W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Ogłoszenie o naborze wniosków na „Budowę źródeł ciepła wykorzystujących energię geotermalną (geotermia głęboka)”

18.05.2020

Minister Klimatu, jako Operator Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów na „Budowę źródeł ciepła wykorzystujących energię geotermalną (geotermia głęboka)”, finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 na kwotę 7 300 000 euro, tj. 31 622 870 [1].

1. Cel naboru

Celem głównym naboru, którego dotyczy dofinansowanie projektów w ramach obszaru programowego: „Energia Odnawialna, Efektywność Energetyczna, Bezpieczeństwo Energetyczne” jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez budowę systemów produkcji energii z wykorzystaniem geotermii głębokiej w miejscach, w których, poprzez wykonanie odwiertów badawczo-poszukiwawczych, potwierdzono obecność opłacalnych ekonomicznie źródeł i możliwość ich wykorzystania do celów grzewczych lub energetycznych. 

Realizacja projektów powinna prowadzić do redukcji emisji CO2 przy jednoczesnym zachowaniu jak najwyższej efektywności kosztowej projektu. 

2. Rodzaj projektów

Do dofinansowania kwalifikują się projekty z zakresu budowy systemów do produkcji energii na bazie źródeł geotermii głębokiej, polegające na:

  • konstrukcji otworów zatłaczających/produkcyjnych na obszarach, na których potencjał geotermalny został potwierdzony poprzez realizację odwiertów próbnych w ramach zrealizowanych projektów badawczych;

  • budowie lub rozbudowie ciepłowni/elektrowni geotermalnych;

  • budowie infrastruktury ciepłowniczej (węzłów cieplnych, wymienników ciepła, połączeń sieciowych) służącej włączeniu ciepła geotermalnego do istniejących systemów ciepłowniczych;

  • wprowadzeniu zmian technologicznych i infrastrukturalnych w istniejących systemach ciepłowniczych (przebudowa), mających na celu włączenie ciepła ze źródeł geotermalnych do ciepła systemowego;

Dodatkowo zakres przedmiotowy projektów może obejmować działania edukacyjno-szkoleniowe, które mogą być realizowane, jako działania uzupełniające dla działań inwestycyjnych.

 

Pełna treść ogłoszenia o naborze wniosków na „Budowę źródeł ciepła wykorzystujących energię geotermalną (geotermia głęboka)” znajduje się w materiałach.

 

[1] Kwota naboru wyrażona w walucie EUR, a następnie przeliczona na walutę krajową i wyrażona w PLN, przy zastosowaniu średniego miesięcznego kursu wymiany, publikowanego w Oficjalnym Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (w serii C), liczonego dla ostatnich 6 miesięcy poprzedzających miesiąc ogłoszenia naboru, gdzie 1 EUR =  4,3319 PLN. Kwota dofinansowania w PLN jest orientacyjna. Dotacja zostanie przyznana w EUR, ale środki zostaną wypłacone w PLN, zgodnie z miesięcznym rachunkowym kursem wymiany walut Komisji Europejskiej w euro (EUR / PLN) za miesiąc, w którym nastąpi wypłata środków.

[2] Zgodnie z Umową ws. Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” realizowaną w ramach MF EOG 2014-2021

[3] Definicja „geotermii głębokiej” znajduje się w „Podręczniku Wnioskodawcy”

 

Materiały

Ogłoszenie o naborze wniosków na Budowę źródeł ciepła wykorzystujących energię geotermalną (geotermia głęboka)
Ogłoszenie​_o​_naborze​_geotermia​_głęboka​_18​_052020.pdf 0.37MB
Regulamin naboru wraz z deklaracją bezstronności - geotermia głęboka
1​_Regulamin​_naboru​_wraz​_z​_deklaracją​_bezstronności​_geotermia​_głęboka​_18052020.pdf 0.29MB
Warunki formalne geotermia głęboka
2​_Warunki​_formalne​_geotermia​_głęboka​_18052020.pdf 0.10MB
Kryteria merytoryczne geotermia głęboka
3​_Kryteria​_merytoryczne​_geotermia​_głęboka​_18052020​_.pdf 0.52MB
Karta oceny warunków formalnych geotermia głęboka
4​_Karta​_oceny​_warunków​_formalnych​_geotermia​_głęboka​_18052020.pdf 0.16MB
Karta oceny merytorycznej I stopnia Geotermia głęboka
5​_Karta​_oceny​_merytorycznej​_I​_stopnia​_geotermia​_głęboka.pdf 0.44MB
Karta oceny merytorycznej II stopnia Geotermia głęboka
6​_Karta​_oceny​_merytorycznej​_II​_stopnia​_geotermia​_głęboka​_18052020.pdf 0.67MB
Podręcznik dotyczący Partnerstw Geotermia głęboka
7​_Podręcznik​_dotyczący​_Partnerstw​_geotermia​_głęboka​_18052020.pdf 0.26MB
Metodyka kalkulacji kosztów pośrednich wytyczne Geotermia głęboka
8​_Metodyka​_kalkulacji​_kosztów​_pośrednich​_wytyczne​_geotermia​_głęboka​_18052020.pdf 0.27MB
Podręcznik Wnioskodawcy
9​_Podręcznik​_Wnioskodawcy​_20200518.pdf 1.22MB
Instrukcja sporządzania studium wykonalności Geotermia głęboka
11​_Instrukcja​_sporządzania​_studium​_wykonalności​_geotermia​_głęboka​_18052020​_.pdf 0.71MB
Załącznik ekologiczno-techniczny Geotermia głęboka
12​_załącznik​_ekologiczno​_techniczny​_geotermia​_głęboka​_18052020.docx 0.03MB
Metodyka wyliczania CO2 Geotermia głęboka
13​_Metodyka​_wyliczania​_CO2​_geotermia​_głęboka​_18052020.docx 0.05MB
Wzór listu intencyjnego w języku angielskim
14​_Wzór​_listu​_intencyjnego​_(w​_języku​_angielskim)18052020.docx 0.02MB
Wzór umowy o partnerstwie w języku angielskim
15​_Wzór​_umowy​_o​_partnerstwie(w​_języku​_angielskim)18052020.doc 0.09MB