W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Ogłoszenie o naborze wniosków: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych

13.03.2020

Minister Klimatu jako Operator Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów na „Poprawę efektywności energetycznej w budynkach szkolnych”, finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021na kwotę 20 000 000 euro, tj. 86 318 000 zł [1].

1. Cel naboru

Celem głównym naboru [2] , którego dotyczy dofinansowanie projektów w ramach obszaru programowego: Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne jest poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych, w których prowadzona jest działalność oświatowo-wychowawcza [3]  poprzez wsparcie kompleksowych działań inwestycyjnych polegających na głębokiej termomodernizacji [4]  i podjętych w celu doprowadzenia budynków szkolnych do standardu energetycznego „pasywnego” [5]  lub „prawie zeroemisyjnego”.

Realizacja projektów powinna prowadzić do redukcji emisji CO2, ograniczenia zużycia energii pierwotnej, zwiększenia udziału energii wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii (jeżeli zakres projektu obejmuje również produkcję energii) oraz do zwiększenia świadomości społecznej dotyczącej efektywności energetycznej, przy zachowaniu najwyższej efektywności energetycznej i kosztowej.

2. Rodzaj projektów

Do dofinansowania kwalifikują się projekty polegające na:

 • ociepleniu przegród zewnętrznych obiektu, w tym ścian zewnętrznych, podłóg przy gruncie, dachów i stropodachów,
 • wymianie okien i drzwi zewnętrznych,
 • przebudowie systemów grzewczych wraz z wymianą źródła ciepła i c. w. u. lub podłączeniu do bardziej efektywnego energetycznie i ekologicznie źródła ciepła,
 • instalacji/przebudowie systemów chłodzących, w tym również z zastosowaniem OZE,
 • wymianie systemów wentylacji z rekuperacją i klimatyzacji,
 • montażu i zastosowaniu systemów zarządzania energią w budynkach szkolnych,
 • zastosowaniu automatyki pogodowej,
 • zastosowaniu technologii odnawialnych źródeł energii,
 • wymianie oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne jako zadanie realizowane równolegle z termomodernizacją.

Przez źródła ciepła lub energii elektrycznej wykorzystujące energię ze źródeł odnawialnych, należy rozumieć: 

 • urządzenia i instalacje do wysokosprawnej produkcji energii elektrycznej, ciepła lub chłodu w skojarzeniu (wysokosprawna ko/tri generacja);
 • urządzenia do produkcji ciepła opalane biomasą (kotły na biomasę);
 • układy (ogniwa) fotowoltaiczne;
 • pompy ciepła;
 • kolektory słoneczne;
 • małe (mikro) turbiny wiatrowe (budynkowe prądnice wiatrowe);
 • urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła opalane biogazem;
 • urządzenia do produkcji ciepła zasilane energią geotermalną (instalacje do wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł geotermalnych).

Wszelkie obiekty budowlane, źródła ciepła lub energii elektrycznej, węzły cieplne, instalacje, maszyny lub urządzenia będące przedmiotem realizacji projektu muszą być własnością lub we władaniu tego samego beneficjenta, co termomodernizowane budynki.

Projekty wybrane w ramach naboru przyczynią się do osiągnięcia 3 Rezultatu programu: „Poprawiona efektywność energetyczna w budynkach, przemyśle i gminach” oraz Wyniku 3.1 „Wsparcie efektywności energetycznej w budynkach szkolnych”, dla których wskaźniki i wartości docelowe wymieniono w poniższej tabeli, zgodnie z załącznikiem I do Umowy ws. Programu, podpisanej w Warszawie 7 lutego 2020. (...)

Pełna treść ogłoszenia o naborze znajduje się w materiałach zamieszczonych poniżej.

 

Przypisy:

[1] Kwota naboru wyrażona w walucie EUR, a następnie przeliczona na walutę krajową i wyrażona w PLN, przy zastosowaniu średniego miesięcznego kursu wymiany, publikowanego w Oficjalnym Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (w serii C), liczonego dla ostatnich 6 miesięcy poprzedzających miesiąc ogłoszenia naboru, gdzie 1 EUR = 4,3159 PLN). Kwota dofinansowania w PLN jest orientacyjna. Dotacja zostanie przyznana w EUR, ale środki będą wypłacone w PLN, zgodnie z miesięcznym rachunkowym kursem wymiany walut Komisji Europejskiej (EUR / PLN) odpowiednim dla miesiąca, w którym nastąpi wypłata środków.

