W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Badania statystyczne

Minister Klimatu i Środowiska (jako minister właściwy ds. klimatu, minister właściwy ds. środowiska oraz minister właściwy ds. energii) współprowadzi badania statystyczne z następujących obszarów tematycznych: – 1.01 Stan i ochrona środowiska, – 1.44 Rynek materiałowy i paliwowo-energetyczny, – 1.52 Leśnictwo i Łowiectwo

1.01.02 Zasoby i zmiany w wykorzystaniu powierzchni ziemi, zagrożenie i ochrona gruntów

Organy prowadzące:

 • Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
 • Minister właściwy do spraw rozwoju wsi
 • Minister właściwy do spraw środowiska

Departament odpowiedzialny w MKiŚ: Departament Geologii i Koncesji Geologicznych, Departament Leśnictwa i Łowiectwa
Wykonawca badań: Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, regionalne dyrekcje Lasów Państwowych

1.01.04 Zasoby, zmiany i wykorzystanie surowców mineralnych (kopalin)

Organy prowadzące:

 • Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
 • Minister właściwy do spraw środowiska

Departament odpowiedzialny w MKiŚ: Departament Geologii i Koncesji Geologicznych
Wykonawca badań: Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

1.01.06 Zanieczyszczenie i ochrona powietrza

Organy prowadzące:

 • Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
 • Minister właściwy do spraw klimatu
 • Główny Inspektor Ochrony Środowiska

Departament odpowiedzialny w MKiŚ: Departament Ochrony Powietrza i Polityki Miejskiej
Wykonawca badań: Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami – Instytut  Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy

1.01.07 Ochrona przyrody, krajobrazu i różnorodności biologicznej

Organy prowadzące:

 • Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
 • Główny Inspektor Ochrony Środowiska
 • Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
 • Minister właściwy do spraw środowiska

Departament odpowiedzialny w MKiŚ: Departament Ochrony Przyrody
Wykonawca badań: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

1.01.08 Odpady

Organy prowadzące:

 • Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
 • Minister właściwy do spraw klimatu
 • Główny Inspektor Ochrony Środowiska

Departament odpowiedzialny w MKiŚ: Departament Gospodarki Odpadami
Wykonawca badań: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

1.01.09 Promieniowanie jonizujące i niejonizujące. Hałas

Organy prowadzące:

 • Główny Inspektor Ochrony Środowiska
 • Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
 • Minister właściwy do spraw klimatu

Departament odpowiedzialny w MKiŚ: Departament Instrumentów Środowiskowych
Wykonawca badań: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Państwowa Agencja Atomistyki

1.01.12 Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska

Organy prowadzące:

 • Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
 • Minister właściwy do spraw klimatu
 • Minister właściwy do spraw rozwoju wsi
 • Główny Inspektor Ochrony Środowiska

Departament odpowiedzialny w MKiŚ: Departament Instrumentów Środowiskowych
Wykonawca badań: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska

1.01.16 Rachunki emisji do powietrza

Organy prowadzące:

 • Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
 • Minister właściwy do spraw klimatu

Departament odpowiedzialny w MKiŚ: Departament Ochrony Powietrza i Polityki Miejskiej
Wykonawca badań: Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami – Instytut  Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy

1.44.01 Bilanse paliw i energii

Organy prowadzące:

 • Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
 • Minister właściwy do spraw energii

Departament odpowiedzialny w MKiŚ: Departament Strategii i Analiz
Wykonawca badań: Agencja Rynku Energii S.A.

1.44.02 Elektroenergetyka i ciepłownictwo

Organy prowadzące:

 • Minister właściwy do spraw energii
 • Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

Departament odpowiedzialny w MKiŚ: Departament Strategii i Analiz
Wykonawca badań: Agencja Rynku Energii S.A.

1.44.03 Specjalistyczne badanie statystyczne w zakresie paliw i energii

Organy prowadzące:

 • Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
 • Minister właściwy do spraw energii

Departament odpowiedzialny w MKiŚ: Departament Ropy i Paliw Transportowych
Wykonawca badań: Agencja Rynku Energii S.A.

