W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

System ekozarządzania i audytu EMAS

EMAS to wspólnotowy system ekozarządzania i audytu, który jest instrumentem Unii Europejskiej przeznaczonym dla przedsiębiorstw i innych organizacji, które dobrowolnie zobowiązują się do oceny swojego wpływu na środowisko i doskonalenia swojej działalności przyjaznej środowisku. EMAS jest obecnie najbardziej wiarygodnym systemem zarządzania środowiskowego.

Podstawę prawną EMAS stanowi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (ang. Eco-Management and Audit Scheme -  EMAS). Funkcjonowanie EMAS w Polsce dodatkowo reguluje ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (Dz.U. Nr 178, poz. 1060).

Zgodnie z zapisami ww. ustawy krajowy system ekozarządzania i audytu (EMAS) tworzą:

 • minister właściwy do spraw klimatu, jako organ prowadzący politykę w zakresie rozwoju systemu oraz współpracujący z organami Unii Europejskiej w tym zakresie;
 • Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska;
 • Polskie Centrum Akredytacji, jako organ akredytujący.

Zmiany w rozporządzeniu EMAS

Komisja Europejska zaktualizowała załączniki I, II oraz III do rozporządzenia (WE) 1221/2009 EMAS. Oznacza to, że organizacje zarejestrowane w systemie EMAS miały obowiązek spełnienia nowych wymagań do 14 września 2018 roku.

Zmiany w załącznikach mają istotne znaczenie, ponieważ dotyczą zasadniczych wymagań systemów zarządzania środowiskowego funkcjonujących w organizacjach zarejestrowanych w EMAS. W szczególności wynikają z konieczności dostosowania wymagań EMAS do nowej normy ISO 14001:2015.

Zaktualizowane załączniki dostępne są w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Proces dostosowywania się do wymagań EMAS jest złożonym i wielokierunkowym przedsięwzięciem, wymagającym pełnego zaangażowania kierownictwa i pracowników ubiegającej się o rejestrację przedsiębiorstwa lub organizacji. Wdrożenie i utrzymywanie prawidłowo skonstruowanego i sprawnie funkcjonującego systemu zarządzania środowiskowego (SZŚ) stanowi warunek konieczny dla uzyskania rejestracji EMAS. Standardem określającym, jakie wymogi powinien spełniać SZŚ, zaadaptowanym na potrzeby EMAS, stała się od 2001 r. norma ISO 14001.

Nowe obowiązki organizacji zarejestrowanych w EMAS:

 • konieczność spełnienia nowych wymagań normy ISO 14001: 2015 (broszura informacyjna na temat powiązań ISO 14001:2015 i EMAS
 • bardziej szczegółowe określenie kontekstu organizacji,
 • identyfikacja potrzeb i oczekiwań stron zainteresowanych,
 • bardziej znaczące uwzględnienie perspektywy cyklu życia przy ocenie znaczenia aspektów środowiskowych,
 • określenie działań odnoszących się do ryzyk i szans związanych z systemem zarządzania środowiskowego.
 • Organizacje, które ubiegają się o rejestrację w EMAS, będą weryfikowane według nowych zasad zapisanych w zmienionych załącznikach. Z kolei te, które już są w rejestrze mają czas na spełnienie nowych wymagań do 14 września 2018 r.

  Podsumowanie wszystkich zmian wprowadzonych do załączników można znaleźć w materiale informacyjnym KE (tłumaczenie na język polski - GDOŚ). Natomiast powiązania nowej normy ISO 14001:2015 i EMAS omówione zostały w przewodniku "EMAS i zmieniona norma ISO 14001"

Kontakt

Krajowy system ekozarządzania i audytu (EMAS) tworzą*:

 • minister właściwy do spraw środowiska, jako organ prowadzący politykę w zakresie rozwoju systemu oraz współpracujący z organami Unii Europejskiej w tym zakresie

Departamentem, w kompetencjach którego znajduje się koordynacja zagadnień z tego zakresu, jest Departament Instrumentów Środowiskowych Ministerstwa Klimatu i Środowiska, a osobą wskazaną do kontaktu

Małgorzata Stelmaszczyk (Wybacz)
główny specjalista
Wydział Instrumentów Ekonomicznych i Zarządzania Środowiskowego
Departament Instrumentów Środowiskowych

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

ul. Wawelska 52/54

00-922 Warszawa

tel. +48 22 3692 067, 519 018 236

malgorzata.stelmaszczyk@mos.gov.pl

 • Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska prowadzi  rejestr  organizacji  zarejestrowanych  w systemie EMAS (www.gov.pl/web/gdos/emas). Komórką bezpośrednio odpowiedzialną za to zadanie jest Biuro Prawne:

Biuro Prawne
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
tel.: 22 31 06 743 oraz 22 31 06 744.
fax: 22 369-21-27
e-mail: emas@gdos.gov.pl

 • Polskie Centrum Akredytacji, jako organ akredytujący

Polskie  Centrum  Akredytacji (http://www.pca.gov.pl(link otwiera się w nowym oknie)) prowadzi akredytację  weryfikatorów  środowiskowych  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 586) oraz przepisami rozporządzenia (WE) nr 1221/2009.

Biuro ds. Akredytacji

Dział Akredytacji Weryfikacji i Certyfikacji Systemów Zarządzania

ul. Szczotkarska 42

01-382 Warszawa

tel.: 22 355 70 00

sekretariat@pca.gov.pl

* Zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (Dz.U. Nr 178, poz. 1060)

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
16.11.2022 11:05 Aleksandra Walczak
Pierwsza publikacja:
21.11.2018 10:20 Agata Kubel-Grabau
{"register":{"columns":[]}}