[2] Zgodnie z Umową w sprawie Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” realizowaną w ramach MF EOG 2014-2021)

[3] Publiczne lub niepubliczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe; do budynków szkolnych nie zalicza się internatów i burs szkolnych.

[4] Definicja głębokiej termomodernizacji podana jest w „Podręczniku wnioskodawcy”.

[5] Definicja „pasywnego” standardu energetycznego budynku podana jest w „Podręczniku wnioskodawcy”.

Materiały

Regulamin naboru
1​_Regulamin​_naboru​_wraz​_z​_deklaracją​_bezstronności​_20200313.pdf 0.29MB
Warunki formalne Programu
2​_Warunki​_formalne​_20200313.pdf 0.10MB
Kryteria oceny merytorycznej I i II stopnia
3​_Kryteria​_merytoryczne​_poprawa​_efektywności​_energetycznej​_20200313.pdf 0.27MB
Karta oceny wniosku - warunki formalne
4​_Karta​_oceny​_warunków​_formalnych​_20200313.pdf 0.16MB
Karta oceny merytorycznej I stopnia
5​_Karta​_oceny​_MERYTORYCZNEJ​_I​_STOPNIA​_poprawa​_efektywności​_energetycznej​_20200313.pdf 0.15MB
Karta oceny merytorycznej II stopnia
6​_Karta​_oceny​_MERYTORYCZNEJ​_II​_STOPNIA​_poprawa​_efektywności​_energetycznej​_20200313.pdf 0.18MB
Podręcznik dotyczący zawierania partnerstw
7​_Podręcznik​_dotyczący​_Partnerstw​_20200313.pdf 0.26MB
Metodyka kalkulacji kosztów pośrednich (wytyczne)
8​_Metodyka​_kalkulacji​_kosztów​_pośrednich-wytyczne​_20200313.pdf 0.27MB
Podręcznik​_wnioskodawcy​_-​_dla​_obszaru​_ENERGIA​_-​_wersja​_z​_25062020
Podręcznik​_wnioskodawcy​_-​_dla​_obszaru​_ENERGIA​_-​_wersja​_z​_25062020.pdf 0.78MB
Wzór umowy o dofinansowanie - Program Środowisko, Energia i Zmiany klimatu
10​_Wzór​_umowy​_o​_dofinansowanie​_-​_Program​_Środowisko,​_Energia​_i​_Zmiany​_klimatu.pdf 0.33MB
Wzór​_umowy​_o​_Partnerstwie​_(w​_języku​_angielskim) - aktualizacja ver. 23.06.2020
11​_Wzór​_umowy​_o​_Partnerstwie​_(w​_języku​_angielskim)​_-​_aktualizacja​_ver​_23062020.doc 0.09MB
Wzór listu intencyjnego (w języku angielskim) - aktualizacja ver. 23.06.2020
12​_Wzór​_listu​_intencyjnego​_(w​_języku​_angielskim)​_-​_aktualizacja​_ver​_23062020.docx 0.02MB
Załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu - Część ekologiczno – techniczna
12​_Załącznik​_ekologiczno​_techniczny​_dla​_naboru​_dot​_poprawy​_efektywności​_energetycznej​_20200313.doc 0.13MB
Załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu - Metodyka wyliczania redukcji emisji CO2
13​_Metodyka​_wyliczania​_redukcji​_CO2​_poprawa​_efektywności​_energetycznej​_20200313.xls 0.26MB
Ogłoszenie o naborze Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych - zmiana składania terminów wniosków
202005​_Ogłoszenie​_o​_naborze​_Poprawa​_efektywności​_energetycznej​_w​_budynkach​_szkolnych​_-​_zmiana​_terminu​_składania​_wniosków.pdf 0.38MB