1.44.04 Badanie zużycia paliw i energii w gospodarstwach domowych

Organy prowadzące:

 • Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
 • Minister właściwy do spraw energii

Departament odpowiedzialny w MKiŚ: Departament Strategii i Analiz
Wykonawca badań: Agencja Rynku Energii S.A.

1.44.11 Paliwa ciekłe i gazowe

Organy prowadzące:

 • Minister właściwy do spraw energii
 • Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

Departament odpowiedzialny w MKiŚ: Departament Ropy i Paliw Transportowych
Wykonawca badań: Agencja Rynku Energii S.A.

1.52.04 Działalność gospodarcza Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe

Organy prowadzące:

 • Minister właściwy do spraw środowiska

Departament odpowiedzialny w MKiŚ: Departament Leśnictwa i Łowiectwa
Wykonawca badań: Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

Ponadto dane z w/w badań zasilają także inne badania statystyczne, w których Minister Klimatu i Środowiska nie bierze bezpośredniego udziału jako organ prowadzący.

Organizację, tryb prowadzenia badań statystycznych oraz zakres związanych z nimi obowiązków ustala ustawa o statystyce publicznej. Ustawa określa także zasady i tworzy podstawy rzetelnego, obiektywnego, profesjonalnego i niezależnego prowadzenia badań statystycznych, których wyniki mają charakter oficjalnych danych statystycznych.

Pełna informacja o każdym badaniu statystycznym jest zawarta w programie badań statystycznych statystyki publicznej (PBSSP), który ustala corocznie Rada Ministrów w drodze rozporządzenia (projekt PBSSP ustalany jest przez Radę Statystyki na podstawie propozycji przygotowanej przez Prezesa GUS; Rada Statystyki przedstawia Radzie Ministrów projekt PBSSP nie później niż do 30 czerwca każdego roku).

W PBSSP określone są:
1.    temat,
2.    organ lub podmiot prowadzący,
3.    cykliczność,
4.    cel,
5.    szczegółowy zakres podmiotowy i przedmiotowy,
6.    źródła danych,
7.    podmioty przekazujące dane,
8.    informacje dotyczące przekazywanych danych, obejmujące:
a)    zakres danych ze wskazaniem podmiotów przekazujących te dane, w tym szczegółowy zakres danych osobowych z katalogu danych wymienionych w art. 35b ust. 1,
b)    poziom agregacji,
c)    obligatoryjność albo dobrowolność przekazania,
d)    postać i formę,
e)    częstotliwość, termin i miejsce przekazania,
f)    metody obserwacji, o których mowa w art. 6 ust. 1,
9.    rodzaje wynikowych informacji statystycznych oraz formy i terminy ich udostępnienia.

PBSSP dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Głównego Urzędu Statystycznego. Interaktywna wersja PBSSP na bieżący rok dostępna jest na stronie.

Podczas prac nad PBSSP analizuje się źródła danych pod względem ich jakości, w szczególności aktualność i obciążenia ponoszone przez respondentów.

Istotną rolę w badaniach MKiŚ pełnią dane administracyjne będące w posiadaniu m.in.: GIOŚ, wioś, KOBiZE IOŚ-PIB, KGPSP, urzędów marszałkowskich, NFOŚiGW, BOŚ, WUG, MRiRW, URE, KOWR, BGK, ARP S.A. Oddział w Katowicach.

Szczegółowy format przekazywanych danych – w zakresie całości badań statystycznych, w tym prowadzonych przez Ministra Klimatu i Środowiska (jako ministra właściwego ds. klimatu, ministra właściwego ds. środowiska oraz ministra właściwego ds. energii), Prezesa GUS, Prezesa URE – udostępniany jest na stronie internetowej GUS.

Zgodnie z art. 10 i art. 38 ustawy o statystyce publicznej zebrane w badaniach statystycznych statystyki publicznej dane jednostkowe identyfikowalne są objęte tajemnicą statystyczną, tj.:

 • podlegają bezwzględnej ochronie,
 • mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do tworzenia przez Prezesa GUS operatu do badań statystycznych,
 • nie mogą być publikowane ani udostępnianie,
 • nie mogą być wykorzystywane do innych niż określone w ustawie o statystyce publicznej celów.

