W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Regulamin organizacyjny

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
Granicznej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdyni

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1.

Regulamin organizacyjny Granicznej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdyni, zwany dalej regulaminem, określa szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy Granicznej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdyni.

§ 2.

Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdyni działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 59 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi;

2) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 295 ze zm.);

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi;

4) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia granicznych stacji sanitarno-epidemiologicznych przejmujących portowe stacje sanitarno-epidemiologiczne, a także kryteriów i warunków przejęcia portowych stacji sanitarno-epidemiologicznych przez właściwe graniczne stacje sanitarno-epidemiologiczne (Dz. U. z 2002 r. Nr 145, poz. 1219);

5) Statutu Granicznej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdyni nadanego zarządzeniem Głównego Inspektora Sanitarnego nr 26/20 z dnia 16 września 2020 r.;

6) niniejszego regulaminu;

7) innych powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

§ 3.

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

1) Stacji – należy przez to rozumieć Graniczną Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Gdyni;

2) Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Granicznej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Gdyni;

3) Oddziale – należy przez to rozumieć komórkę organizacyjną podporządkowaną jednemu przełożonemu, podlegającemu bezpośrednio Dyrektorowi. W razie potrzeby Oddział dzieli się na Sekcje i stanowiska pracy;

§ 4.

1. Dyrektorem Stacji jest Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Gdyni.

2. Dyrektor kieruje Stacją przy pomocy Zastępcy Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego.

§ 5.

1. Dyrektor Stacji zapewnia warunki sprawnej organizacji pracy i efektywnego funkcjonowania Stacji.

2. Zastępca Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego sprawuje nadzór merytoryczny i sanitarny w zakresie ustalonym przez Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Gdyni.

3. Kierownicy komórek organizacyjnych Stacji oraz pracownicy na samodzielnych stanowiskach pracy odpowiadają za zgodną z przepisami prawa, merytoryczną, właściwą i terminową realizację zadań.

4. W komórkach organizacyjnych, w których nie utworzono stanowiska zastępcy kierownika, w razie nieobecności kierownika, zastępuje go wyznaczony przez niego pracownik.

Rozdział 2
Struktura organizacyjna Stacji

§ 6.

1. W skład Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Nadzoru Sanitarnego:

a) Sekcja nadzoru nad importowaną żywnością i PU w Gdyni;

b) Sekcja nadzoru bieżącego higieny żywności, żywienia i PU;

c) Sekcja Epidemiologii;

d) Sekcja Higieny Transportu i Higieny Komunalnej;

e) Sekcja Higieny Pracy;

f) Stanowisko pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;

g) Punkt Granicznej Kontroli Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku; – Sekcja nadzoru nad importowaną żywnością i PU;

h) Punkt Granicznej Kontroli Sanitarno-Epidemiologicznej w Ustce.

2) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny:

a) Sekcja Ekonomiczna;

b) Sekcja Administracyjna;

c) Stanowisko pracy ds. Pracowniczych;

3) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;

4) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Systemu Jakości;

5) Samodzielne Stanowisko pracy ds. Obsługi Prawnej;

6) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej i Obrony Cywilnej;

2. Schemat organizacyjny Granicznej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdyni zawarty jest w załączniku Nr 1 do niniejszego regulaminu.

Rozdział 3
Zadania komórek organizacyjnych

§ 7.

1. Zadania w zakresie Oddziału Nadzoru Sanitarnego wykonują:

1) Sekcja nadzoru nad importowaną żywnością i przedmiotami użytku w Gdyni:

a) graniczna kontrola sanitarna żywności pochodzenia niezwierzęcego, substancji pomagających w przetwarzaniu oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością,

b) działanie w ramach systemu RASFF,

c) wdrażanie systemów informatycznych w zakresie bezpieczeństwa żywności.

2) Sekcja nadzoru bieżącego higieny żywności, żywienia i przedmiotami użytku:

a) sprawowanie bieżącego nadzoru sanitarnego nad zakładami żywności i żywienia zlokalizowanymi na obszarze działania Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Gdyni,

b) działanie w ramach systemów RASFF i RAPEX,

c) wdrażanie systemów informatycznych w zakresie bezpieczeństwa żywności.

