W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Statut

STATUT
Granicznej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdyni

§1

Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdyni, zwana dalej „Graniczną Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.

§2

2.1 Graniczna Stacja jest jednostką budżetową będącą podmiotem leczniczym w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 i 567) finansowanym z budżetu państwa.

2.2 Uprawnienia podmiotu tworzącego w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej w stosunku do Granicznej Stacji posiada Główny Inspektor Sanitarny.

§ 3

3.1 Siedzibą Granicznej Stacji jest Gdynia.

3.2 Graniczna Stacja działa na obszarze właściwości Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Gdyni.

3.3 Graniczna Stacja może tworzyć punkty granicznej kontroli sanitarno-epidemiologicznej jako komórki organizacyjne Granicznej Stacji.

§ 4

Działalnością Granicznej Stacji kieruje Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Gdyni, który jest jednocześnie dyrektorem Granicznej Stacji.

§ 5

Graniczna Stacja jest jednostką budżetową, której kierownik jest dysponentem środków budżetowych trzeciego stopnia w zakresie wykonywania budżetu państwa.

§ 6

6.1 Graniczna Stacja jest jednostką organizacyjną zapewniającą realizację ustawowych celów i zadań Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Gdyni, na obszarze jego działania, w tym w zakresie sprawowania nadzoru nad warunkami:

1) zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;

2) zdrowotnymi żywności, żywienia oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością;

3) higieny pracy;

4) higieny środowiska;

5) higieniczno-sanitarnymi w środkach transportu;

6) higieniczno-sanitarnymi jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne – mając w szczególności na względzie utrzymanie szczelnej bariery sanitarnej na granicy Rzeczypospolitej Polskiej i zewnętrznej granicy Unii Europejskiej w celu ochrony zdrowia ludzkiego.

6. 2. Zadania, o których mowa w ust. 1, w szczególności realizowane są w formie:

1) sprawowania nadzoru przeciwepidemicznego na granicy poprzez:

a) obserwację i monitorowanie zagrożeń zdrowotnych na świecie,

b) kontrolę sanitarno-epidemiologiczną na przejściach granicznych nad międzynarodowym i wewnątrzwspólnotowym ruchem pasażerskim,

c) koordynację działań higieniczno-sanitarnych mających na celu zapobieganie wystąpieniu nadzwyczajnych zagrożeń, szczególnie biologicznych oraz minimalizację ich negatywnych skutków dla zdrowia publicznego,

d) udzielanie poradnictwa w zakresie spraw sanitarno-epidemiologicznych członkom załóg oraz pasażerom w środkach transportu;

2) przeprowadzania granicznych kontroli sanitarnych towarów, wymienionych w ust. 1 pkt 2 i podlegających kontroli granicznej;

3) sprawowania bieżącego nadzoru sanitarnego nad zakładami żywności i żywienia zlokalizowanymi na obszarze działania Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Gdyni — w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia;

4) sprawowania nadzoru nad warunkami zdrowotnymi środowiska pracy;

5) kontroli przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczące higieny środowiska, wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi;

6) nadzoru nad stanem sanitarnym przejść granicznych oraz higienicznymi warunkami transportu osobowego i towarowego w ruchu międzynarodowym;

7) kontroli obrotu substancjami chemicznymi i ich mieszaninami oraz produktami biobójczymi i substancjami czynnymi mogącymi stanowić zagrożenie dla zdrowia, życia lub bezpieczeństwa;

8) kontroli obrotu prekursorami narkotyków kategorii 2 i 3;

9) uczestniczenia w dopuszczaniu do użytku obiektów;

10) pobierania do badań próbek środków spożywczych i innych substancji, produktów, materiałów oraz wyrobów w ramach kontroli granicznej oraz bieżącego nadzoru;

11) wydawania certyfikatów i innych dokumentów określonych ustawodawstwem krajowym, unijnym lub wynikającym z Międzynarodowych Konwencji;

12) wydawania decyzji i postanowień oraz wykonywania innych czynności w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego i egzekucyjnego;

13) współpracy z organami kontroli granicznej, instytucjami rządowymi i samorządowymi oraz współpracy z organami nadzoru sanitarnego państw członkowskich Unii Europejskiej i organizacjami międzynarodowymi;

14) opracowywania planów pracy oraz sprawozdań z działalności Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Gdyni;

15) przygotowywania informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego granicy oraz innych wystąpień dla potrzeb Państwowej Inspekcji Sanitarnej;

§ 7

Graniczna Stacja może prowadzić niewyodrębnioną organizacyjnie działalność wykraczającą poza zakres działalności podstawowej, określonej w statucie, polegającą między innymi na świadczeniu usług, a uzyskane z niej dochody stanowią dochody budżetu państwa

§ 8

8.1 W skład Granicznej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Nadzoru Sanitarnego;

2) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;

3) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;

4) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Systemu Jakości;

5) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Obsługi Prawnej;

6) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Ochrony Przeciwpożarowej i Obrony Cywilnej.

8.2 Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Granicznej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdyni.

{"register":{"columns":[]}}