Pracownicy Ministerstwa mający bezpośredni dostęp do danych jednostkowych oraz Wykonawcy badań statystycznych są obowiązani do bezwzględnego przestrzegania tajemnicy statystycznej i mogą być dopuszczeni do wykonywania czynności po złożeniu pisemnego przyrzeczenia, którego treść została określona w art. 12 ust. 1 ustawy o statystyce publicznej.

Wynikowe informacje statystyczne publikowane są m.in. na stronie internetowej:

GUS:        
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/srodowisko-energia/

Eurostatu:
https://ec.europa.eu/eurostat/web/environment/overview
https://ec.europa.eu/eurostat/web/climate-change/overview
https://ec.europa.eu/eurostat/web/energy/overview

ARE S.A.:
https://www.are.waw.pl/badania-statystyczne

1.44.01 Bilanse paliw i energii:
Sytuacja energetyczna w Polsce. Krajowy bilans energii,
Biuletyn ciepłownictwa,
Bilans energii pierwotnej,
Statystyka ciepłownictwa polskiego,
Paliwa i energia.
1.44.02 Elektroenergetyka i ciepłownictwo:
Informacja statystyczna o energii elektrycznej,
Sytuacja w elektroenergetyce,
Statystyka elektroenergetyki polskiej,
Emitor. Emisja zanieczyszczeń środowiska w elektrowniach i elektrociepłowniach zawodowych,
Elektroenergetyka polska.

Wynikowe informacje statystyczne - wybrane dane

Ochrona Środowiska 2020
Zawiera m. in. dane na temat: emisji zanieczyszczeń do powietrza, ochrony przyrody i różnorodności biologicznej, gospodarki odpadami, promieniowania i hałasu, monitoringu środowiska i działalności kontrolnej.
Źródłem danych są m. in. wyniki badań statystycznych współprowadzonych przez ministra właściwego ds. klimatu, ministra właściwego ds. środowiska, KOBiZE IOŚ-PIB, GIOŚ, wioś.
Publikacja jest wydawana w listopadzie
Częstotliwość: rok

Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska 2020
Zawiera m.in. dane na temat: wydatków na ochronę środowiska, finansowania ochrony środowiska przez fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz rachunków emisji zanieczyszczeń do powietrza
Źródłem danych są m.in. wyniki badań statystycznych współprowadzonych przez ministra właściwego ds. klimatu, KOBiZE IOŚ-PIB, NFOŚiGW.
Publikacja jest wydawana w grudniu
Częstotliwość: rok

Rocznik Statystyczny Leśnictwa 2020
Zawiera m.in. dane na temat: powierzchni gruntów leśnych, stanu zasobów leśnych oraz zagospodarowania lasów i ich gospodarczego wykorzystania.
Źródłem danych są m. in. wyniki badań statystycznych współprowadzonych przez ministra właściwego ds. środowiska, Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych.
Publikacja jest wydawana w listopadzie.
Częstotliwość: rok

Paliwa i energia
Zawiera dane na temat: bilansów podstawowych nośników energii oraz syntetycznego bilansu energii wg nośników.
Źródłem danych są wyniki badań statystycznych współprowadzonych przez ministra właściwego ds. energii.
Zestawienie jest aktualizowane w grudniu.
Częstotliwość: rok

Elektroenergetyka i ciepłownictwo polskie
Zawiera podstawowe informacje dotyczące: krajowego systemu elektroenergetycznego, bilansu energii elektrycznej elektroenergetyki zawodowej, elektrowni cieplnych i elektrociepłowni zawodowych, elektrociepłowni przemysłowych, elektrowni wodnych i innych odnawialnych źródeł energii elektrycznej, sprzedaży energii elektrycznej, urządzeń sieciowych, bilansu ciepła.
Źródłem danych są wyniki badań statystycznych współprowadzonych przez ministra właściwego ds. energii.
Zestawienie jest aktualizowane w grudniu.
Częstotliwość: rok

