W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Ordery i odznaczenia

Ordery i odznaczenia państwowe –  § 2 ust. 1 rozporządzenia  Prezydenta RP w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń (…) nakłada na organ przedkładający wniosek o nadanie orderu lub odznaczenia obowiązek zachowania 2-miesięcznego wyprzedzenia wobec przewidywanego terminu wręczenia odznaki nadanego orderu lub odznaczenia. Uwzględniając zakres czynności podejmowanych w związku z wnioskami składanymi do Ministra Klimatu i Środowiska, w celu zachowania terminów oraz  stworzenia warunków do poprawnego wykonania czynności związanych z przedkładaniem wniosków Prezydentowi RP przyjęto zasadę, że przedmiotowe wnioski powinny wpływać do Ministerstwa Klimatu i Środowiska z 4-miesięcznym wyprzedzeniem wobec planowanego terminu wręczenia odznak nadanych orderów i odznaczeń państwowych.

Wszystkie wnioski oraz akty prawne regulujące nadawanie orderów i odznaczeń państwowych są dostępne https://www.prezydent.pl/ .

Odznaki honorowe nadawane przez Ministra Klimatu i Środowiska (ministra właściwego ds. energii) 

Wnioski o nadanie Odznak Honorowych: za Zasługi dla Energetyki,  Zasłużony dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego  powinny być – zgodnie z postanowieniami zawartymi   w  rozporządzeniach Rady Ministrów – składane na 2 miesiące przed planowanym terminem ich wręczenia. Zgodnie z regulacjami tych rozporządzeń, odznaki za Zasługi dla Energetyki wręczane są zwyczajowo z okazji  Dnia Energetyka, tj. 14 sierpnia. 
W odniesieniu do odznaki Zasłużony dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego rozporządzenie nie określa terminu wręczania i zwyczajowo przyjęto tu termin 4 grudnia. Terminy składania wniosków o nadanie poszczególnych odznak honorowych określa się zatem następująco:  za Zasługi dla Energetyki -  1 czerwca oraz Zasłużony dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego – 1 września.

Odznaki honorowe nadawane przez Ministra Klimatu i Środowiska (ministra właściwego ds. klimatu, minister właściwy ds. środowiska) 

Wnioski o nadanie Odznak Honorowych za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Klimatu, Zasłużony dla polskiej geologii powinny być – zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniach Rady Ministrów – składane co najmniej na miesiąc przed planowanym terminem  ich wręczenia. Zgodnie z regulacjami tych rozporządzeń, odznaki za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Klimatu wręcza się z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska, tj. 5 czerwca. Wręczenie odznaki Zasłużony dla polskiej geologii odbywa się z okazji Dnia Górnika, tj. 4 grudnia. Termin składania wniosków o nadanie poszczególnych odznak honorowych określa się następująco: za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Klimatu – 1 kwietnia oraz Zasłużony dla polskiej geologii – 1 września.

Z wnioskami o nadanie odznaczeń występuje upoważniony przepisami prawa wnioskodawca:

za Zasługi dla Energetyki

 1. minister lub kierownik urzędu centralnego;
 2. kierownik jednostki organizacyjnej podporządkowanej lub nadzorowanej przez ministra właściwego do spraw energii;
 3. terenowy organ administracji rządowej bądź organ samorządu terytorialnego;
 4. organ statutowy krajowej organizacji zawodowej i społecznej działającej na rzecz energetyki — w odniesieniu do pracowników i działaczy tych organizacji;
 5. jednostki naukowej, której statutową działalnością jest działalność na rzecz sektora energetycznego;
 6.  stowarzyszenia, fundacji lub innej organizacji pozarządowej, których statutowym zadaniem jest działalność na rzecz sektora energetycznego;
 7. przedsiębiorstwa energetycznego w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, 868, 1093 i 1505) albo innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162), którego działalność dotyczy sektora energetycznego”.

