W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Struktura

Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Kwatermistrzowskiego
bryg. mgr inż. Jacek Gałat
Kierownik Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej
st. kpt. mgr Jan Moskal
Naczelnik Wydziału Operacyjno- Szkoleniowego
bryg. mgr inż. Jacek Pawłowski
Główny Księgowy
mgr Anna Dziekan

Do zadań Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego należy w szczególności:
1) w zakresie spraw operacyjnych:

 • analizowanie stanu zabezpieczenia operacyjnego na obszarze powiatu oraz przygotowanie komendy powiatowej do organizacji działań ratowniczych, w tym w czasie nadzwyczajnych zagrożeń, katastrof lub klęsk żywiołowych, a także nadzór nad      prawidłowością prowadzenia akcji ratowniczych,
 • przyjmowanie poprzez Powiatowe Stanowisko Kierowania zgłoszeń o wystąpieniu zdarzeń niebezpiecznych i dysponowanie niezbędnych sił i środków do likwidacji, ewentualnie przekierowywanie zgłoszeń do właściwych służb,
 • koordynacja działań ratowniczych lub kierowanie siłami i środkami zaangażowanymi  w działania ratownicze na obszarze powiatu,
 • analizowanie stanu wyposażenia jednostek ratowniczo-gaśniczych i innych jednostek
 • ksr-g oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie,
 • sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki   ksr-g, prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz wydawanie niezbędnych zaświadczeń,
 • nadzorowanie gotowości operacyjnej jrg oraz innych podmiotów ksr-g, analizowanie gotowości operacyjno-technicznej na podstawie raportów dobowych oraz prowadzonych kontroli, a także przedstawianie wniosków w tym zakresie,
 • przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej jrg oraz OSP na obszarze powiatu  pod względem przygotowania do działań ratowniczych,
 • przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych, współdziałanie w zakresie operacyjnego zabezpieczenia powiatów sąsiednich,

2) w zakresie spraw szkoleniowych:

 • planowanie i organizowanie szkoleń na potrzeby komendy powiatowej i ksr-g na obszarze powiatu,
 • organizowanie szkolenia i doskonalenia specjalistycznego członków ochotniczych straży pożarnych w zakresie ratownictwa,
 • inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów   ksr-g na obszarze powiatu,

3) w zakresie spraw łączności:

 • planowanie systemów łączności dyspozytorskiej, dowodzenia i współdziałania, a także systemów alarmowania na obszarze działania komendy powiatowej ,
 • nadzór oraz analizowanie potrzeb technicznych i sprzętowych oraz wdrażanie systemów łączności dla potrzeb komendy powiatowej, a także do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów ksr-g oraz ich alarmowania i dysponowania na obszary chronione,
 • analizowanie stanu zabezpieczenia w środki łączności jednostek organizacyjnych straży pożarnych na obszarze działania komendy powiatowej,

4) w zakresie spraw obronnych:prowadzenie spraw w zakresie organizowania, koordynowania i nadzorowania nad przygotowaniami obronnymi w komendzie powiatowej,koordynowanie realizacji zadań obronnych;

5) w zakresie spraw ochrony informacji niejawnych – realizacja zadań dla tzw. „pionu    ochrony”, określonych w ustawie z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 z późn. zm.),

Do zadań Wydziału Organizacyjno-Kwatermistrzowskiego należy w szczególności:

1) w zakresie spraw organizacyjnych i archiwizacji:

 • opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji  i wytycznych komendanta powiatowego,
 • prowadzenie archiwum komendy powiatowej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów
 • organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami    i jednostkami ochrony przeciwpożarowej,
 • opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy powiatowej oraz analizowanie stanu przyznanych etatów,
 • organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych komendy powiatowej, w tym jednostek ratowniczo-gaśniczych,
 • realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg i wniosków dla komendy powiatowej,

2) w zakresie spraw kadrowych:

 • realizowanie założeń polityki kadrowo-płacowej komendanta powiatowego,
 • prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów komendy powiatowej,
 • sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno-rentowej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej,
 • realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej,

3) w zakresie spraw kwatermistrzowskich:

 • administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów, pomieszczeń i lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej, a także planowanie i realizacja inwestycji i remontów w tym zakresie,                                                         
 • opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym także wyposażenia strażaków w odzież ochronną, specjalną i wyposażenie osobiste,
 • prowadzenie obsługi socjalnej strażaków, pracowników cywilnych i emerytów komendy powiatowej,
 • dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, paliwa, materiałów, urządzeń i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania komendy powiatowej ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych,
 • zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez podmioty krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie powiatu oraz ich przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych,
 • sporządzanie planów zakupów i robót budowlano-instalacyjnych oraz ich realizacji  ze środków finansowych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej,
 • realizowanie prac dotyczących projektów związanych z pozyskiwaniem środków  z funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej oraz z innych źródeł,

4) w zakresie spraw technicznych:

 • nadzorowanie spraw dotyczących ewidencji, rejestracji i przeglądów technicznych pojazdów, przyczep i sprzętu silnikowego, w tym agregatów prądotwórczych,
 • prowadzenie gospodarki częściami zamiennymi, olejami, smarami i innymi materiałami eksploatacyjnymi,
 • nadzorowanie i analizowanie prawidłowości prowadzenia przez komórki organizacyjne komendy powiatowej dokumentacji związanej z samochodami i sprzętem silnikowym, a w szczególności rozliczania zużycia paliw, olejów, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych,
 • nadzorowanie przeglądów, napraw i konserwacji samochodów, sprzętu silnikowego, ratowniczego oraz innych urządzeń i instalacji technicznych,
 • wypracowywanie wymogów parametrów technicznych dla nowo zakupywanych samochodów i sprzętu silnikowego.

5) w zakresie spraw informatyki:

 • analizowanie i planowanie potrzeb sprzętowych oraz wdrażanie i nadzorowanie sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej,
 • nadzór oraz analizowanie i wdrażanie komputerowych systemów wspomagania dysponowania   i  kierowania działaniami ratowniczymi, a także innych systemów przewidzianych do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów ksr-g oraz wykorzystywanych w działalności komendy powiatowej,

Do zadań Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej należy w szczególności:

1) w zakresie spraw kontrolno-rozpoznawczych:

 • rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń poprzez przeprowadzanie czynności kontrolno-rozpoznawczych,
 • współpraca z organami Policji, Prokuratury, Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Pracy oraz organami administracji i innymi instytucjami w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń,
 • inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu,
 • opracowywanie i aktualizacja katalogu i mapy zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,
 • analizowanie przyczyn pożarów zaistniałych na terenie powiatu, w tym nieprawidłowości, które przyczyniły się do ich powstania oraz rozprzestrzeniania się,
 • opracowywanie opinii dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz imprez masowych,
 • przygotowywanie projektu stanowiska komendanta powiatowego w sprawie przekazywania do użytku obiektów budowlanych,
 • przeprowadzanie analiz i ocen stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w odniesieniu do poszczególnych rodzajów budynków, innych obiektów budowlanych oraz terenów,
 • wykonywanie zadań w stosunku do zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku w zakresie zapobiegania poważnym awariom przemysłowym w oparciu o ustawę prawo ochrony środowiska,
 • wdrażanie w działalności kontrolno-rozpoznawczej nowych wymagań zawartych w znowelizowanych przepisach techniczno-budowlanych, o ochronie przeciwpożarowej oraz Polskich Normach dotyczących bezpieczeństwa pożarowego,
 • nadzór nad organizacją oraz uzgadnianie sposobów połączenia systemu monitoringu pożarowego z komendą powiatową;

2) w zakresie spraw bezpieczeństwa i higieny pracy:

 • prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia   w środowisku pracy,
 • przedstawianie komendantowi powiatowemu wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy oraz wyników z badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
 • ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków,
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
17.11.2020 12:57 Barbara Faryniarz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wydział Organizacyjno-Kwatermistrzowski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Struktura 3.0 22.11.2022 12:05 Barbara Faryniarz
Struktura 2.0 24.11.2020 13:27 Barbara Faryniarz
Struktura 1.0 17.11.2020 12:57 Barbara Faryniarz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}