W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Kontakt dla osób z niepełnosprawnością

Dojazd do urzędu

Budynek Ministerstwa Klimatu położony jest przy ul. Wawelskiej, nieopodal Pomnika Lotnika. Dojazd możliwy jest komunikacją miejską, autobusem 167, 182, 187, 523 (przystanek Aleja Wielkopolski lub Pomnik Lotnika) lub 128, 175, 504 (przystanek Pomnik Lotnika).

Kontakt

Możesz kontaktować się z nami:

 • osobiście:
  • adres: ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
  • Kancelaria Główna Ministerstwa Klimatu jest czynna od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 7:30 - 16:15
 • listownie
 • telefonicznie:
  • centrala: (+48 22) 36-92-900;
  • infolinia Ministerstwa Klimatu: (+48) 222-500-136
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@klimat.gov.pl
 • za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP

Informacje szczegółowe o numerach telefonicznych i adresach elektronicznych znajdują się w zakładce O ministerstwie  na naszej stronie internetowej.

Dostępność i oznakowanie budynku

Wejście główne znajdziesz od strony ul. Reja. Musisz przejść przez dziedziniec wewnętrzny. Przed wejściem do Ministerstwa  znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Drzwi wejściowe (zewnętrzne) są kontrastowo oznakowane, a ich szerokość umożliwia swobodny przejazd osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim. Drzwi nie są sterowane automatycznie, natomiast w środku po lewej stronie zawsze obecna jest osoba w recepcji, która pomoże w otwarciu drzwi.

Po prawej stronie drzwi wejściowych jest umieszczona tablica z godłem Rzeczypospolitej Polskiej oraz tablica z nazwą Ministerstwa.

Obok holu głównego znajduje się Kancelaria Główna Ministerstwa Klimatu. Z holu dostępna jest też toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Informacja szczegółowa dla osób z niepełnosprawnościami

Możesz skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika podczas załatwiania spraw w urzędzie.

Jeśli zamierzasz skorzystać z usług tłumacza, musisz zgłosić nam ten fakt w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed zaplanowaną wizytą w urzędzie, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenia możesz dokonać w jednej z następujących form:

 • e-mailem na adres: biuro.dyrektora.generalnego@klimat.gov.pl;
 • listownie (3 dni liczone od dnia otrzymania zawiadomienia przez urząd);
 • telefonicznie - za pośrednictwem osoby trzeciej na numer (+48 22) 36-92-523;
 • faksem na numer (+48 22) 36-92-524.

W zgłoszeniu powinieneś zawrzeć informacje o preferowanej metodzie komunikacji (PJM, SJM, SKOGN) oraz krótki opis sprawy, której spotkanie będzie dotyczyło.

Usługa tłumacza dla osób niepełnosprawnych jest bezpłatna.

Na życzenie przygotujemy także informacje w tekście łatwym do czytania i zrozumienia.

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski możesz składać:

 • listownie na adres:
  Ministerstwo Klimatu
  ul. Wawelska 52/54
  00-922 Warszawa
 • osobiście w Kancelarii Głównej Ministerstwa Klimatu przy ul. Wawelskiej 52/54, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:15-16:15
 • drogą elektroniczną na adres e-mail: info@klimat.gov.pl
 • za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP

Skargę lub wniosek musisz uzupełnić o:

 • imię,
 • nazwisko (nazwę)
 • adres nadawcy (w przypadku korespondencji przesyłanej pocztą elektroniczną również adres e-mail).

Pamiętaj, że skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawimy bez rozpoznania.

Skargi i wnioski ewidencjonujemy się w centralnym rejestrze skarg i wniosków, prowadzonym przez Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego, które ustala właściwą komórkę Ministerstwa lub instytucję, celem przekazania sprawy do rozpatrzenia.

Przedmiotem Twojej skargi może być w szczególności:

 • zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników,
 • naruszenie praworządności lub interesów skarżących,
 • przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem Twojego wniosku mogą być w szczególności:

 • sprawy ulepszenia organizacji,
 • wzmocnienia praworządności,
 • usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom,
 • ochrony własności,
 • lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Petycje

Petycje możesz składać:

 • listownie na adres:

Ministerstwo Klimatu
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

 • osobiście w Kancelarii Głównej Ministerstwa Klimatu przy ul. Wawelskiej 52/54, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:15-16:15
 • drogą elektroniczną na adres e-mail: info@klimat.gov.pl
 • za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP

Petycję musisz uzupełnić o:

 • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję;
 • jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
 • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji;
 • jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
 • oznaczenie adresata petycji;
 • wskazanie przedmiotu petycji.

Petycje wpływające do Ministerstwa Klimatu ewidencjonujemy w centralnym rejestrze skarg, wniosków i petycji, prowadzonym przez Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego, które ustala właściwą komórkę Ministerstwa lub instytucję, celem przekazania sprawy do rozpatrzenia.

Praca

Strona internetowa

Strona internetowa Ministerstwa Klimatu jest dostosowana do wymogów dostępności i zgodna ze standardami dostępności. Obsługa strony możliwa jest z klawiatury i przy użyciu myszki.

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
05.12.2019 14:51 Małgorzata Czeszejko-Sochacka
Pierwsza publikacja:
28.03.2019 12:59 Agata Kubel-Grabau