W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

System ekozarządzania i audytu EMAS

EMAS to wspólnotowy system ekozarządzania i audytu, który jest instrumentem Unii Europejskiej przeznaczonym dla przedsiębiorstw i innych organizacji, które dobrowolnie zobowiązują się do oceny swojego wpływu na środowisko i doskonalenia swojej działalności przyjaznej środowisku. EMAS jest obecnie najbardziej wiarygodnym systemem zarządzania środowiskowego.

Podstawę prawną EMAS stanowi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (ang. Eco-Management and Audit Scheme -  EMAS). Funkcjonowanie EMAS w Polsce dodatkowo reguluje ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (Dz.U. Nr 178, poz. 1060).

Zgodnie z zapisami ww. ustawy krajowy system ekozarządzania i audytu (EMAS) tworzą:

 • minister właściwy do spraw klimatu, jako organ prowadzący politykę w zakresie rozwoju systemu oraz współpracujący z organami Unii Europejskiej w tym zakresie;
 • Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska;
 • Polskie Centrum Akredytacji, jako organ akredytujący.

Zmiany w rozporządzeniu EMAS

Komisja Europejska zaktualizowała załączniki I, II oraz III do rozporządzenia (WE) 1221/2009 EMAS. Oznacza to, że organizacje zarejestrowane w systemie EMAS mają obowiązek spełnienia nowych wymagań do 14 września 2018 roku.

Zmiany w załącznikach mają istotne znaczenie, ponieważ dotyczą zasadniczych wymagań systemów zarządzania środowiskowego funkcjonujących w organizacjach zarejestrowanych w EMAS. W szczególności wynikają z konieczności dostosowania wymagań EMAS do nowej normy ISO 14001:2015.

Zaktualizowane załączniki dostępne są w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Proces dostosowywania się do wymagań EMAS jest złożonym i wielokierunkowym przedsięwzięciem, wymagającym pełnego zaangażowania kierownictwa i pracowników ubiegającej się o rejestrację przedsiębiorstwa lub organizacji. Wdrożenie i utrzymywanie prawidłowo skonstruowanego i sprawnie funkcjonującego systemu zarządzania środowiskowego (SZŚ) stanowi warunek konieczny dla uzyskania rejestracji EMAS. Standardem określającym, jakie wymogi powinien spełniać SZŚ, zaadaptowanym na potrzeby EMAS, stała się od 2001 r. norma ISO 14001.

Nowe obowiązki organizacji zarejestrowanych w EMAS:

 • konieczność spełnienia nowych wymagań normy ISO 14001: 2015 (broszura informacyjna na temat powiązań ISO 14001:2015 i EMAS
 • bardziej szczegółowe określenie kontekstu organizacji,
 • identyfikacja potrzeb i oczekiwań stron zainteresowanych,
 • bardziej znaczące uwzględnienie perspektywy cyklu życia przy ocenie znaczenia aspektów środowiskowych,
 • określenie działań odnoszących się do ryzyk i szans związanych z systemem zarządzania środowiskowego.
 • Organizacje, które ubiegają się o rejestrację w EMAS, będą weryfikowane według nowych zasad zapisanych w zmienionych załącznikach. Z kolei te, które już są w rejestrze mają czas na spełnienie nowych wymagań do 14 września 2018 r.

  Podsumowanie wszystkich zmian wprowadzonych do załączników można znaleźć w materiale informacyjnym KE (tłumaczenie na język polski - GDOŚ). Natomiast powiązania nowej normy ISO 14001:2015 i EMAS omówione zostały w przewodniku "EMAS i zmieniona norma ISO 14001"

 

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
04.05.2021 15:51 Aleksandra Warchoł
Pierwsza publikacja:
21.11.2018 10:20 Agata Kubel-Grabau
{"register":{"columns":[]}}