W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

RODO - Wypełnienie obowiązku informacyjnego

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO).

W związku z tym informujemy Państwa, że Główny Urząd Geodezji i Kartografii będzie przetwarzał dane zgodnie z ww. Rozporządzeniem.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Szanowni Państwo,

na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO1 w związku z wykonywaniem zadań Głównego Geodety Kraju, obejmujących swym zasięgiem obszar całego kraju, w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii mogą być przetwarzane Pani/Pana dane osobowe. 

W związku z powyższym informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Główny Geodeta Kraju, ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa.

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@gugik.gov.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

 1. wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w szczególności w zakresie:
  1. zadań organu administracji rządowej – Głównego Geodety Kraju wynikających z:
   • ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne2 (Pgik),
   • ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej3;
  2. zadań pracodawcy wynikających z Kodeksu pracy4;
 2. zawarcia i wykonania warunków zawartej umowy bądź porozumienia, jeżeli  jest Pani/Pan stroną takiej umowy zawartej z Administratorem bądź jego przedstawicielem prawnym  (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b  RODO);
 3. realizacji działań w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
 4. związanym z realizacją Pani/Pana wniosków, zgłoszeń lub innych zapisów zawierających Pani/Pana dane osobowe przesłanych dobrowolnie do Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, ale  niewynikających  z obowiązku prawnego Administratora. Przesłanie wniosku, zgłoszenia lub innego zapisu zawierającego Pani/Pana dane osobowe traktowane jest jako zgoda na przetwarzanie Pani/Pana danych w celu podjęcia czynności na podstawie wniosku lub zgłoszenia, a w przypadku przesłania innych  zapisów zawierających  Pani/Pana dane osobowe – na ich utrwalenie i przechowywanie (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty lub organy, którym Administrator jest zobowiązany udostępniać te dane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być udostępnione Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń5. Kolejną kategorią odbiorców Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartych z Administratorem, w tym podmioty świadczące usługi związane z utrzymaniem użytkowanych w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii systemów informatycznych.

5. Planowany okres, przez który dane osobowe będą przetwarzane, to okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach6 – przez czas określony w tych przepisach.

6. Zgodnie z RODO przysługują Pani/Panu:

 1. prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii (w tym prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g RODO ograniczone na podstawie art. 5a ust. 1 ww. ustawy Pgik),
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, jeśli są błędne lub nieaktualne,
 3. prawo do usunięcia swoich danych osobowych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (z uwzględnieniem przepisów zawartych w art. 5b ustawy Pgik),
 5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, w sytuacjach wskazanych w art. 21 RODO,
 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. W przypadku przetwarzania danych osobowych, na których przetwarzanie wyrażona została przez Panią/Pana zgoda, informujemy, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. W zależności od celu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, ich przetwarzanie może być wymogiem wynikającym z przepisów prawa lub warunkiem zawarcia umowy bądź porozumienia lub warunkiem realizacji wniosku bądź zgłoszenia lub udzielenia odpowiedzi.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany ani nie będą profilowane przez Administratora.

 

 


1Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., str. 2).

2Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 r. poz. 276).

3Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2020 r. poz. 177)

4Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.).

5Sytuacja dotyczy głównie podmiotów świadczących usługi doręczania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w tym m.in. ePUAP w związku z § 8 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 180).

Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164)

{"register":{"columns":[]}}