W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Rejestr BDO

24 stycznia 2018 r. uruchomiony został przez Ministerstwo Środowiska (obecne Ministerstwo Klimatu), a prowadzony przez marszałków województw, elektroniczny rejestr-BDO, o którym mowa w ustawie o odpadach. Wpisowi do tego rejestru podlegają wszystkie podmioty działające w zakresie gospodarowania odpadami.

Rejestr-BDO stanowi pierwszy element Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Oprócz niego, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, od 2020 r. zostaną również uruchomione dwa kolejne moduły umożliwiające wyłącznie w formie elektronicznej prowadzenie ewidencji odpadów i składanie sprawozdań z zakresu produktów i odpadów.

Pełne uruchomienie wszystkich funkcjonalności BDO umożliwi skuteczną kontrolę rynku gospodarki odpadami, przyczyniając się do efektywniejszego wspierania organów inspekcji ochrony środowiska w walce z nieprawidłowościami występującymi w tym sektorze. Ponadto dzięki BDO organy kontroli będą mogły analizować jednocześnie zgodność faktycznie prowadzonej przez podmiot działalności w zakresie gospodarki odpadami, z zakresem zadeklarowanym w rejestrze.

Dodatkowo, ze względu na fakt, że organy inspekcji ochrony środowiska będą miały zapewniony stały dostęp do BDO, umożliwi im to bieżącą kontrolę ewidencji odpadów, która prowadzona będzie przez podmioty wyłącznie za pomocą dedykowanego w bazie modułu. Powinno się to przyczynić do wyeliminowania nielegalnego przekazywania odpadów wraz z niewłaściwym sposobem ich ewidencjonowania, jakie może potencjalnie występować w przypadku ewidencji prowadzonej w sposób tradycyjny, tj. w formie papierowej.

Rejestr wpisanych podmiotów jest publicznie dostępny. Oznacza to, że każdy kto wejdzie na stronę www.bdo.mos.gov.pl, a w szczególności podmioty, które prowadzą działalność w zakresie gospodarki odpadami, będą mogły sprawdzić zakres i legalność prowadzonej działalności przez potencjalnych kontrahentów, w tym odbiorców zbierających, transportujących, sprzedających lub przetwarzających odpady.

Brak wpisu do Rejestru-BDO dla przedsiębiorców wytwarzających określone ilości danych odpadów

1 stycznia 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz.U. z 2019 r. poz. 2531).

Podmiot, który wytwarza tylko odpady określone w tym rozporządzeniu, we wskazanych w nim ilościach, jest zwolniony z obowiązku wpisu do Rejestru-BDO.

Marszałek województwa dokonuje wpisu do Rejestru-BDO na wniosek, wytwórców odpadów obowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów (art. 50 ust. 1 pkt 5 ustawy o odpadach). Zatem jeżeli podmiot wytwarza odpady, dla których nie prowadzi ewidencji odpadów, to nie musi składać wniosku o wpis do Rejestru-BDO.

W nowym rozporządzeniu ustalone zostały większe limity ilości odpadów, które dotychczas były objęte zwolnieniem z obowiązku prowadzenia ewidencji (np. dla zużytych tonerów, drukarek) oraz dodano nowe rodzaje odpadów.

W wielu przypadkach wskazane w rozporządzeniu rodzaje odpadów są wytwarzane w ciągu roku w niewielkich ilościach np. w sektorze usług i handlu detalicznego, które prowadzone są często na zasadach jednoosobowej działalności gospodarczej. W ramach takiej działalności powstają głównie odpady komunalne, które odbierane są w ramach gminnego systemu gospodarki odpadami, np. odpady opakowaniowe, które często powstają w niewielkich ilościach w wyniku prowadzonej działalności przez małe punkty usługowe, handlowe lub biurowe, w wyniku np. rozpakowywania opakowań zbiorczych zakupionych produktów, zużywania opakowanych produktów służących świadczeniu usług (np. zakłady fryzjerskie, kosmetyczne).

Przepisy rozporządzenia dotyczą wyłącznie tych odpadów opakowaniowych, które nie są klasyfikowane jako odpady komunalne, gdyż odpady komunalne powinny być w dalszym ciągu odbierane w ramach systemu gminnego.

Zwolnieniem z obowiązku ewidencji zostały objęte również określone ilości odpadów tj. magnetyczne i optyczne nośniki informacji (płyty CD, DVD, dyski komputerowe).

W rozporządzeniu ujęto również produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia, np. w postaci pakowanych produktów z mleka, wędlin, warzyw, owoców itd., które mogą powstawać w punktach prowadzących handel detaliczny. W przypadku pozostałych produktów konsumpcyjnych, rozporządzenie przewiduje również zwolnienie dla odpadów, które stanowią partie produktów nieodpowiadających wymaganiom, a także nieprzydatne do użytku (np. produkty z wadami produkcyjnymi).

Dodatkowo zwolnieniem (w przypadku wytworzenia w niewielkich ilościach) objęte zostały np. zużyte świetlówki i baterie, które powstają w wyniku prowadzonej działalności np. w biurach, sklepach, punktach napraw czy budynkach użyteczności publicznej.

Ponadto zwolnieniem zostały objęte także odpady budowlane m.in. zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych, usunięte tynki, tapety, okleiny itp. Odpady te powstają często w wyniku prowadzonych prac w domach jednorodzinnych i mieszkaniach, a świadczone są przez małe podmioty prowadzące działalność budowlano-remontową.

Informacja o sposobie umieszczania nr rejestrowego na dokumentach

Zgodnie z art. 63 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21, z późn. zm.) podmioty wymienione w art. 57 ust. 1 ww. ustawy (tj. wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz autoryzowani przedstawiciele, a także producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań) są zobowiązane do umieszczania numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością. Oznacza to, że każdy z tych podmiotów umieszcza swój numer rejestrowy na dokumentach związanych z działalnością w zakresie produktów i odpadów. Natomiast nie oznacza to, że nie może umieszczać tego numeru również na innych dokumentach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach nie precyzują, w jakiej formie ma być umieszczany numer rejestrowy na dokumentach. Zatem może on być wymieniony w stopce dokumentu obok danych podmiotu jak np. NIP czy REGON lub widnieć na pieczęci firmowej, którą podmiot opatruje swoje dokumenty.

Materiały

Wzory formularzy rejestracyjnych oraz formularzy aktualizacyjnych - Rejestr BDO
Rozp​_ws​_formularzy​_rejestrowych​_na​_strone​_MŚ.docm 0.19MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
07.01.2020 16:29 Małgorzata Czeszejko-Sochacka
Pierwsza publikacja:
14.03.2019 15:10 Agata Kubel-Grabau