Energetyka polska
Zawiera dane na temat: najważniejszych wskaźników z zakresu energii dla Polski i krajów UE, bilansu energii wg Eurostat dla Polski, bilansu energii odnawialnej wg Eurostat dla Polski, energii elektrycznej w Polsce, bilansu ciepła dla Polski i UE, efektywności energetycznej, emisji zanieczyszczeń.
Źródłem danych są wyniki badań statystycznych współprowadzonych przez ministra właściwego ds. energii oraz dane GUS, URE, ARE S.A., KOBiZE, EUROSTAT, EEA.
Zestawienie jest aktualizowane w grudniu.
Częstotliwość: rok

Energia elektryczna i ciepło wg woj.
Zawiera dane na temat: energii elektrycznej i ciepła dla Polski ogółem i wg województw.
Źródłem danych są wyniki badań statystycznych współprowadzonych przez ministra właściwego ds. energii.
Zestawienie jest aktualizowane w grudniu.
Częstotliwość: rok

Szacunki danych o zużyciu energii w gospodarstwach domowych
Uzupełnienie publikacji „Zużycie energii w gospodarstwach domowych” wydawanej co 3 lata.
Zawiera informacje o zużyciu energii oraz kierunkach jej użytkowania w gospodarstwach domowych, wyposażeniu gospodarstw domowych w urządzenia i sprzęt zużywający energię oraz innych czynnikach strukturalnych mających wpływ na wielkość zużycia.
Źródłem danych są zestawy danych pozyskiwane w ramach badania statystycznego 1.44.04 Badanie zużycia paliw i energii w gospodarstwach domowych prowadzonego przez Prezesa GUS i ministra właściwego ds. energii.
Zestawienie jest aktualizowane w grudniu.
Częstotliwość: rok

Ubóstwo energetyczne
Uzupełnienie publikacji  „Zużycie energii w gospodarstwach domowych” wydawanej co 3 lata.
Zawiera informacje o wskaźnikach mierzących zjawisko ubóstwa energetycznego.
Źródłem danych są zestawy danych pozyskiwane w ramach badania statystycznego 1.44.04 Badanie zużycia paliw i energii w gospodarstwach domowych prowadzonego przez Prezesa GUS i ministra właściwego ds. energii.
Zestawienie jest aktualizowane w grudniu.
Częstotliwość: rok

Materiały

Paliwa i energia 1997-2022
Paliwa​_i​_energia​_1997-2022.xlsx 0.20MB
Elektroenergetyka i ciepłownictwo polskie 1997-2022
Elektroenergetyka​_i​_ciepłownictwo​_polskie​_1997-2022.xlsx 5.44MB
Energia elektryczna i ciepło wg. woj. w latach 2015-2022
Energia​_elektryczna​_i​_ciepło​_wg​_woj​_w​_latach​_2015-2022.xlsx 0.12MB
Szacunki danych o zużyciu energii w gospodarstwach domowych w 2019
Szacunki​_danych​_o​_zużyciu​_energii​_w​_gospodarstwach​_domowych​_w​_2019.xlsx 0.98MB
Szacunki danych o zużyciu energii w gospodarstwach domowych w 2020
Szacunki​_danych​_o​_zużyciu​_energii​_w​_gospodarstwach​_domowych​_w​_2020.xlsx 0.93MB
Ubóstwo energetyczne 2019
Ubóstwo​_energetyczne​_2019.xlsx 0.54MB
Ubóstwo energetyczne 2020
Ubóstwo​_energetyczne​_2020.xlsx 0.93MB
Ubóstwo energetyczne 2022
Ubóstwo​_energetyczne​_2022.xlsx 11.97MB
Energetyka​_polska​_Warszawa​_2023
Kopia​_pliku​_Energetyka​_polska​_Warszawa​_2023.xlsx 0.83MB
Szacunki​_danych​_o​_zużyciu​_energii​_w​_gospodarstwach​_domowych​_w​_2022
Szacunki​_danych​_o​_zużyciu​_energii​_w​_gospodarstwach​_domowych​_w​_2022.xlsx 4.56MB
{"register":{"columns":[]}}