3) Sekcja Epidemiologii:

a) wykonywanie obowiązków wynikających z międzynarodowych przepisów zdrowotnych i konwencji międzynarodowych ratyfikowanych przez Polskę, w tym wykonywanie szczepień ochronnych wymaganych w ruchu międzynarodowym oraz prowadzenie gospodarki szczepionkami,

b) nadzór nad wszelkimi zabiegami dezynfekcyjnymi, dezynsekcyjnymi i deratyzacyjnymi wykonywanymi na terenie obiektów portowych i na statkach,

c) kontrola, zapobieganie i nadzór nad przypadkami zachorowań na choroby zakaźne zawleczone drogą morską i powietrzną, przeprowadzanie wywiadów i dochodzeń epidemiologicznych oraz organizowanie izolacji chorych podejrzanych o zachorowania na choroby zakaźne,

d) nadzór sanitarny nad przewozem zwłok drogą morską i powietrzną,

e) współdziałanie przy organizowaniu i kierowaniu akcją sanitarną w przypadku zaistnienia stanów masowego zagrożenia i stanów awaryjnych,

f) nadzór sanitarny nad jednostkami pływającymi zawijającymi do podległych portów oraz czynności przygotowujące do wydawania certyfikatów Ship Sanitation Control Exemption Certificate/Ship Sanitation Control Certificate

4) Sekcja Higieny Transportu i Higieny Komunalnej

a) nadzór nad stanem sanitarnym obiektów użyteczności publicznej ze szczególnym uwzględnieniem portów morskich i lotniczych, morskich i lotniczych przejść granicznych oraz przystani żeglugi morskiej i śródlądowej,

b) nadzór nad warunkami sanitarnymi transportu pasażerskiego na przejściach granicznych lotniczych i morskich,

c) nadzór sanitarny nad jednostkami pływającymi zawijającymi do podległych portów:

– odprawy sanitarne statków

– wydawanie certyfikatów Ship Sanitation Control Exemption Certificate/Ship Sanitation Control Certificate

– pobór próbek wody

d) nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz nad obiektami służącymi do zaopatrywania ludności i środków transportu w wodę,

e) prowadzenie monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.),

f) nadzór nad jakością wody w kąpieliskach i basenach.

5) Sekcja Higieny Pracy:

a) prowadzenie nadzoru nad zakładami pracy w kierunku przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy

b) prowadzenie nadzoru nad czynnikami szkodliwymi w środowisku pracy, i związane z tym kontrolowanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia.

c) kontrola jednostek pływających w zakresie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

d) prowadzenie nadzoru sanitarnego nad zakładami pracy w kierunku stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych zagrażających życiu bądź zdrowiu na stanowisku pracy.

e) nadzór sanitarny nad jednostkami pływającymi zawijającymi do podległych portów oraz czynności przygotowujące do wydawania certyfikatów Ship Sanitation Control Exemption Certificate/Ship Sanitation Control

6) Stanowisko pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:

a) uczestniczenie w dopuszczeniu do użytku obiektów budowlanych i statków morskich,

b) uzgadnianie lub opiniowanie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych dotyczących budowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych i statków morskich,

c) uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych,

d) uczestniczenie w procedurach związanych z ocenami oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

7) Punkt Granicznej Kontroli Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku:

a) nadzór sanitarny nad portami i przystaniami oraz nad jednostkami pływającymi, a także nad ruchem pasażerskim,

b) wykonywanie obowiązków wynikających z międzynarodowych przepisów zdrowotnych i konwencji międzynarodowych ratyfikowanych przez Polskę,

c) nadzór nad wszelkimi zabiegami dezynfekcyjnymi, dezynsekcyjnymi i deratyzacyjnymi wykonywanymi na terenie obiektów portowych i na statkach,

d) kontrola, zapobieganie i nadzór nad przypadkami zachorowań na choroby zakaźne zawleczone drogą morską, przeprowadzanie wywiadów i dochodzeń epidemiologicznych oraz nadzór nad organizacją izolacji chorych podejrzanych o zachorowania na choroby zakaźne,