Zasłużony dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego

 1. minister lub kierownik urzędu centralnego,
 2. kierownik jednostki organizacyjnej podległej lub nadzorowanej przez ministra właściwego do spraw energii;
 3. terenowy organ administracji rządowej albo organ samorządu terytorialnego;
 4. organ statutowy organizacji zawodowej lub społecznej działającej na rzecz przemysłu naftowego i gazowniczego – w odniesieniu do pracowników i działaczy tej organizacji;
 5.  jednostki naukowej, której statutową działalnością jest działalność na rzecz przemysłu naftowego i gazowniczego;
 6. stowarzyszenia, fundacji lub innej organizacji pozarządowej, których statutowym zadaniem jest działalność na rzecz przemysłu naftowego i gazowniczego;
 7. przedsiębiorstwa energetycznego lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, którego działalność dotyczy przemysłu naftowego i gazowniczego.

za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Klimatu

 1. ministra lub kierownika urzędu centralnego;
 2. organu administracji rządowej w województwie lub organu samorządu terytorialnego;
 3. jednostki naukowej, której statutową działalnością jest działalność na rzecz ochrony środowiska i klimatu;
 4. stowarzyszenia, fundacji lub innej organizacji pozarządowej, których statutowym zadaniem jest działalność na rzecz ochrony środowiska i klimatu;
 5. kierownika jednostki organizacyjnej podległej lub nadzorowanej przez ministra właściwego do spraw klimatu;
 6. przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 i 2105 oraz z 2022 r. poz. 24 i 974), którego działalność gospodarcza jest prowadzona na rzecz ochrony środowiska i klimatu.

Zasłużony dla polskiej geologii

 1. minister lub kierownik urzędu centralnego;
 2. Prezes Polskiej Akademii Nauk;
 3. organ administracji rządowej w województwie lub organ samorządu terytorialnego;
 4. organ statutowy organizacji zawodowej lub społecznej, działający w zakresie geologii;
 5. kierownik jednostki organizacyjnej działającej w zakresie geologii, podległej lub nadzorowanej przez ministra właściwego do spraw środowiska;
 6. przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie geologii.

Dokumenty

 1. Wnioski powinny zawierać konkretne merytoryczne uzasadnienie z uwzględnieniem stażu pracy oraz niezbędne podpisy.
 2. Składane dokumenty nie mogą zawierać poprawek, skreśleń lub treści niewymaganych we wzorach tych dokumentów.
 3. Kompletne dokumenty wraz z pismem przewodnim należy przekazywać do Ministerstwa Klimatu – Biuro Ministra, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa lub w postaci elektronicznej, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.
 4. Wnioski niekompletne lub wypełnione niewłaściwie wymagają ponownego złożenia.
 5. Ponowne złożenie uzupełnionego lub poprawionego wniosku rozpoczyna od nowa bieg terminu (2- lub 4-miesięcznego).
 6. Pismo przewodnie powinno zawierać planowany termin uroczystości wręczenia oraz dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za sporządzenie wniosku.

Dodatkowe informacje

 1. W przypadku osób, wobec których wnioskuje się nadanie odznak honorowych zaleca się przestrzeganie zasady dotyczącej minimalnego stażu pracy w danej gałęzi gospodarki; dolna granica stażu nie powinna być niższa niż 10 lat.
 2. Odznaki honorowe nadawane przez Ministra Klimatu i Środowiska są – zgodnie z treścią ustanawiających je rozporządzeń Rady Ministrów – „zaszczytnymi, honorowymi wyróżnieniami”  nadawanymi w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju poszczególnych gałęzi gospodarki, geologii oraz ochrony środowiska i klimatu. Fakt wykonywania pracy w jednostce organizacyjnej działającej w energetyce, przemyśle naftowym lub gazowniczym, geologii oraz ochronie środowiska i klimacie  nie może być jedyną podstawą do wystąpienia z wnioskiem o wyróżnienie. 
 3. Zaleca się wnioskodawcom, aby na co najmniej 14 dni przed planowanymi uroczystościami wręczenia orderów, odznaczeń, odznak honorowych, zasięgali telefonicznie lub mailowo (Biuro Ministra MKiŚ – tel. 728-943-445,
  e-mail:  aldona.janeta-markowska@mos.gov.pl lub tel. 539-862-166, e-mail:  aleksandra.czuba@mos.gov.pl ) informacji na temat przyznanych wyróżnień oraz terminu odbioru przyznanych orderów, odznaczeń państwowych lub odznak honorowych.
 4. Odbioru  z Ministerstwa Klimatu i Środowiska nadanych orderów, odznaczeń  państwowych lub odznak honorowych może dokonać wyłącznie posiadający imienne upoważnienie przedstawiciel wnioskodawcy.

