W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Skargi i wnioski

PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW

Dyrektor Granicznej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdyni
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków
wtorek 10:00 – 12:00

Kierownicy i pracownicy komórek organizacyjnych przyjmują interesantów
codziennie w godzinach 7:30 – 15:05

Podania i skargi można składać w sekretariacie GSSE w Gdyni przy ul. Kontenerowej 4 w godzinach 7:30 – 15:05.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej (gsse.gdynia@pis.gov.pl) i ustnie do protokołu.

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Przedmiotem skargi mogą być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywani zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Uwaga: Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Terminy załatwiania skarg i wniosków:

Skargi (wnioski) Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Gdyni załatwia bez zbędnej zwłoki, jednakże gdy skarga (wniosek) wymaga uzgodnień lub przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz badania akt – załatwiana jest w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania. Skargi i wnioski szczególnie skomplikowane załatwiane są nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania wyjaśniającego.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1701 z późn. zm.).

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

{"register":{"columns":[]}}