e) nadzór sanitarny nad przewozem zwłok drogą morską,

f) nadzór sanitarny nad obiektami użyteczności publicznej,

g) współdziałanie przy organizowaniu i kierowaniu akcją sanitarną w przypadku zaistnienia stanów masowego zagrożenia i stanów awaryjnych,

h) graniczna kontrola sanitarna żywności pochodzenia niezwierzęcego, substancji pomagających w przetwarzaniu oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością,

i) sprawowanie bieżącego nadzoru sanitarnego nad zakładami żywności i żywienia zlokalizowanymi w porcie w Gdańsku,

j) kontrola i nadzór sanitarny nad wodociągami i źródłami zaopatrzenia ludności, zakładów i jednostek pływających w wodę przeznaczona do spożycia przez ludzi,

k) prowadzenie nadzoru nad zakładami pracy w kierunku przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny związanej z występowaniem w środowisku pracy czynników:

-biologicznych,

-chemicznych,

-rakotwórczych.

l) nadzór sanitarny nad usuwaniem lub unieszkodliwianiem ścieków i odpadów stałych z terenu portów i statków, w tym także branie udziału przy niszczeniu artykułów żywnościowych.

ł) nadzór sanitarny nad jednostkami pływającymi zawijającymi do podległych portów:

– odprawy sanitarne statków

– wydawanie certyfikatów Ship Sanitation Control Exemption Certificate/Ship Sanitation Control Certificate.

m) Sekcja nadzoru nad importowaną żywnością i przedmiotami użytku:

– graniczna kontrola sanitarna żywności pochodzenia niezwierzęcego, substancji pomagających w przetwarzaniu oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością,

– działanie w ramach systemu RASFF,

– wdrażanie systemów informatycznych w zakresie bezpieczeństwa żywności.

8) Punkt Granicznej Kontroli Sanitarno-Epidemiologicznej w Ustce:

a) nadzór sanitarny nad portami i przystaniami oraz nad jednostkami pływającymi, a także nad ruchem pasażerskim,

b) wykonywanie obowiązków wynikających z międzynarodowych przepisów zdrowotnych i konwencji międzynarodowych ratyfikowanych przez Polskę,

c) nadzór nad wszelkimi zabiegami dezynfekcyjnymi, dezynsekcyjnymi i deratyzacyjnymi wykonywanymi na terenie obiektów portowych i na statkach,

d) kontrola, zapobieganie i nadzór nad przypadkami zachorowań na choroby zakaźne zawleczone drogą morską, przeprowadzanie wywiadów i dochodzeń epidemiologicznych oraz nadzór nad organizacją izolacji chorych podejrzanych o zachorowania na choroby zakaźne,

e) nadzór sanitarny nad przewozem zwłok drogą morską,

f) nadzór sanitarny nad obiektami użyteczności publicznej,

g) współdziałanie przy organizowaniu i kierowaniu akcją sanitarną w przypadku zaistnienia stanów masowego zagrożenia i stanów awaryjnych,

h) graniczna kontrola sanitarna żywności pochodzenia niezwierzęcego, substancji pomagających w przetwarzaniu oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością,

i) sprawowanie bieżącego nadzoru sanitarnego nad zakładami żywności i żywienia zlokalizowanymi w porcie w Ustce,

j) kontrola i nadzór sanitarny nad wodociągami i źródłami zaopatrzenia ludności, zakładów i jednostek pływających w wodę,

k) prowadzenie nadzoru nad zakładami pracy w kierunku przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny związanej z występowaniem w środowisku pracy czynników:

– biologicznych,

– chemicznych,

– rakotwórczych.

l) nadzór sanitarny nad usuwaniem lub unieszkodliwianiem ścieków i odpadów stałych z terenu portów i statków, w tym także branie udziału przy niszczeniu artykułów żywnościowych.

