W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Zespół do spraw edukacji ekologicznej, w tym klimatycznej, i promocji ekologicznych warunków życia

17 sierpnia 2021r. Minister Klimatu i Środowiska oraz Minister Edukacji i Nauki podpisali List intencyjny wyrażający wolę współpracy na rzecz edukacji ekologicznej i klimatycznej, którego głównym celem jest zwiększanie świadomości ekologicznej i klimatycznej młodego pokolenia, a także zainicjowanie kolejnego etapu w dotychczasowej współpracy obu resortów.

Zainicjowany ww. Listem intencyjnym kolejny etap współdziałania obu resortów znajdzie odzwierciedlenie w powoływanym Zespole, którego zadaniem będzie realizacja postulatów zawartych w Liście intencyjnym. Założeniem jest również, że konkretne rozwiązania będą wypracowywane przy współpracy z zainteresowanymi środowiskami

Podstawy prawne powołania Zespołu

Powołanie Zespołu jako organu doradczego Ministra Klimatu i Środowiska odbyło się na podstawie art. 7 ust. 4 pkt. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 178) (Członek Rady Ministrów, realizując politykę ustaloną przez Radę Ministrów, w szczególności po zawiadomieniu Prezesa Rady Ministrów powołuje rady i zespoły, jako organy pomocnicze w sprawach należących do zakresu jego działania).

Zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie powołania Zespołu z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw edukacji ekologicznej, w tym klimatycznej, i promocji ekologicznych warunków życia.

Podstawy prawne:

 1. „List intencyjny wyrażający wolę współpracy na rzecz edukacji ekologicznej i klimatycznej” pomiędzy Ministrem Klimatu i Środowiska oraz Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2021.

 2. Zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw edukacji ekologicznej, w tym klimatycznej, i promocji ekologicznych warunków życia.

 3. Zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw edukacji ekologicznej, w tym klimatycznej, i promocji ekologicznych warunków życia.

 4. Zarządzenie​ Ministra Klimatu i​ Środowiska z​ 9 września 2022​ r. zmieniające​ zarządzenie w sprawie​ powołania Zespołu do​ spraw edukacji​ ekologicznej,​ w​ tym​ klimatycznej,​ i​ promocji​ ekologicznych​ warunków życia.

Celem  prac Zespołu jest przygotowanie 40 scenariuszy lekcyjnych, dotyczących zagadnień z obszaru ochrony klimatu,  możliwych do realizacji na przedmiocie godzina wychowawcza: 

 • 16 scenariuszy dla klas I-VIII w szkole podstawowej

 • 24 scenariusze dla klas I-IV w szkołach ponadpodstawowych

Zadanie to realizowane jest w ramach utworzonych Grup Roboczych w których skład wchodzą m.in. naukowcy, eksperci, praktycy, pedagodzy. Za koordynację prac w ramach Grup odpowiadają przedstawiciele organizacji młodzieżowych (Młodzieżowej Rady Klimatycznej, Młodzieżowego Strajku Klimatycznego oraz Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych PROM).

Organizacja prac w Zespole 
Zespół
Koordynatorzy Grup Roboczych
(Przedstawiciele KDM)
Grupy Robocze
(członkowie powołani przez Przewodniczącego na wniosek KDM)
 • Przyjmuje definicję edukacji klimatycznej na potrzeby projektu
 • Zatwierdza cele projektu i sposób ich realizacji
 • Przyjmuje sposobu systematyzacji scenariuszy lekcyjnych
 • Zatwierdza skład osobowy Grup Roboczych
 • Odbiera zatwierdzone scenariusze
 • Przedstawiciele organizacji młodzieżowych
 • Proponują skład Grup Roboczych
 • do zatwierdzenia przez Przewodniczącego Zespołu
 • Organizują prace Grup Roboczych
 • Współpracują z Ekspertami MEiN oraz MKiŚ
 • Przygotowanie bazy istniejących scenariuszy – przypisanie materiałów do poziomu kształcenia
 • Przypisanie efektów uczenia się dostępnych scenariuszy do poziomów kształcenia
 • Stworzenie listy brakujących scenariuszy
 • Podział zadań i koordynacja procesu przygotowania scenariuszy
 • Liczba grup roboczych uzależniona od decyzji Koordynatorów
Czym jest edukacja klimatyczna 

Prace Zespołu rozpoczęły się od dyskusji nad wspólną definicją edukacji klimatycznej podkreślając za Organizacją Narodów Zjednoczonych  (Art.6 Ramowej Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, Art. 12 Porozumienia Paryskiego) że celem edukacji klimatycznej jest rozwiązywanie i opracowywanie skutecznych reakcji na zmiany klimatu oraz podkreślenie wpływu człowieka na jego zmiany. 

