W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Ogłoszenie o naborze wniosków: Zwiększenie ochrony ekosystemów przed inwazyjnymi gatunkami obcymi

13.03.2020

Minister Klimatu jako Operator Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów na „Zwiększenie ochrony ekosystemów przed inwazyjnymi gatunkami obcymi” finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 na kwotę 3,583,576 euro, tj. 15 466 355,65 zł [1].

Cel naboru

Celem naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach obszaru programowego „Środowisko naturalne i ekosystemy” [2] jest zwiększenie odporności ekosystemów na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu poprzez aktywną ochronę ekosystemów przed inwazyjnymi gatunkami obcymi.

Realizacja projektów przyczyni się do wzmocnienia odporności ekosystemów na negatywne skutki zmian klimatu oraz podniesienia świadomości społecznej w zakresie zmian klimatu i ich wpływu na ekosystemy.

Rodzaj projektów

Do dofinansowania kwalifikują się projekty polegające na przywracaniu właściwego stanu ekosystemów poprzez usuwanie inwazyjnych gatunków obcych z ekosystemów, kontrolę ich występowania oraz identyfikację i eliminację źródeł i dróg rozprzestrzeniania się inwazyjnych gatunków obcych z uwzględnieniem uzupełniających je kampanii podnoszących świadomość [3]  w tym zakresie wraz ze wskazaniem ich wzajemnego powiązania.

Projekty wybrane w ramach naboru przyczynią się do osiągnięcia Rezultatu Programu: „Poprawa stanu środowiskowego ekosystemów” oraz Wyniku Programu 2.2 „Zwiększenie ochrony ekosystemów przed inwazyjnymi gatunkami obcymi”, dla których wskaźniki i wartości docelowe wymieniono w poniższej tabeli, zgodnie z załącznikiem I do Umowy w sprawie Programu, podpisanej Warszawie w dniu 7.02.2020 r. (...)

Pełna treść ogłoszenia o naborze znajduje się w materiałach zamieszczonych poniżej.

[1] Kwota naboru wyrażona w walucie EUR, a następnie przeliczona na walutę krajową i wyrażona w PLN, przy zastosowaniu średniego miesięcznego kursu wymiany, publikowanego w Oficjalnym Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (w serii C), liczonego dla ostatnich 6 miesięcy poprzedzających miesiąc ogłoszenia naboru, gdzie 1 EUR = 4,3159 PLN).
[2] Zgodnie z Umową w sprawie Programu „Środowisko, energia i zmiany klimatu” realizowaną w ramach MF EOG 2014-2021.
[3] Jako kampanie podnoszące świadomość należy rozumieć zestaw różnorodnych działań z zastosowaniem mediów, zaplanowanych w trakcie realizacji projektu, których celem jest wzrost wiedzy, zmiana myślenia, zachowania wobec zidentyfikowanego lokalnego problemu związanego z ochroną środowiska. Należy przez to rozumieć działania w mediach tradycyjnych i Internecie, aktywizujące społeczność np. imprezy edukacyjne, konkursy oraz kształcenie i przekaz wiedzy w formie edukacji profilowanej np. konferencje, szkolenia i warsztaty, opracowanie i wydanie interaktywnych pomocy dydaktycznych.

Materiały

Regulamin naboru wraz z deklaracją bezstronności
1​_Regulamin​_naboru​_wraz​_z​_deklaracją​_bezstronności​_20200313.pdf 0.30MB
Warunki formalne
2​_Warunki​_formalne​_20200313.pdf 0.10MB
Kryteria merytoryczne I i II stopnia Inwazyjne Gatunki Obce
3​_Kryteria​_merytoryczne​_I​_i​_II​_stopnia​_Inwazyjne​_Gatunki​_Obce.pdf 0.77MB
Karta oceny wniosku - warunki formalne (wzór)
4​_Karta​_oceny​_wniosku​_-​_warunki​_formalne​_(wzór).pdf 0.16MB
Karta oceny merytorycznej I stopnia (wzór)
5​_Karta​_oceny​_merytorycznej​_I​_stopnia​_(wzór).pdf 0.28MB
Karta oceny MERYTORYCZNA II STOPNIA​_Inwazyjne
6​_Karta​_oceny​_MERYTORYCZNA​_II​_STOPNIA​_Inwazyjne​_v​_02032020.pdf 0.43MB
Podręcznik dotyczący zawierania partnerstw
7​_Podręcznik​_dotyczący​_zawierania​_partnerstw​_20200313.pdf 0.26MB
Metodyka kalkulacji kosztów pośrednich-wytyczne
8​_Metodyka​_kalkulacji​_kosztów​_pośrednich-wytyczne​_20200313.pdf 0.27MB
9 Podręcznik wnioskodawcy - dla obszaru ŚRODOWISKO - wersja z 26.06.2020.pdf
Podręcznik​_wnioskodawcy​_-​_dla​_obszaru​_ŚRODOWISKO​_-​_wersja​_z​_26062020.pdf 0.72MB
Wzór umowy o dofinansowanie - Program Środowisko, Energia i Zmiany klimatu
10​_Wzór​_umowy​_o​_dofinansowanie​_-​_Program​_Środowisko,​_Energia​_i​_Zmiany​_klimatu.pdf 0.33MB
Wzór​_umowy​_o​_Partnerstwie​_(w​_języku​_angielskim) - aktualizacja ver. 23.06.2020
11​_Wzór​_umowy​_o​_Partnerstwie​_(w​_języku​_angielskim)​_-​_aktualizacja​_ver​_23062020.doc 0.09MB
Wzór listu intencyjnego (w języku angielskim) - aktualizacja ver. 23.06.2020
12​_Wzór​_listu​_intencyjnego​_(w​_języku​_angielskim)​_-​_aktualizacja​_ver​_23062020.docx 0.02MB
Katalog standaryzowanych kosztów jednostkowych dla działań edukacyjnych
13​_Katalog​_standaryzowanych​_kosztów​_jednostkowych​_dla​_działań​_edukacyjnych​_20200313.pdf 0.15MB
Ogłoszenie o naborze Zwiększenie ochrony ekosystemów przed inwazyjnymi gatunkami obcymi - ver. 5.05.2020
Ogłoszenie​_o​_naborze​_Zwiększenie​_ochrony​_ekosystemów​_przed​_inwazyjnymi​_gatunkami​_obcymi​_-​_ver​_2020-05-05.pdf 0.43MB