W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Uzyskaj informację publiczną

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

Każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5 ww. ustawy, prawo dostępu do informacji publicznej.

Zgodnie z art. 5 ustawy, prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje KP PSP w Dębicy nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonej we wniosku.

Wniosek
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej może być złożony w dowolnej formie osobiście w siedzibie KP PSP w Dębicy, pocztą na adres KP PSP Dębica  ul. Poddęby 6A, 39-200 Dębica, drogą mailową na adres: kpdebica@podkarpacie.straz.pl  lub przez ePUAP. Wnioski złożone w inny sposób nie będą rozpatrywane.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej winien zawierać określenie:

przedmiotu wniosku,
sposobu i formy udostępnienia informacji publicznej,
danych umożliwiających skuteczne doręczenie wnioskowanej informacji w sposób i w formie wskazanych we wniosku.
Wniosek nie wymaga uzasadnienia – chyba że chodzi o udostępnienie informacji przetworzonej – wówczas należy wskazać we wniosku zakres, w jakim uzyskanie informacji przetworzonej jest szczególnie istotne dla interesu publicznego.

Forma załatwienia 
 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej może zostać zrealizowany w następujący sposób:

udostępnienie informacji publicznej w formie określonej we wniosku,
decyzja administracyjna o odmowie udostępnienia informacji publicznej,
decyzja administracyjna o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji publicznej.
Termin załatwienia 
Informację publiczną udostępnia się w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.
W przypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w terminie określonym w pkt 1, Organ powiadamia wnioskodawcę w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim informacja publiczna zostanie udostępniona. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty wpływu wniosku do Organu.
Opłaty 
Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek Organ ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Organ, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

 
{"register":{"columns":[]}}