W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Dane kontaktowe

Ministerstwo Klimatu i Środowiska:

 • adres: ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
 • infolinia dla obywatela: (+48) 222-500-136
 • Centrala telefoniczna Ministerstwa Klimatu i Środowiska: (+48 22) 36-92-900 (pod tym numerem telefonu nie udzielamy informacji dla obywateli/przedsiebiorców w zakresie merytorycznym dot. dodatku osłonowego, dodatku węglowego, jakości powietrza, cen energii)
 • infolinia Kancelarii Prezesa Rady Ministrów o tym, jak załatwiać różne sprawy urzędowe w Polsce: (+48) 222-500-115
 • e-mail: info@klimat.gov.pl
 • elektroniczna skrzynka podawcza – system umożliwiający przyjmowanie i obsługę dokumentów elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym
 • kancelaria Ministerstwa Klimatu i Środowiska jest czynna od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 7:30 - 16:15

Numer telefonu poświęcony dodatkom energetycznym - link

Kontakty do ministra, wiceministrów, dyrektora generalnego:

 • Anna Moskwa - Minister Klimatu i Środowiska,
 • tel. (+48) 223-692-900
 • Edward Siarka – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Leśnictwa i Łowiectwa,
 • tel. (+48 22) 36-92-326
 • Jacek Ozdoba – Sekretarz Stanu,
 • tel. (+48 22) 36-92-793,
 • Ireneusz Zyska – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii,
 • tel. (+48 22) 36-92-392,
 • Małgorzata Golińska – Sekretarz Stanu, Główny Konserwator Przyrody,
 • tel. (+48 22) 36-92-377,
 • Adam Guibourgé-Czetwertyński - Podsekretarz Stanu,
 • tel. (+48 22) 36-92-205,
 • Piotr Dziadzio - Podsekretarz Stanu, Główny Geolog Kraju, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa,
 • tel. (+48 22) 36-92-337, faks (+48 22) 36-92-450
 • Anna Łukaszewska-Trzeciakowska - Podsekretarz Stanu
 • tel. (+48 22) 36-92-796,
 • Patrycja Szpak-Lichota – Dyrektor Generalny,
  tel. (+48 22) 36-92-408, faks (+48 22) 36-92-383

Kontakty do departamentów - link

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych i jego zastępców:

Inspektor Ochrony Danych
Katarzyna Frelak
e-mail: inspektor.ochrony.danych@klimat.gov.pl
tel. 734 115 514

I Zastępca Inspektora Ochrony Danych
Katarzyna Żebrowska
 

Kontakt dla osób z niepełnosprawnością - link

 

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski możesz składać:

 • listownie na adres:
  Ministerstwo Klimatu i Środowiska
  ul. Wawelska 52/54
  00-922 Warszawa
 • osobiście w Kancelarii Głównej Ministerstwa Klimatu i Środowiska przy ul. Wawelskiej 52/54, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:15-16:15
 • drogą elektroniczną na adres e-mail: info@klimat.gov.pl
 • za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP

Skargę lub wniosek musisz uzupełnić o:

 • imię,
 • nazwisko (nazwę)
 • adres nadawcy (w przypadku korespondencji przesyłanej pocztą elektroniczną również adres e-mail).

Pamiętaj, że skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawimy bez rozpoznania.

Skargi i wnioski ewidencjonujemy się w centralnym rejestrze skarg i wniosków, prowadzonym przez Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego, które ustala właściwą komórkę Ministerstwa lub instytucję, celem przekazania sprawy do rozpatrzenia.

Przedmiotem Twojej skargi może być w szczególności:

 • zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników,
 • naruszenie praworządności lub interesów skarżących,
 • przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem Twojego wniosku mogą być w szczególności:

 • sprawy ulepszenia organizacji,
 • wzmocnienia praworządności,
 • usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom,
 • ochrony własności,
 • lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Petycje

Petycje możesz składać:

 • listownie na adres:

Ministerstwo Klimatu i Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

 • osobiście w Kancelarii Głównej Ministerstwa Klimatu i Środowiska przy ul. Wawelskiej 52/54, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:15-16:15
 • drogą elektroniczną na adres e-mail: info@klimat.gov.pl
 • za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP

Petycję musisz uzupełnić o:

 • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję;
 • jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
 • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji;
 • jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
 • oznaczenie adresata petycji;
 • wskazanie przedmiotu petycji.

Petycje wpływające do Ministerstwa Klimatu i Środowiska ewidencjonujemy w centralnym rejestrze skarg, wniosków i petycji, prowadzonym przez Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego, które ustala właściwą komórkę Ministerstwa lub instytucję, celem przekazania sprawy do rozpatrzenia.

Pytania w sprawie dofinansowania z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020:

e-mail: info.fundusze@klimat.gov.pl

w zakresie informacji i promocji Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020:

e-mail: fundusze@klimat.gov.pl

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
16.03.2023 16:58 Weronika Janda
Pierwsza publikacja:
19.07.2019 15:44 Anna Kneć
{"register":{"columns":[]}}