W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Materiały

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobą ze szczególnymi potrzebami na 2021 rok w KP PSP w Miechowie
Plan​_działania​_na​_rzecz​_poprawy​_zapewnienia​_dostępności​_osobą​_ze​_szczególnymi​_potrzebami​_na​_2021​_rok​_w​_KP​_PSP​_w​_Miechowie.pdf 0.18MB
Skan podpisanego dokumentu- Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobą ze szczególnymi potrzebami na 2021 rok w KP PSP w Miechowie
SKM​_C36821093007480.pdf 0.14MB

Deklaracja dostępności Serwisu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Miechowie

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Miechowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.gov.pl/web/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Komendy Powiatowej Państwowej straży Pożarnej w Miechowie

Data publikacji strony internetowej: 2021-06-01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022-29-30.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

  • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  • Brak jest gdzieniegdzie poprawnych opisów alternatywnych fotografii lub grafik znalezionych w serwisie. Dokładamy wszelkich starań by wszyscy redaktorzy byli przeszkoleni w zakresie prawidłowego dodawania treści.

 

Oświadczenie sporządzono dnia 2022-29-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny podmiotu publicznego

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Mariusz Idzik, adres poczty elektronicznej midzik@straz.miechow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 41 3824 100 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Miechowie ul. Racławicka, 32-200 Miechów

  1. Przed budynkiem Komendy oznakowano kolorem niebiesko białym 1 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
  2. Zapewnienie komunikacji z Komendą na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku - pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez podoficera dyżurnego o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową w pomieszczeniu zlokalizowanym przy wejściu do budynku.
{"register":{"columns":[]}}