W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Ogłoszenie o naborze wniosków: Prowadzenie przez szkoły działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do ich skutków

13.03.2020

Minister Klimatu, jako Operator Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów na „Prowadzenie przez szkoły działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do ich skutków” finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 na kwotę 1 575 941 euro, tj. 6 801 603,76 zł [1].

Cel naboru

Celem głównym drugiego naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach obszaru programowego Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków jest podniesienie świadomości społecznej w zakresie łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków to znaczy pogłębienie wiedzy uczniów [3] nt. problemów związanych ze zmianami klimatu oraz sposobów na łagodzenie i przystosowanie się do nich poprzez realizację lokalnych rozwiązań adaptacyjnych i mitygacyjnych prowadzonych przez szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, w których uczniowie wezmą czynny [4] udział.

Realizacja projektów przyczyni się do wzmocnienia odporności na terenie szkoły/ kampusu szkolnego. na negatywne skutki zmian klimatu, podniesienia świadomości uczniów w zakresie zmian klimatu, a także do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych na poziomie lokalnych społeczności.

Rodzaj projektów

Do dofinansowania kwalifikują się kompleksowe projekty dotyczące podnoszenia świadomości na temat łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków poprzez  realizację działań edukacyjno- informacyjnych równolegle z powiązanymi działaniami adaptacyjnymi oraz mitygacyjnymi, obejmującymi inwestycje w zakresie m.in. zielono-niebieskiej infrastruktury [5].

Projekty wybrane w ramach naboru przyczynią się do osiągnięcia 1 Rezultatu programu: „Zwiększona zdolność lokalnych społeczności do ograniczania emisji i adaptacji do zmian klimatu” oraz Wyniku 1.2 „Przeprowadzone działania mające na celu podnoszenie świadomości w zakresie łagodzenia zmian klimatu i dostosowywania się do nich”, dla których wskaźniki i wartości docelowe wymieniono w poniższej tabeli, zgodnie z załącznikiem i do Umowy w sprawie Programu, podpisanej w Warszawie w dniu 7.02.2020 r. (...)

Pełna treść ogłoszenia o naborze znajduje się w materiałach zamieszczonych poniżej.

Przypisy:

[1] Kwota naboru wyrażona w walucie EUR, a następnie przeliczona na walutę krajową i wyrażona w PLN, przy zastosowaniu średniego miesięcznego kursu wymiany, publikowanego w Oficjalnym Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (w serii C), liczonego dla ostatnich 6 miesięcy poprzedzających miesiąc ogłoszenia naboru, gdzie 1 EUR =  4,3159 PLN Kwota dofinansowania w PLN jest orientacyjna. Dotacja zostanie przyznana w EUR, ale środki zostaną wypłacone w PLN, zgodnie z miesięcznym rachunkowym kursem wymiany walut Komisji Europejskiej w euro (EUR / PLN) za miesiąc, w którym nastąpi wypłata środków.

[2] Zgodnie z Umową w sprawie Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” realizowaną w ramach MF EOG 2014-2021 w Polsce

[3] Jako uczniów rozumie się dzieci i młodzież realizujących obowiązek szkolny w wieku 6-19 lat 

[4] Definicja czynnego udziału znajduje się w Podręczniku Wnioskodawcy

[5] Definicje zielonej i niebieskiej infrastruktury znajdują się w Podręczniku Wnioskodawcy

Materiały

Regulamin naboru
1​_Regulamin​_naboru​_wraz​_z​_deklaracją​_bezstronności​_20200313.pdf 0.30MB
Warunki formalne Programu
2​_Warunki​_formalne​_20200313.pdf 0.10MB
Kryteria oceny merytorycznej I i II stopnia
3​_Kryteria​_oceny​_merytorycznej​_I​_i​_II​_stopnia​_wniosków​_o​_dofinansowanie​_-​_Szkoły.pdf 0.37MB
Karta oceny wniosku - warunki formalne
4​_Karta​_oceny​_wniosku​_-​_warunki​_formalne​_(wzór).pdf 0.16MB
Karta oceny merytorycznej I stopnia
5​_Karta​_oceny​_merytorycznej​_I​_stopnia​_(wzór).pdf 0.15MB
Karta oceny merytorycznej II stopnia
6​_Karta​_oceny​_merytorycznej​_II​_stopnia​_(wzór)​_klimat​_szkoły​_20200313.pdf 0.45MB
Podręcznik dotyczący zawierania partnerstw
7​_Podręcznik​_dotyczący​_Partnerstw​_20200313.pdf 0.26MB
Metodyka kalkulacji kosztów pośrednich (wytyczne)
8​_Metodyka​_kalkulacji​_kosztów​_pośrednich-wytyczne​_20200313.pdf 0.27MB
9 Podręcznik wnioskodawcy dla obszaru KLIMAT - wersja z 26.06.2020
Podręcznik​_wnioskodawcy​_–​_dla​_obszaru​_KLIMAT​_–​_wersja​_z​_26062020.pdf 1.01MB
10 Wzór umowy o dofinansowanie - Program Środowisko, Energia i Zmiany klimatu
10​_Wzór​_umowy​_o​_dofinansowanie​_-​_Program​_Środowisko,​_Energia​_i​_Zmiany​_klimatu.pdf 0.33MB
W11. zór umowy o Partnerstwie (w języku angielskim) - aktualizacja ver. 23062020
Wzór​_umowy​_o​_Partnerstwie​_(w​_języku​_angielskim)​_-​_aktualizacja​_ver​_23062020.doc 0.09MB
12. Wzór​_listu intencyjnego (w języku angielskim) aktualizacja ver. 23062020
Wzór​_listu​_intencyjnego​_(w​_języku​_angielskim)​_-​_aktualizacja​_ver​_23062020.docx 0.02MB
Katalog standaryzowanych kosztów jednostkowych dla działań edukacyjnych
13​_Katalog​_standaryzowanych​_kosztów​_jednostkowych​_dla​_działań​_edukacyjnych​_20200313.pdf 0.15MB
Ogłoszenie o naborze Prowadzenie przez szkoły działań podnoszących świadomość - zmiana terminu składania wniosków
202005​_Ogłoszenie​_o​_naborze​_Prowadzenie​_przez​_szkoły​_działań​_podnoszących​_świadomość​_-​_zmiana​_terminu​_składania​_wniosków.pdf 0.55MB