Poniżej znajduje się definicja edukacji klimatycznej przyjęta przez zespół:

Edukacja klimatyczna, ściśle powiązana  z edukacją ekologiczną, stanowi ogół interdyscyplinarnego kształcenia i wychowania w zakresie związanym z tematyką procesów klimatotwórczych, wpływu oraz skutków procesów naturalnych, jak i antropogenicznych, ze szczególnym naciskiem na element działalności człowieka w kwestii zmian klimatu.

Celem edukacji klimatycznej jest:

 • przekazanie wiedzy o historii zmian klimatu na Ziemi, wpływie tej zmiany na różnorodność biologiczną (biocenoza) oraz roli bioróżnorodności w procesach klimatycznych, w relacji czynników naturalnych do dobrostanu człowieka, oraz jego działalności i wpływie na zmiany klimatu oraz o skutki tych zmian;
 • rozwijanie praktycznych i społecznych umiejętności w zakresie adaptacji i mitygacji zmian klimatu, w tym do wyzwań przyszłości wynikających ze zmian klimatu;
 • budowanie idei współpracy i zaangażowania na rzecz ochrony klimatu;
 • kształtowanie społeczeństwa odpowiedzialnego za podejmowane i zaniechane działania oraz świadomego priorytetów polityki klimatycznej i stojących przed nią wyzwań.

Cele te zgodne są z podejściem stosowanym w podstawach programowych oraz Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji uwzględniając kontekst wiedzy, umiejętności i postaw społecznych w procesie uczenia się.

Cel edukacji klimatycznej

Celem edukacji klimatycznej jest:
•    przekazanie wiedzy o historii zmian klimatu na Ziemi, wpływie tej zmiany na różnorodność biologiczną (biocenoza) oraz roli bioróżnorodności w procesach klimatycznych, w relacji czynników naturalnych do dobrostanu człowieka, oraz jego działalności i wpływie na zmiany klimatu oraz o skutki tych zmian;
•    rozwijanie praktycznych i społecznych umiejętności w zakresie adaptacji i mitygacji zmian klimatu, w tym do wyzwań przyszłości wynikających ze zmian klimatu;
•    budowanie idei współpracy i zaangażowania na rzecz ochrony klimatu;
•    kształtowanie społeczeństwa odpowiedzialnego za podejmowane i zaniechane działania oraz świadomego priorytetów polityki klimatycznej i stojących przed nią wyzwań.
Cele te zgodne są z podejściem stosowanym w podstawach programowych oraz Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji uwzględniając kontekst wiedzy, umiejętności i postaw społecznych w procesie uczenia się.

 Scenariusze lekcyjne przygotowane przez Zespół

graf scen

 

 

SCENARIUSZE DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Scenariusze lekcji dla klas I-III

Scenariusze lekcji dla klas IV

Scenariusze lekcji dla klas V-VI

Scenariusze lekcji dla klas VII-VIII

 

 

SCENARIUSZE DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Klimatologia Adaptacja
Sprzężenia / bioróżnorodność Społeczne skutki
Energetyka Źródła informacji

 

Oddając w Państwa ręce scenariusze zakończyliśmy pierwszy etap – prace koncepcyjne. Teraz chcielibyśmy zaprosić Państwa do drugiego - weryfikacji przygotowanych materiałów w trakcie zajęć. Zależy nam na Państwa opinii, abyśmy mogli je dopracować, żeby stanowiły wsparcie dla prowadzących. Zależy nam także na praktycznych wskazówkach, jak je realizować w przestrzeni klasy, czy szkoły.
 

ANKIETA NA TEMAT SCENARIUSZY

Materiały

List intencyjny MKiŚ - MEiN 17.08.2021
Skan​_podpisanego​_Listu​_intencyjnego​_MKiŚ​_MEiN​_17082021-1.pdf 0.90MB
Zarządzenie MKiŚ ws powołania Zespołu do spraw edukacji ekologicznej w tym klimatycznej
Zarzadzenie​_MKiS​_ws​_powolania​_Zespolu​_do​_spraw​_edukacji​_ekologicznej​_​_w​_tym​_klimatycznej.pdf 0.34MB
Zarządzenie MKiŚ zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw edukacji ekologicznej, w tym klimatycznej
zarządzenia​_MKiŚ​_zmieniające​_zarządzenie​_w​_sprawie​_powołania​_Zespoły​_ds​_eedukacji​_ekologicznej,​_w​_tym​_klimatycznej,​_i​_promocji​_ekologicznych​_warunków​_życia.pdf 0.31MB
Zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 9 września 2022 r zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw edukacji ekologicznej, w tym klimatycznej i promocji ekologicznych warunków życia
Zarządzenie​_Ministra​_Klimatu​_i​_Środowiska​_z​_9​_września​_2022​_r​_zmieniające​_zarządzenie​_w​_sprawie​_powołania​_Zespołu​_do​_spraw​_edukacji​_ekologicznej,​_w​_tym​_klimatycznej,​_i​_promocji​_ekologicznych​_warunków​_życia.pdf 0.25MB
{"register":{"columns":[]}}