ł) nadzór sanitarny nad jednostkami pływającymi zawijającymi do podległych portów:

– odprawy sanitarne statków

– wydawanie certyfikatów „Ship Sanitation Control Exemption Certificate/Ship Sanitation Control Certificate”

2. W ramach Oddziału Ekonomiczno–Administracyjnego zadania wykonują:

1) Sekcja Ekonomiczna

a) prowadzenie rachunkowości,

b) prowadzenie gospodarki finansowej,

c) planowanie budżetowe,

d) sprawozdawczość finansowa,

e) organizacji kontroli i obiegu dokumentów finansowych,

f) obsługa kasowo-bankowa,

g) sporządzanie list wynagrodzeń,

h) rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędami Skarbowymi,

i) windykacja należności budżetowych.

2) Sekcja Administracyjna

a) opracowywanie planów rocznych remontów kapitalnych i bieżących oraz planów zaopatrzenia i wyposażenia Stacji,

b) nadzór nad sprzętem Stacji,

c) prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem Stacji oraz zaopatrzeniem pracowników w odzież ochronną i roboczą,

d) prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem i dozorem mienia oraz transportem,

e) administrowanie obiektami Stacji,

f) gospodarka magazynowa,

g) obsługa kancelaryjna Stacji.

3) Stanowisko pracy ds. pracowniczych

a) zapewnienie prawidłowego dopływu i doboru oraz wykorzystania kadr,

b) nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy,

c) prowadzenie ewidencji i informacji w sprawach osobowych,

d) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem pracowników i członków ich rodzin,

e) inicjowanie i prowadzenie spraw dotyczących doskonalenia zawodowego pracowników,

f) prowadzenie działalności socjalnej dla pracowników i ich rodzin oraz emerytów i rencistów.

3. Do zadań Głównego księgowego należy prowadzenie spraw finansowo – księgowych zgodnie z ustawą o finansach publicznych;

4. Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości, do zadań którego należy:

1) sprawowanie nadzoru nad budowaniem, wdrażaniem i utrzymaniem systemu jakości w Stacji,

2) sprawowanie nadzoru nad dokumentami systemu jakości,

3) sprawowanie nadzoru nad zapisami dotyczącymi systemu jakości w Stacji,

4) prowadzenie działań mających na celu doskonalenie systemu jakości,

5) nadzór merytoryczny nad kierownikami organizacyjnymi w sprawie przestrzegania zasad Systemu Jakości,

6) planowanie i zatwierdzanie szkoleń pracowników w zakresie systemu jakości,

7) koordynowanie opracowywania i wdrażania dokumentacji systemu jakości,

8) planowanie, realizacja i zarządzanie auditami wewnętrznymi,

9) zarządzanie programami auditów wewnętrznych,

10) sprawowanie nadzoru nad działaniami korygującymi poprzez audity sprawdzające w obszarach związanych z systemem jakości,

11) sprawowanie nadzoru nad opracowywaniem i realizacją programów wewnętrznego sterowania jakością,

12) organizowanie przeglądów zarządzania w zakresie systemu jakości,

13) rozpatrywanie skarg związanych z systemem jakości,

14) prowadzenie rejestru auditów wewnętrznych.

5. Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej i Obrony Cywilnej, do zadań którego należy:

1) prowadzenie spraw bezpieczeństwa i higieny pracy w stacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,

2) sprawowanie nadzoru przeciwpożarowego;

3) prowadzi sprawy obrony cywilnej wg odrębnych przepisów.

6. Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej, do zadań którego należy:

1) opiniowanie pod względem prawnym projektów zarządzeń, instrukcji, regulaminów, decyzji i postanowień,

2) udzielanie opinii prawnych i ustnych porad oraz opracowywanie wyjaśnień na wniosek kierowników komórek organizacyjnych,

3) informowanie zainteresowanych służb o nowych przepisach prawnych związanych z działalnością organów inspekcji sanitarnej,

4) informowanie Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Gdyni o stwierdzonych faktach istotnego naruszania w działalności Stacji obowiązujących przepisów,

5) obsługa prawna spraw w postępowaniu sądowym i administracyjnym.

Załącznik nr 1

{"register":{"columns":[]}}