków transportu w wodę:

• prowadzenie monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

• prowadzenie baz danych dotyczących informacji o urządzeniach wodociągowych i jakości wody (woda do spożycia, ciepła woda użytkowa) na nadzorowanym terenie

• sporządzanie okresowych oraz obszarowych ocen jakości wody

6. Sporządzanie sprawozdań i raportów opisowych z prowadzonej działalności.

Sekcja Epidemiologii

1. Prowadzenie nadzoru epidemicznego w zakresie zapobiegania, a także zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych

2. Prowadzenie dochodzeń epidemicznych, opracowywanie ognisk epidemicznych oraz podejmowanie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych na terenie portów morskich oraz Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy.

3. Prowadzenie nadzoru sanitarnego nad procesami fumigacji

4. Uczestniczenie w uzyskaniu aktualnego Certyfikatu Medycznego przez jednostki pływające

5. Kontrola apteczek na jednostkach pływających

6. Współpraca z granicznymi stacjami sanitarno-epidemiologicznymi w zakresie zagrożeń zdrowia publicznego na granicy Państwa

 7. Przekazywanie nadzorów sanitarnych do Państwowych Powiatowych Inspekcji Sanitarnych właściwych terytorialnie nad osobami podróżującymi w przypadku zachorowania , podejrzenia zachorowania lub kontaktu z chorymi

8. Monitorowanie wdrożonych procedur  dotyczących zapobiegania rozprzestrzenianiu się Covid-19 w zakładach podlegających GSSE w Gdyni

9. Udział w realizacji europejskiego programu nadzoru nad grypą „SENTINEL”

10. Udział w działaniach dotyczących sytuacji kryzysowych związanych z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego

11. Koordynacja spraw związanych z zabezpieczeniem sanitarno-epidemiologicznym granic Rzeczpospolitej Polskiej oraz zarządzaniem kryzysowym w aspekcie współpracy międzynarodowej

12. Realizacja działań przeciwepidemicznych, w szczególności w zakresie chorób występujących ogniskowo, stanowiących szczególny problem zdrowotny kontekście sytuacji epidemicznej na terenie kraju, krajów UE oraz państw sąsiadujących

13. Sporządzanie sprawozdań z działalności w zakresie zagadnień epidemiologii

Stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży

Nadzór nad warunkami higieniczno-sanitarnymi w placówkach oświatowo-wychowawczych , opiekuńczych, w szkołach wyższych i placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży.

1. Higieniczna ocena rozkładów zajęć lekcyjnych w szkołach.

2. Prowadzenie ocen dostosowania mebli do wzrostu dzieci w żłobkach, przedszkolach i szkołach.

3. Prowadzenie ocen warunków zdrowotnych w szkolnych pracowniach komputerowych.

4. Ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych w szkolnych pracowniach chemicznych.

5. Ocena stanu higieniczno-sanitarnego obiektów oświatowo-wychowawczych (żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe, wyższe, warsztaty szkolne, internaty, , specjalne zakłady szkolno-wychowawcze, schronisko szkolne).

6. Kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dla pomieszczeń oraz sprzętu używanego w szkołach i innych placówkach.

7. Prowadzenie postępowania administracyjnego, wynikającego ze sprawowanego nadzoru w placówkach oświatowo – wychowawczych, opiekuńczych, wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży oraz w wyższych uczelniach.

8. Dokonywanie analiz i podsumowań wyników kontroli oraz przedstawianie efektów podejmowanych działań w zakresie higieny dzieci i młodzieży organom założycielskim placówek i lokalnym władzom.

Samodzielne stanowisko ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

1. Uzgadnianie lub opiniowanie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych dotyczących budowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych i statków morskich.

2. Uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych.

3. Udział w kontrolach w trakcie realizacji obiektów budowlanych i statków morskich.

4. Uczestniczenie w dopuszczeniu do użytkowania obiektów budowlanych i statków morskich.

5. Uczestniczenie w procedurach związanych z ocenami oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

6. Określanie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu może być wymagany.

7. Udzielanie informacji i konsultacji z zakresu działania zapobiegawczego nadzoru sanitarnego.

{"register":{"columns":[]}}