W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Ordery i odznaczenia

Ordery i odznaczenia państwowe –  § 2 ust. 1 rozporządzenia  Prezydenta RP w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń (…) nakłada na organ przedkładający wniosek o nadanie orderu lub odznaczenia obowiązek zachowania 2-miesięcznego wyprzedzenia wobec przewidywanego terminu wręczenia odznaki nadanego orderu lub odznaczenia. Uwzględniając zakres czynności podejmowanych w związku z wnioskami składanymi do Ministra Klimatu, w celu zachowania terminów oraz  stworzenia warunków do poprawnego wykonania czynności związanych z przedkładaniem wniosków Prezydentowi RP przyjęto zasadę, że przedmiotowe wnioski powinny wpływać do Ministerstwa Klimatu z 4-miesięcznym wyprzedzeniem wobec planowanego terminu wręczenia odznak nadanych orderów i odznaczeń państwowych.

Wszystkie wnioski oraz akty prawne regulujące nadawanie orderów i odznaczeń państwowych są dostępne na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta.

Odznaki honorowe nadawane przez Ministra Klimatu (ministra właściwego ds. energii) 

Wnioski o nadanie odznak honorowych: „Za Zasługi dla Energetyki”,  „Zasłużony dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego” powinny być – zgodnie z postanowieniami zawartymi   w  rozporządzeniach Rady Ministrów – składane na 2 miesiące przed planowanym terminem ich wręczenia. Zgodnie z regulacjami tych rozporządzeń, odznaki „Za Zasługi dla Energetyki” wręczane są zwyczajowo z okazji  Dnia Energetyka, tj. 14 sierpnia. 
W odniesieniu do odznaki „Zasłużony dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego” rozporządzenie nie określa terminu wręczania i zwyczajowo przyjęto tu termin 4 grudnia. Terminy składania wniosków o nadanie poszczególnych odznak honorowych określa się zatem następująco:  „Za Zasługi dla Energetyki” -  1 czerwca oraz „Zasłużony dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego” – 1 września.

Z wnioskami o nadanie odznaczeń występuje upoważniony przepisami prawa wnioskodawca:

„Za Zasługi dla Energetyki”

1) minister lub kierownik urzędu centralnego,

2) kierownik jednostki organizacyjnej podporządkowanej lub nadzorowanej przez ministra właściwego do spraw energii,

3) terenowy organ administracji rządowej bądź organ samorządu terytorialnego,

4) organ statutowy krajowej organizacji zawodowej i społecznej działającej na rzecz energetyki — w odniesieniu do pracowników i działaczy tych organizacji.

„Zasłużony dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego”

1) minister lub kierownik urzędu centralnego,

 2) kierownik jednostki organizacyjnej podległej lub nadzorowanej przez ministra właściwego do spraw energii;

3) terenowy organ administracji rządowej albo organ samorządu terytorialnego,

4) organ statutowy organizacji zawodowej lub społecznej działającej na rzecz przemysłu naftowego i gazowniczego – w odniesieniu do pracowników i działaczy tej organizacji.

Dokumenty

 1. Wnioski powinny zawierać konkretne merytoryczne uzasadnienie oraz niezbędne podpisy.
 2. Składane dokumenty nie mogą zawierać poprawek, skreśleń lub treści niewymaganych we wzorach tych dokumentów.
 3. Kompletne dokumenty wraz z pismem przewodnim należy przekazywać do Ministerstwa Klimatu – Biuro Ministra, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa.
 4. Wnioski niekompletne lub wypełnione niewłaściwie podlegają zwrotowi do wnioskodawcy.
 5. Ponowne złożenie uzupełnionego lub poprawionego wniosku rozpoczyna od nowa bieg terminu (2- lub 4-miesiecznego).

Dodatkowe informacje

 1. W przypadku osób, wobec których wnioskuje się nadanie odznak honorowych zaleca się przestrzeganie zasady dotyczącej minimalnego stażu pracy w danej gałęzi gospodarki; dolna granica stażu nie powinna być niższa niż 10 lat.
 2. Odznaki honorowe nadawane przez Ministra Klimatu są – zgodnie z treścią ustanawiających je rozporządzeń Rady Ministrów – „zaszczytnymi, honorowymi wyróżnieniami”  nadawanymi w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju poszczególnych gałęzi gospodarki. Fakt wykonywania pracy w jednostce organizacyjnej działającej w energetyce, przemyśle naftowym lub gazowniczym nie może być jedyną podstawą do wystąpienia z wnioskiem o wyróżnienie. Prosimy o zawieranie informacji o niekaralności osób, których wnioski dotyczą oraz informacje na temat istnienia dokumentów stanowiących podstawę zamieszczenia danych osobowych tych osób w ogólnodostępnych katalogach IPN.
 3. Zaleca się wnioskodawcom, aby na co najmniej 10 dni przed planowanymi uroczystościami wręczenia orderów, odznaczeń, odznak honorowych, dyplomów nadania stopni górniczych, zasięgali telefonicznie lub mailowo (Biuro Ministra MK – tel. 22 36-92-311, e-mail: emilia.krupkowska@kliamt.gov.pl) informacji na temat przyznanych wyróżnień oraz terminu odbioru przyznanych orderów, odznaczeń państwowych lub odznak honorowych.
 4. Odbioru  z Ministerstwa Klimatu nadanych orderów, odznaczeń  państwowych lub odznak honorowych może dokonać wyłącznie posiadający imienne upoważnienie przedstawiciel wnioskodawcy.

Zasady organizowania uroczystości wręczenia odznak, orderów i odznaczeń państwowych

 1. Ordery i odznaczenia państwowe nadawane przez Prezydenta RP są najwyższym wyróżnieniem zasług dla ojczyzny i ich wręczanie powinno mieć charakter uroczysty.

 2. Ordery i odznaczenia powinny zostać wręczone w ciągu sześciu miesięcy od daty podjęcia przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej postanowienia o ich nadaniu.

Zasady wręczania odznak honorowych

 1. Odznaki honorowe są wyróżnieniami nadawanymi przez Ministra Klimatu za wybitne zasługi dla ważnych gałęzi gospodarki.

 2. Zgodnie z postanowieniami rozporządzeń Rady Ministrów wręczenia odznak honorowych dokonuje wyłącznie minister właściwy ds. energii lub osoba przez niego upoważniona.

 3. Uroczystość wręczania odznak honorowych powinna mieć uroczystą oprawę.

Osoba odpowiedzialna: Emilia Krupkowska, Biuro Ministra, tel.: 22 36-92-311, e-mail: emilia.krupkowska@klimat.gov.pl

 

Materiały

Wzór wniosku o nadanie odznaki „Za Zasługi dla Energetyki”
Wzór​_wniosku​_Za​_załugi​_dla​_energetyki.docx 0.02MB
Wzór wniosku o nadanie odznaki „Zasłużony dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego” dla osoby fizycznej
wzór​_wniosku​_nafta​_gaz​_osoba​_fizyczna.docx 0.01MB
Wzór wniosku o nadanie odznaki „Zasłużony dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego” dla organizacji lub instytucji
wzór​_wniosku​_nafta​_gaz​_organizacja,​_instytucja.docx 0.01MB
Klauzula informacyjna
Klauzula​_informacyjna.docx 0.02MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
17.06.2020 10:15 Aleksandra Warchoł
Pierwsza publikacja:
08.10.2018 14:01 Agata Kubel-Grabau