Zasady organizowania uroczystości wręczenia odznak, orderów i odznaczeń państwowych

 1. Ordery i odznaczenia państwowe nadawane przez Prezydenta RP są najwyższym wyróżnieniem zasług dla ojczyzny i ich wręczanie powinno mieć charakter uroczysty.
 2. Ordery i odznaczenia powinny zostać wręczone w ciągu sześciu miesięcy od daty podjęcia przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej postanowienia o ich nadaniu.

Zasady wręczania odznak honorowych

 1. Odznaki honorowe są wyróżnieniami nadawanymi przez Ministra Klimatu i Środowiska za wybitne zasługi dla ważnych gałęzi gospodarki, geologii oraz ochrony środowiska i klimatu.
 2. Zgodnie z postanowieniami rozporządzeń Rady Ministrów wręczenia odznak honorowych dokonuje wyłącznie minister właściwy ds. energii, minister właściwy ds. środowiska oraz minister właściwy ds. klimatu lub osoba przez niego upoważniona.
 3. Uroczystość wręczania odznak honorowych powinna mieć uroczystą oprawę.

Osoba odpowiedzialna: Aldona Janeta – Markowska, Biuro Ministra, e-mail: aldona.janeta-markowska@mos.gov.pl, tel. 728-943-445 oraz Aleksandra Czuba , Biuro Ministra, e-mail: aleksandra.czuba@mos.gov.pl  tel.: 539-862-166.

Materiały

Klauzula Informacyjna MKiŚ- odznaczenia państwowe
Klauzula​_Informacyjna​_MKiŚ-​_odznaczenia​_państwowe-.docx 0.02MB
Klauzula Informacyjna MKiŚ
Klauzula​_Informacyjna​_MKiŚ.docx 0.02MB
Wzór wniosku za Zasługi dla Energetyki
Wzór​_wniosku​_za​_Zasługi​_dla​_Energetyki.docx 0.03MB
Wzór wniosku za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Klimatu
Wzór​_wniosku​_za​_Zasługi​_dla​_Ochrony​_Środowiska​_i​_Klimatu.docx 0.02MB
Wzór wniosku Zasłużony dla polskiej geologii
Wzór​_wniosku​_Zasłużony​_dla​_polskiej​_geologii.docx 0.01MB
Wzór wniosku Zasłużony dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego dla organizacji, instytucji, przedsiębiorstw energetycznych lub innych podmiotów prowadzonych działalność gospodarczą
Wzór​_wniosku​_Zasłużony​_dla​_Przemysłu​_Naftowego​_i​_Gazowniczego​_dla​_organizacji,​_instytucji,​_przedsiębiorstw​_energetycznych​_lub​_innych​_podmiotów​_prowadzonych​_działalność​_gospodarczą​_.docx 0.03MB
Wzór wniosku Zasłużony dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego dla osoby fizycznej
Wzór​_wniosku​_Zasłużony​_dla​_Przemysłu​_Naftowego​_i​_Gazowniczego​_dla​_osoby​_fizycznej.docx 0.03MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
15.12.2022 14:48 Weronika Janda
Pierwsza publikacja:
08.10.2018 14:01 Agata Kubel-Grabau
{"register":{"columns":[]}}