W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Ogłoszenie o naborze wniosków: Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach

13.03.2020

Minister Klimatu, jako Operator Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów na „Realizację inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach” finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 na kwotę 23 029 413 euro, tj. 99 392 643,57 zł. [1]

Cel naboru

Celem głównym naboru [2] , którego dotyczy dofinansowanie projektów w ramach obszaru programowego Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków, jest zwiększenie odporności miast na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu oraz adaptacja do tych zmian poprzez realizację inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury [3]  w miastach poniżej 90 tys. mieszkańców.

Realizacja projektów przyczyni się do wzmocnienia odporności miast na negatywne skutki zmian klimatu, podniesienia świadomości społecznej w zakresie zmian klimatu, a także do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych na poziomie lokalnych społeczności.

Rodzaj projektów

Nabór ma na celu wsparcie wdrażania przez miasta i gminy przedsięwzięć związanych z przystosowywaniem do zmian klimatu oraz łagodzeniem zmian klimatu (działania adaptacyjne i mitygacyjne), wynikających z planów adaptacji do zmian klimatu. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o środki finansowe na działania związane ze zwiększeniem odporności na zmiany klimatu oraz zmniejszeniem emisji m.in. z transportu i innych sektorów, w tym rewitalizację i rozwój terenów zieleni oraz lepsze zarządzanie zasobami wodnymi, np. poprzez retencję wody. Wniosek aplikacyjny powinien zawierać działania edukacyjne i uświadamiające jako zintegrowane części wniosku.

Projekty wybrane w ramach naboru przyczynią się do osiągnięcia 1 Rezultatu Programu: „Zwiększona zdolność lokalnych społeczności do ograniczania emisji i adaptacji do zmian klimatu” oraz Wyniku 1.1 „Wdrażanie działań z zakresu łagodzenia zmian klimatu i adaptacji ich skutków na poziomie miejskim”, dla których wskaźniki i wartości docelowe wymieniono w poniższej tabeli, zgodnie z załącznikiem I do Umowy w sprawie Programu, podpisanej w Warszawie w dniu 7.02.2020 r. (...)

Pełna treść ogłoszenia o naborze znajduje się w materiałach zamieszczonych poniżej.

Przypisy:

[1] Kwota naboru wyrażona w walucie EUR, a następnie przeliczona na walutę krajową i wyrażona w PLN, przy zastosowaniu średniego miesięcznego kursu wymiany, publikowanego w Oficjalnym Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (w serii C), liczonego dla ostatnich 6 miesięcy poprzedzających miesiąc ogłoszenia naboru, gdzie 1 EUR = 4,3159 PLN. Kwota dofinansowania w PLN jest orientacyjna. Dotacja zostanie przyznana w EUR, ale środki zostaną wypłacone w PLN, zgodnie z miesięcznym rachunkowym kursem wymiany walut Komisji Europejskiej w euro (EUR / PLN) za miesiąc, w którym nastąpi wypłata środków.
[2] Zgodnie z Umową w sprawie Programu „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu” realizowanej w ramach MF EOG 2014-2021.
[3] Definicje zielonej i niebieskiej infrastruktury znajdują się w Podręczniku Wnioskodawcy.

Materiały

Regulamin naboru wraz z deklaracją bezstronności
1​_Regulamin​_naboru​_wraz​_z​_deklaracją​_bezstronności​_20200313.pdf 0.29MB
Warunki formalne
2​_Warunki​_formalne​_20200313.pdf 0.10MB
Kryteria merytoryczne Klimat Miasta
3​_Kryteria​_merytoryczne​_Klimat​_Miasta.pdf 0.41MB
Karta oceny wniosku - warunki formalne (wzór)
4​_Karta​_oceny​_wniosku​_-​_warunki​_formalne​_(wzór).pdf 0.16MB
Karta oceny merytorycznej I stopnia (wzór)
5​_Karta​_oceny​_merytorycznej​_I​_stopnia​_(wzór).pdf 0.15MB
Karta oceny merytorycznej II stopnia Miasta
6​_Karta​_oceny​_merytorycznej​_II​_stopnia​_Miasta.pdf 0.27MB
Podręcznik dotyczący zawierania partnerstw
7​_Podręcznik​_dotyczący​_zawierania​_partnerstw​_20200313.pdf 0.67MB
Metodyka kalkulacji kosztów pośrednich-wytyczne
8​_Metodyka​_kalkulacji​_kosztów​_pośrednich-wytyczne​_20200313.pdf 0.27MB
9. Podręcznik wnioskodawcy – dla obszaru KLIMAT – wersja z 26.06.2020
Podręcznik​_wnioskodawcy​_–​_dla​_obszaru​_KLIMAT​_–​_wersja​_z​_26062020.pdf 1.01MB
10 Wzór umowy o dofinansowanie - Program Środowisko, Energia i Zmiany klimatu
10​_Wzór​_umowy​_o​_dofinansowanie​_-​_Program​_Środowisko,​_Energia​_i​_Zmiany​_klimatu.pdf 0.33MB
11 Wzór umowy o Partnerstwie (w języku angielskim) - aktualizacja ver. 23 06 2020
Wzór​_umowy​_o​_Partnerstwie​_(w​_języku​_angielskim)​_-​_aktualizacja​_ver​_23062020.doc 0.09MB
12. Wzór listu intencyjnego (w języku angielskim) - aktualizacja ver. 23 06 2020
Wzór​_listu​_intencyjnego​_(w​_języku​_angielskim)​_-​_aktualizacja​_ver​_23062020.docx 0.02MB
Katalog standaryzowanych kosztów jednostkowych dla działań edukacyjnych
13​_Katalog​_standaryzowanych​_kosztów​_jednostkowych​_dla​_działań​_edukacyjnych​_20200313.pdf 0.15MB
Ogłoszenie o naborze Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach - zmiana terminu składania wniosków
202005​_Ogłoszenie​_o​_naborze​_Realizacja​_inwestycji​_w​_zakresie​_zielono-niebieskiej​_infrastruktury​_w​_miastach​_-​_zmiana​_terminu​_składania​_wnioskow.pdf 0.42MB