W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Teren działania

mapa województwa podkarpackiego i powiatu dębickiego

Charakterystyka Administracyjna Powiatu


Powiat Dębicki utworzony został 1 stycznia 1999 roku w ramach reformy administracyjnej kraju. Siedzibą władz Powiatu jest Miasto Dębica. Powiat dębicki położony jest w zachodniej części województwa podkarpackiego. Graniczy on z województwem małopolskim od strony zachodniej oraz powiatami województwa podkarpackiego: jasielskim, ropczyckim i mieleckim.

W skład Powiatu Dębickiego wchodzą :

 • Miasto Dębica,
 • Miasto i Gmina Brzostek,
 • Miasto i Gmina Pilzno,
 • Gmina Czarna,
 • Gmina Dębica,
 • Gmina Jodłowa,
 • Gmina Żyraków.

Powiat Dębicki zajmuje powierzchnię 777,48 km2, co stanowi 4,3 % powierzchni Województwa Podkarpackiego.

budynek Komendy Powiatowej PSP w Dębicy

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy (KP PSP) działa na podstawie Ustawy o Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 sierpnia 1991 oraz Ustawie o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy działa na terenie miasta Dębicy i powiatu dębickiego. Siedzibą Komendy Powiatowej jest miasto Dębica .W skład Komendy Powiatowej PSP w Dębicy wchodzą dwie Jednostki Ratowniczo – Gaśnicze Zakres działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy obejmuje m.in.:

 • organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń,
 • wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze,
 • rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,
 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych.

Celem działania Komendy Powiatowej jest zabezpieczenie życia, zdrowia, mienia mieszkańców powiatu dębickiego oraz środowiska poprzez:

 • walkę z pożarami lub innymi klęskami żywiołowymi,
 • ratownictwo techniczne,
 • ratownictwo chemiczne,
 • ratownictwo ekologiczne,
 • ratownictwo medyczne.

Główne zagrożenia występujące na terenie powiatu dębickiego spowodowane :

 • poważnymi awariami przemysłowymi, m.in. zdarzenia chemiczne, ekologiczne, związane z przetwarzaniem i magazynowaniem materiałów pożarowo niebezpiecznych w zakładach przemysłowych. Na terenie miasta i gminy Dębica zlokalizowane jest 5 zakładów zaliczonych do dużego i 3 do zwiększonego ryzyka powstania poważnej awarii przemysłowej:
 • transportem kolejowym wynikają z tego, że przez teren powiatu dębickiego przebiega główna magistrala kolejowa Kraków – Medyka. Przez teren powiatu transportowane są różne substancje pożarowo niebezpieczne stwarzające zagrożenie ekologiczne. Na szlaku tej linii znajduje się stacja węzłowo – manewrowa w Dębicy od której w kierunku Mielca biegnie linia kolejowa o mniejszym natężeniu przewozów. Od linii kolejowej biegną bocznice kolejowe do zakładów pracy, do których istnieje możliwość transportu materiałów niebezpiecznych.
 • transportem drogowym ma miejsce w większości na drodze międzynarodowej E 40. Z uwagi na międzynarodowy charakter drogi występuje tu największe zagrożenie wynikające z natężenia ruchu oraz przewożonych substancji niebezpiecznych. Nie mniejsze zagrożenie występuje również na drogach nr 73 w kierunku południowym od Pilzna do Jasła, którą transportowane są materiały ropopochodne oraz nr 985 przebiegającej od Dębicy w kierunku Mielca.
 • przyborem wód uwarunkowane są niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi w tym intensywne opady deszczu powodujące na terenie naszego powiatu występowanie zdarzeń związanych z przyborem wód w rzekach, w trakcie których podtopieniu lub zalaniu ulegają zabudowania gospodarcze , mieszkalne oraz uprawy rolne powodujące duże straty materialne. Rzeka Wisłoka, przepływa przez nasz teren na długości 53 km. i jest największą rzeką w powiecie. Występującymi zagrożeniami powodziowymi są również rzeki górskie przepływające przez teren powiatu dębickiego oraz występujące często podtopienia lokalne, co ma związek ze specyficznym ukształtowaniem terenu. Z roku na rok zagrożenie powodziowe jest coraz większe.
 • zatorami lodowymi powstającymi poprzez gwałtowne topnienie dużej ilości śniegu i lodu co może spowodować wystąpienie wód z koryt rzek. Szczególnie niebezpieczne miejsca na rzece Wisłoka to teren gminy Brzostek i okolice zapory w miejscowości Mokrzec gm. Pilzno. Stopień zagrożenia powiatu, ze względu na zagrożenie powodziowe, przy uwzględnieniu ilości zdarzeń powodziowych jest jeden z najwyższych w województwie.
 • pożarami lasów, istnieje ze względu na dużą rozpiętość typów siedliskowych lasów. Przeważa jednak bór mieszany świeży stanowiący ok, 40 % ogółu siedlisk i występujący przeważnie w leśnictwach: Chotowa, Jawornik, Wałki i Pustków. Następny typ stanowi las świeży wyżowy zajmujący ok. 37 % siedlisk i występujący przeważnie w leśnictwach: Wolica, Berdech i Jaworze. Liczny udział ma również las mieszany stanowiący około 12 % siedlisk. Biorąc pod uwagę strukturę klas wieku na terenie Nadleśnictwa Dębica znajdują się drzewostany zaliczone od II do IV klasy wiekowej. Obszar Nadleśnictwa Dębica został zaliczony do II kategorii zagrożenia pożarowego. Nad terenami zalesionymi przebiegają linie elektroenergetyczne wysokich i niskich napięć. Przez teren Kompleksów leśnych Nr III tj. Wałki -Jawornik oraz Nr IV tj. Głowaczowa – Czarna – Borowa – Machowa przebiega linia kolejowa z Krakowa do Przemyśla. Ponadto przez teren Kompleksów leśnych Nr I tj. Pustków – Paszczyna oraz Nr II tj. Brzeźnica – Kozłów przebiega linia kolejowa z Mielca do Dębicy. Obszary leśne Nadleśnictwa Dębica pokryte są znaczną ilością dróg wojewódzkich i krajowych oraz gminnych.Obszar leśny będący w administracji Nadleśnictwa Dębica wynosi 11095 ha. Teren ten jest podzielony na leśnictwa.
 • terroryzmem , charakteryzują się możliwością wykorzystania bomb, środków chemicznych, biologicznych i promieniotwórczych. Pod kątem wystąpienia zagrożeń terrorystycznych szczególna uwaga powinna być skierowana na obiekty związane z przebywaniem dużych grup ludzi oraz zakłady stwarzające zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Na szczególną uwagę zasługują nowo wybudowane obiekty handlowe i usługowe na terenie powiatu dębickiego w których jednorazowo występuje duża ilość ludzi.

Postęp cywilizacyjny, rozwój gospodarczy oraz zmiany klimatyczne jakie można zaobserwować na terenie naszego kraju będą miały w przyszłości istotny wpływ na zwiększenie zagrożeń dla ludzi i środowiska i to one będą ukierunkowywały działania straży pożarnej na lata przyszłe. W niektórych obszarach nastąpi ich zmiana jakościowa i ilościowa. Powstałe zagrożenia będą widoczne również na terenie powiatu dębickiego.

{"register":{"columns":[]}}